Høring / offentlig ettersyn -detaljregulering for kongens gate 24 med tilhørende kvartal, PlanID 2021002

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, legges forslag til detaljregulering for kongens gate 24, ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. Høringsperiode er fra 11. Mars - 22.April 2022.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt boligbygg med forretningslokale i første etasje for eiendommen gnr./bnr. 40/278, Kongens gate 24, samt regulere øvrige eiendommer i kvartalet i henhold til dagens bruk, utnyttelsesgrad og høyder.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2021002 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 22. April 2021. 

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus eller lastes ned her:

Saksutredning offentlig ettersyn - Detaljregulering for Kongens gate 24 med tilhørende kvartal (415846) (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser Kongens gate 24 m tilh kvartal (PDF, 428 kB)

Planbeskrivelse Kongens gate 24 m tilh kvartal (PDF, 6 MB)

2021-12-23-RP_Kongens gate 24_nivå1 (410360) (PDF, 603 kB)

2021-12-23-RP_Kongens gate 24_nivå2 (410361) (PDF, 813 kB)

Rapport_Kongens gate 24, Narvik - Tilstandsanalyse NS16096 (292083) (PDF, 12 MB)

A20-10-01 Kongens gate 24- Situasjonsplan (292075) (PDF, 928 kB)

A20-30-01 Kongens gate 24- Terrengsnitt (292076) (PDF, 181 kB)

A20-40-01 Kongens gate 24- Solstudier Vår- og høstjevndøgn (292077) (PDF, 918 kB)

A20-40-02 Kongens gate 24- Solstudier 15. juli (292078) (PDF, 917 kB)

AKU01_K24 Reguleringsplan_støyvurdering inkl vedlegg (292082) (PDF, 18 MB)

K24-RIG Innledende geoteknisk vurdering (292091) (PDF, 14 MB)

LARK01_Synlighetsvurdering K24 (341844) (PDF, 5 MB)