Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Frydenlundgata 6 og 8

Narvik kommunestyre har i møte den 19.05.2022, sak 037/22 vedtatt Detaljregulering for Frydenlundgata 6 og 8 - PlanID 2012011.

Frist for å klage på vedtaket er 20.06.2022.

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre Detaljregulering for Frydenlundgata 6 og 8, planID 2012011, med plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg og endringer etter merknadsbehandling.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse og ombygging av eksisterende bebyggelse i Frydenlundgata 6 og ivareta eksisterende bebyggelse i Frydenlundgata 8. For Frydenlundgata 6 legges det til rette for etablering av 5 boenheter samt forretning, kontor og håndverksvirksomhet. For Frydenlundgata 8 legger reguleringsplanen til rette for at bebyggelsen kan benyttes til bolig/forretning/kontor og håndverksvirksomhet, tilsvarende dagens bruk av bygget.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no. 

Frist for å klage på vedtaket er 20.06.2022.


Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på Innsyn, ArkivsakID: 20/10992: Arkivsak 20/10992

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:

Vedtatt planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Vedtatt planbestemmelser (PDF, 315 kB)

Vedtatt plankart (PDF, 3 MB)

Vedtak med saksframlegg (PDF, 2 MB)