Høring – Forskrift om ferie og fridager for kommunale grunnskoler i Narvik kommune

Skoleruten for grunnskolen skal utformes som en lokal forskrift. Dette er i tråd med Opplæringslovens § 2-2 fjerde ledd, som sier følgende: Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. 

Fra 1. januar 2020 er det ved kommunesammenslåing opprettet en ny kommune, Narvik. Tidligere kommuner Ballangen, Tysfjord og gamle Narvik er nedlagte.  På bakgrunn av dette har vi utarbeidet en ny forskrift som sendes ut på høring. Forskriften skal vedtas av kommunestyret, og vil i ettertid gi kommunen en hensiktsmessig behandling av den årlige fastsettingen av elevenes skoleår. 

Høringsutkastet kan leses her på kommunens hjemmeside se: Høring – Forskrift om ferie og fridager for kommunale grunnskoler i Narvik kommune (PDF, 166 kB). Høringsutkastet i papirformat kan fås ved henvendelse til enhet Service, Narvik kommune. Spørsmål rundt høringsdokumentet kan rettes til skolefaglig rådgiver, Michael Morgan. Høringsuttalelser sendes på e-post til kommunens postmottak postmottak@narvik.kommune.no Uttalelsen bes merket: «Høring - Forskrift om ferie og fridager for kommunale grunnskoler i Narvik kommune.»

Vedleggene til: Høring – Forskrift om ferie og fridager for kommunale grunnskoler i Narvik kommune kan lastes ned her:
Se: vedlegg 1. – Forskrift om ferie og fridager for kommunale grunnskoler i Narvik kommune (PDF, 210 kB)
Se: vedlegg 2. – Vedlegg 2: Forslag til skolerute skoleåret 20/21 for elevene i Narvik kommune (PDF, 97 kB)

Høringsfristen settes til 14. februar 2020