Fylkesmannen opphever vedtak om dispensasjon fra byggehøyde for ny ungdomsskole

Narvik kommune har mottatt vedtak fra Fylkesmannen i Nordland angående klage på reguleringsplan samt klage på dispensasjon fra byggehøyde på ny ungdomsskole.

Fylkesmannen stadfester vedtaket om detaljreguleringsplan, videre opphever Fylkesmannen vedtaket om dispensasjon fra byggehøyde for ny ungdomsskole på Parken, hvor Narvik kommune søkte om dispensasjon fra kote 64,0 til 64,3.

Narvik kommune tar begge vedtakene til etterretning. Det har uavhengig av dette vedtaket allerede vært jobbet en stund for å få bygget lavere. Gjennom pågående detaljprosjektering jobbes det med å få ned byggehøyden til kote 64,0.

 

Med vennlig hilsen
Narvik kommune

Lars Norman Andersen
Assisterende rådmann