Kunngjøring av arbeid med planprogram Detaljregulering for Søsterbekk kryssningsspor

Etter plan- og bygningsloven (PBL) §§ 4-1 12-3, 12-8 og 12-9, og Forskrift om konsekvensutredning legges planprogram for detaljregulering Søsterbekk kryssingsspor på Ofotbanen i Narvik kommune, ut på høring og offentlig ettersyn. 

Frist for innspill er 7.mai 2024.

Forslagsstiller er Bane NOR og NIRAS er konsulent for teknisk prosjektering og utarbeidelse av detaljreguleringsplan og konsekvensutredning. 

Planprogrammet beskriver planprosessen, inkludert behov for samarbeid med andre etater og prosesser for medvirkning. Planprogrammet angir hvilke alternativer som skal utredes. Planprogrammet og informasjon om prosjektet er tilgjengelig på Bane NORs hjemmeside https://www.banenor.no/sosterbekk  

Planprogram - Søsterbekk Krysningsspor (PDF, 5 MB)

Innspill til planprogrammet kan sendes: 

NIRAS Norge AS v/Preben Lyngaas Jensen, Ingvald Ystgaards veg 23, 7047 Trondheim, eller epost: prje@niras.com innen 07.05.2024. 

Kommentarer/merknader merkes med referansen «Detaljregulering Søsterbekk kryssingsspor». 

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til følgende kontaktpersoner i prosjektet:

 Bane NOR: Tor Gunnar Pedersen, epost: tor.gunnar.pedersen@banenor.no 

NIRAS: Preben Lyngaas Jensen, epost: prje@niras.com telefon: 934 93 338