HØRING – Vedtekter for kommunale barnehager i Narvik kommune

Fra 1. januar 2020 var det ved kommunesammenslåing opprettet en ny kommune, Narvik.

Høringsfristen onsdag 13. januar 2021.

Lovhjemmel:
Lov om barnehager (LOV-2005-06-17-64), §§ 7 og 8. Krav til barnehagens virksomhet.
Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av
betydning for foreldrenes forhold til barnehagen, herunder:

a) eierforhold
b) formål, jf. §§ 1 og 1a
c) opptakskriterier
d) antall medlemmer i samarbeidsutvalget
e) barnehagens åpningstid

Fra 1. januar 2020 er det ved kommunesammenslåing opprettet en ny kommune, Narvik.

Tidligere kommuner Ballangen, Tysfjord og gamle Narvik er nedlagte. De tre kommunene hadde ulike
vedtekter av ulikt innhold, omfang og alder. Narvik kommune sine vedtekter var av nyere dato og mest
i tråd med dagens regelverk. Se vedlegg.

På bakgrunn av dette er det utarbeidet nye vedtekter som sendes ut på høring. Vedtektene skal
behandles av kommunestyret 18.02.21.

Høringsparter er kommunale barnehager i Narvik kommune, fagorganisasjonene og barnehagenes
rådsorganer representert ved samarbeidsutvalg og foreldreråd. Andre som ønsker å uttale seg om
høringsutkastets innhold kan også sende høringssvar.

Høringsutkastet kan leses her (PDF, 122 kB). Høringsutkastet i papirformat kan fås ved
henvendelse til enhet Service, Narvik kommune. Spørsmål rundt høringsdokumentet kan rettes til
rådgiver på Oppvekst, Gro Hoseth. Høringsuttalelser sendes på e-post til kommunens postmottak
postmottak@narvik.kommune.no. Uttalelsen bes merket: «Høring - Vedtekter for kommunale
barnehager i Narvik kommune».


Høringsfristen settes til onsdag 13. januar 2021.

FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I NARVIK KOMMUNE 2021 (PDF, 122 kB)

Med hilsen
Gro Hoseth
Rådgiver - Kommunalområde oppvekst