Kunngjøring av planvedtak- Underretning om planvedtak - planendring for detaljregulering Herjangshøgda næringsområde, planID 2015001

Hovedutvalg for plan og utvikling i Narvik kommune har i møte den 26.10.2021, sak 034/21 vedtatt  planendring for detaljregulering Herjangshøgda næringsområde – PlanID 20215001.

Frist for å klage på vedtaket er 19.11.2021.

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtar Hovedutvalg for plan og utvikling planendring for detaljregulering Herjangshøgda næringsområde, planID 2015001 med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg og endringer etter merknadsbehandling.

Hensikten med planen er at regulert adkomstveg ikke sikrer en hensiktsmessig tilgang til alle byggetomtene innenfor næringsområdet. I etterkant av vedtatt plan har det vært søkt om dispensasjon i to omganger, først i november 2019 (kotehøyder) og senest i august 2020 (ny adkomstveg). Foreliggende reguleringsendringen vil omfatte elementer fra begge dispensasjonene slik at plankart og planbestemmelser stemmer overens med gitte dispensasjoner. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no

Frist for å klage på vedtaket er 19.11.2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på Innsyn: 20/10346 - Detaljregulering for Herjangshøgda næringsområde endring - planid:

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:

Herjangshøgda planbestemmelser (PDF, 161 kB)
Sluttbehandling_Planendring Herjangshøgda (PDF, 1012 kB)
Plankart (PDF, 2 MB)
Vedlegg 1 overvannshåndtering (PDF, 4 MB)
Planendring herjangshøgda beskrivelse (PDF, 8 MB)