Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Berglia Vest hytteområde

Narvik kommunestyre har i møte den 30.09.2021, sak 090/21 vedtatt detaljregulering for Berglia Vest hytteområde – PlanID 2020003.

Frist for å klage på vedtaket er 29.10.2021.

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering for Berglia Vest hytteområde, planID 2020003, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg og endringer etter merknadsbehandling.

Plandokumentene skal revideres med følgende endringer iht. rådmannens vurdering:
Byggegrensen for regulerte hyttetomter justeres slik i plankartet:

  • avstand til Strandnesveien skal være 15 meter i samsvar med vegloven § 29.
  • avstand til øvrige regulerte eiendomsgrenser skal være 4 meter i samsvar med plan- og bygningsloven § 29-4.

Plandokumentene oppdateres etter kommunestyrets vedtak.

Formålet med reguleringsplanen er å utvide og fortette eksisterende hytteområde i Berglia vest med 25 nye fritidseiendommer. Samt avklare adkomstveg til eksisterende fritidseiendommer innenfor planområdet.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no

Frist for å klage på vedtaket er 29.10.2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses sammen med sakens øvrige dokumenter på Innsyn 20/670

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:

Vedtatt planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
Vedtatte reguleringsbestemmelser (PDF, 142 kB)
Vedtatt plankart (PDF, 2 MB)
Vedtak med saksframlegg (PDF, 496 kB)