Kunngjøring av planvedtak- Detaljregulering for Skogveien 27

Plankart - Detaljregulering for Skogveien 27

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljregulering for Skogveien 27 med PlanID 2021003 i møte 14.09.2023, sak 077/23.

 

Frist for å klage på vedtaket er 13. oktober 2023.

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering for Skogveien 27, planID 2021003, med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg og endringer etter merknadsbehandling.

Hensikten med planarbeidet er å regulere Skogveien 27 til boligformål.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, med frist 13. oktober 2023. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Det er lov til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på Innsyn, Websaksnr. 20/12121: https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2020012121&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3590& 

 

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:

Vedtatt plankart (PDF, 587 kB)

Vedtatte reguleringsbestemmelser (PDF, 1018 kB)

Vedtatt planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Vedtak med saksframlegg (PDF, 2 MB)