Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Narvik kommune, Nordland.

Når den nye Narvik kommune ble bildet 1.1.2020 ble lokal forskrift for åpen brenning og brenning av avfall i småovner som var gjeldende i tidligere Ballangen kommune kun gyldig for en del av den nye kommunen. Forskriften er nå omarbeidet og utvidet til å gjelde hele Narvik kommune.

Forskriften er hjemlet i forurensningsloven § 9. Ved miljødepartementets delegeringsvedtak av 19.07.01 er kommunen gitt hjemmel til å fastsette forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Ved å fastsette en slik lokal forskrift har kommunen myndighet til å forby eller tillate all form for åpen brenning innenfor de rammene som er gitt av forureningsloven og delegeringsvedtaket.

Høringsutkastet kan leses her. (PDF, 57 kB) Høringsutkastet i papirformat kan fås ved henvendelse til enhet Service, Narvik kommune.

Spørsmål rundt høringsdokumentet kan rettes til klima- og miljørådgiver Caroline Tollstadius caroline.tollstadius@narvik.kommune.no.
Høringsuttalelser sendes på e-post til kommunens postmottak postmottak@narvik.kommune.no. Uttalelsen bes merket: «Høring - Lokal forskrift om åpen brenning».

Høringsfristen settes til mandag 12. april 2021.