Kunngjøring av planvedtak- Detaljregulering for Bjerkvik Park

Narvik kommunestyre har i møte den 27.10.2022, sak 105/22 vedtatt Detaljregulering for Bjerkvik Park – PlanID 2020004.

Frist for å klage på vedtaket er 25.11.2022.

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret omsøkte detaljregulering Bjerkvik Park med med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg og endringer etter merknadsbehandling.

Hensikten med planen er å legge opp til en mer effektiv arealbruk gjennom å tilrettelegge for å kunne oppføre to boligblokker og dagligvarebutikk, samt andre funksjoner. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no. 

Frist for å klage på vedtaket er 25.11.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på:
Innsyn 20/239:

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:

Vedtak med saksframlegg (PDF, 2 MB)

Vedtatt planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

Vedtatte reguleringsbestemmelser (PDF, 708 kB)

Vedtatt plankart (PDF, 4 MB)