Forsvarsbygg søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Forsvarsbygg søker Miljødirektoratet om tillatelse til forurensende virksomhet etter forurensningsloven for skyte- og øvingsfeltet Elvegårdsmoen i Narvik kommune.

Hensikten med søknaden er å sikre plan- og miljømessige rammebetingelser for Forsvarets virksomhet. Virksomheten omfatter skytebaner og bruk av ammunisjon med bly, kadmium og krom, og medfører støy og forurensning av grunn og grunnvann. Sakens dokumenter er lagt ut til offentlig innsyn på Miljødirektoratets nettside.

Se sakens dokumenter

Høringsuttalelser som sendes til Forsvaret via høringssiden vil automatisk bli registrert i dokumentasjonssystemet, og vil ligge på de offentlige postlistene deres. De ber derfor høringsinstanser gi uttalelser via høringssiden og ikke til postmottaket deres.

Fristen for uttalelser til saken er 26. juni 2023.