Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Vassvikbukta

Planområdet - Detaljregulering for Vassvikbukta

Narvik kommunestyre har i møte den 14.09.2023, sak 076/23, vedtatt detaljregulering for Vassvikbukta – PlanID 2015010.

Frist for å klage på vedtaket er 13. oktober 2023.

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering for Vassvikbukta, planID 2015010, med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg og endringer etter merknadsbehandling.

Hensikten med planen er å legge til rette for boliger og småbåthavn/molo med rorbuer og landareal tilrettelagt for boliger.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Frist for å klage på vedtaket er 13.10.2023. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på Innsyn 20/4090: https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2020004090&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3565&
 

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:

Vedtatt plankart (PDF, 800 kB)

Vedtatte reguleringsbestemmelser (PDF, 304 kB)

Vedtatt planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Vedtak med saksframlegg (PDF, 2 MB)