Høring og offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Skoglund - Lallasletta, PlanID 2023003

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til detaljregulering for Skoglund - Lallasletta, ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden er fra 23.mai - 5.juli 2024. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av produksjonsanlegg for hydrogen og ammoniakk ved Skoglund, rørgatetunnel for transport av ammoniakk og avsaltet sjøvann, samt desalineringsanlegg, lagringsanlegg for ammoniakk og kaianlegg ved Lallasletta. Fremtidig arealbruk knyttet til næring og annen industri planlegges videreført etter gjeldende reguleringsplan for øvrige arealer på Skoglund.

Detaljregulering Datasenter Bjerkvik, PlanID 2019002, foreslås opphevet ved vedtak av detaljregulering for Skoglund – Lallasletta.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2023003 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal og byggesak, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 5.juli 2024

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus eller lastes ned her:

Vedtak - Høring og offentlig ettersyn (PDF, 7 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 20 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 181 kB)

Plankart, vertikalnivå 1 og 2 (PDF, 14 MB)

ROS-analyse (PDF, 6 MB)

Illustrasjonshefte (PDF, 4 MB)

Øvrige dokumenter til planforslaget kan lastes ned her:

KU Klimagassutslipp (PDF, 6 MB)

KU Kulturmiljø (PDF, 10 MB)

KU Friluftsliv (PDF, 9 MB)

KU Landskap (PDF, 13 MB)

KU Naturressurser (PDF, 7 MB)

KU Folkehelse (PDF, 9 MB)

KU Naturmangfold (PDF, 10 MB)

KU Vannmiljø (PDF, 4 MB)

KU Vannmiljø - datarapport (PDF, 8 MB)

KU Støy (PDF, 11 MB)

KU Luftforurensning (PDF, 6 MB)

Grunnforurensning (PDF, 6 MB)

Flomvurdering Skoglund og Lallasletta (PDF, 33 MB)

Skredfarevurdering (PDF, 14 MB)

Geoteknisk vurdering Skoglund (PDF, 35 MB)

Geoteknisk vurdering Lallasletta (PDF, 6 MB)

Kvalitetssikring etter NVE 1_2019 Geoteknisk vurdering Lallasletta (PDF, 193 kB)

Trafikkanalyse (PDF, 3 MB)

VAO-plan Lailasletta-Skoglund (PDF, 7 MB)

Lokaliteter for masselager – arealsøk og vurderinger (PDF, 8 MB)

Oppsummering av merknader (PDF, 334 kB)

Fastsatt planprogram Detaljregulering Skoglund Lailasletta (PDF, 5 MB)