Kunngjøring av planvedtak- mindre endring av områderegulering for Fagernesfjellet

 Hovedutvalget for plan og utvikling har i møte den 21.09.2021, sak 029/21 vedtatt mindre endring av områderegulering for Fagernesfjellet – PlanID 2012015.


Frist for å klage på vedtaket er 22.10.2021.

Vedtak: 

Med hjemmel i Narvik kommunes delegeringsreglement og plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtas mindre endring av områdereguleringsplan for Fagernesfjellet i henhold til plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, sist revidert 06.09.2021.

Hensikten med planen er å foreta justeringer av planen slik at den skal være i tråd med ny planlagt bebyggelse og opparbeidet infrastruktur. Det skal foretas mindre endringer i feltene BFT 3B, BFT 3 C, BFT 4A, BFT 4B, og endre plassering av det kommunaltekniske formålet o_BKT 5. Det er gjort justeringer i plankart og reguleringsbestemmelser. Det må også gjøres mindre endringer i den tekniske infrastrukturen. SKV 28 endres for å få en optimal linjeføring som mulig, og det skal også legges inne breddeutvidelse på vegen. For vegen o_SKV 9 på strekningen fra SKV 18 til SKV 28 blir plankartet oppdatert iht. eksisterende fortau og snuplass.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no

Frist for å klage på vedtaket er 22.10.2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på Innsyn 21/1062: https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2021001062&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3565&

Dokumentene er oppdatert etter Hovedutvalget for plan og utvikling sitt vedtak:

Vedtatt planbeskrivelse av mindre endring områderegulering Fagernesfjellet (PDF, 3 MB)

Vedtak med saksframlegg - mindre endring områderegulering Fagernesfjellet (PDF, 453 kB)

Vedtatt reguleringsbestemmelser - mindre endring områderegulering Fagernesfjellet (PDF, 936 kB)

Vedtatt plankart - mindre endring områderegulering Fagernesfjellet (PDF, 9 MB)