Fastsatt planprogram - Detaljregulering for Hergot Energipark

Hovedutvalg for plan og utvikling har i møte den 21.06.2022, sak 017/22, fastsatt planprogram - Detaljregulering for Hergot Energipark - PlanID 2021008. Vedtaket kan ikke påklages.

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1, § 12-9 jf. § 12-11 og forskrift om konsekvensutredninger § 16, fastsetter Hovedutvalg for plan og utvikling planprogrammet for detaljregulering av Hergot Energipark, planID 2021008, sist revidert 24.05.2022.

Planprogrammet legger føringer og rammer for den videre prosessen med utarbeidelse av detaljregulering for Hergot Energipark. Fastsettelse av planprogram er et prosessuelt vedtak og kan ikke påklages.

Hensikten med med planen er å legge til rette for virksomhet innen industri, lagervirksomhet, engros, transport, håndverksbedrifter og salg av tyngre vareslag basert på store mengder «grønn» energi.


Dokumentene kan lastes ned her:
Vedtak - Fastsetting av Planprogram (PDF, 2 MB)
Oversendelsesbrev - Forslag til planprogram (PDF, 995 kB)
Fastsatt Planprogram  (PDF, 7 MB)
Vedlegg 1 - Innspill til varsel om planoppstart fra myndigheter med innsigelseskompetanse (PDF, 9 MB)
Vedlegg 2 - Behandling av innspill til varsel om planoppstart fra myndigheter (PDF, 8 MB)
Vedlegg 3 - Innspill til varsel om planoppstart fra grunneiere, lag, foreninger og privatpersoner (PDF, 6 MB)
Vedlegg 4 - Behandling av innspill til varsel om planoppstart fra grunneiere, lag, foreninger og privatpersoner (PDF, 8 MB)
Vedlegg 5 - Alternativ vurdering av aktuelle lokasjoner (PDF, 2 MB)
Vedlegg 6 - Rombaken resipientovervåkingsprogram (PDF, 8 MB)
Vedlegg 7 - Alternativvurdering - Konsekvenser for miljø og arealverdier (PDF, 2 MB)
Vedlegg 8 - Innspill til planprogram (PDF, 16 MB)
Vedlegg 9 - Behandling av innspill til planprogram (PDF, 6 MB)

Sakens øvrige dokumenter kan sees på innsyn sak 21/4020: 
https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2021004020&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3590&