Høring hovedplaner vann og avløp

Narvik kommunestyre vedtok i møte 27.02.2020 å legge hovedplan vann 2020-2030 og hovedplan avløp 2020-2030 ut til offentlig ettersyn og høring. Plandokumentene legges ut til offentlig ettersyn i perioden 5. mars til 23. april 2020.

Hovedplan vann og hovedplan avløp er temaplaner som sorterer under kommunedelplanens samfunnstema. Hovedplanene er kommunens og foretakets overordnede plan for vannforsyningen og avløpshåndteringen. 

Eventuelle merknader/synspunkter sendes til Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvikvann.no innen 23.april 2020

Dokumentene til planforslagene kan ses på kommunens servicetorg på rådhuset i Narvik eller lastes ned her:

  For mer informasjon se: narvikvann.no