Forslag til endring i Kommunal forskrift for vann – og avløpsgebyr i Narvik kommune

Forslaget gjelder et nytt tredje ledd i § 4 som omhandler tilknytningsgebyr, og endring av forskriften § 5, andre punktum som gjelder årsgebyr. Forslag til endringer i forskriften legges nå ut til høring.
Frist for innspill settes til 28.12.2020

Høringsdokumentene finner du på www.narvikvann.no:


Spørsmål eller innspill kan rettes til:
Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller på e-post til: postmottak@narvikvann.no