Kunngjøring av vedtak i navnesak for Firholtet, Smååsan og andre navn i Narvik kommune

Narvik kommune vil med dette kunngjøre at Statens kartverk har gjort vedtak av skrivemåten for følgende: I sak for Firholtet og andre navn i Narvik kommune,  har Statens kartverk gjort vedtak om skrivemåten av 23 stedsnavn i Narvik kommune fordelt på tretten nordsamiske og ti norske navn. Blant disse er det ett gårdsnavn og ett brunavn, de øvrige navna er naturnavn.

I sak for Smååsan og andre navn i Narvik kommune, har Statens kartverk gjort vedtak om skrivemåten av 33 stedsnavn i Narvik kommune fordelt på tre gardsnavn, tre bruksnavn, et navn på en nedlagt gruvegang og de øvrige er navn på naturlokaliteter. Ett av navna er på nordsamisk.

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Melding om vedtak i navnesak 2021-249 (PDF, 309 kB)

Melding om vedtak i navnesak 2019-29 (PDF, 312 kB)

Navnesaksskjema sak 2021-249 1805 Narvik kommune 1 (PDF, 459 kB)

Navnesaksskjema sak 2019-29 Smååsan og andre navn i Narvik kommune (PDF, 472 kB)