Åpen invitasjon til kunstnere: meld din interesse! / Bovdehus dáiddáriidda: Váldet fal oktavuođa!

Kunstutvalget for Nye Narvik sykehus og helsehus oppfordrer kunstnere til å melde sin interesse for å jobbe med kunst til den nye helseklyngen på Furumoen i Narvik. Vi ønsker å høre fra kunstnere som jobber med ulike uttrykk, teknikker og formater, utendørs og innendørs - både etablerte kunstnere og kunstnere i etableringsfasen.

Nordsamisk tekst/Davvisámegiella

Bovdehus dáiddáriidda: Váldet fal oktavuođa!
Áhkanjárgga ođđa buohcceviesu, ja dearvvašvuođaviesu, dáiddalávdegoddi ávžžuha dáiddáriid váldit oktavuođa jos sii háliidit ráhkadit dáidaga ođđa dearvvašvuođahuksehusaide Furumoen-nammasaš báikkis Áhkanjárggas. Mii sávvat ahte olu dáiddárat váldet minguin oktavuođa, vaikko makkár dáidagiin bargabehtet, olgun vai siste – boaris vai nuorra. 

Mis leat sullii 4 mill. Norgga ruvnnu siste ja sullii 4,5 mill. Norgga ruvnnu olgun. Dáidda ferte leat geargan geasset 2024 ja mii šiehtadit duinna du áigemeari.  

Dáiddalávegotti mielas dáidda galggašii čájehit:

 • Áhkanjárgga ja min guovllu riikkaidgaskasaš oktavuođas
 • Sápmelašvuođa ja Sámi 
 • Báikkálaš ja guvllolaš luonddu, kultuvrra, teknologiijja ja riggodaga
 • máŋggabealatvuođa

Dáiddalávdegoddi sávašii dáidaga mii: 

 • veahkehivččii pasieanttaid, lagaš olbmuid, bargiid ja gussiid vuoŋŋastit ja vuohkkasit smiehtadit 
 • heivešii juohkelágan olbmuide, buot agiide, našunalitehtaide, kultuvrraide, gielaide ja dearvvašvuođadilálašvuođaide 
 • attášii olbmuide vásáhusaid mat mearkkašit sidjiide juoga – váikko makkár jurddalaš ja rumašlaš dilli sis leačča
 • buoridivččii dearvvašvuođa, gulahallama, kvalitehta ja vel movtiidahtášii
 • bovdešii fitnat dáidága luhtte ja vásihit dáidaga
 • heivešii Furumoen-huksehusaid ollislaš idetitehtii

Dáiddá sajiide mii dárbbašit dáidaga:                    

 • Olgun
 • Váldouvssa siskkobealde, vuordinsajiin, feaskáriin ja vel erenoamáš báikkiin nu mo ovdamearkka dihte mánáid lanjain 
 • Dáhkiin, seinniin ja lahtis
 • Olgoseinniin ja lásiin
 • Čoahkkinlanjain ja riepmolanjain


Váldde fal minguin oktavuođa:
Ovdal juovlamánu 1. beaivvi 2021    

Ná válddát oktavuođa:
Muital midjiide máid ovdal leat bargan, dáiddálaš bargguid birra ja manne áiggošit midjiide ráhkadit dáidaga. Sádde ovtta PDF. Ii eambbo go 8 siiddu, iige eambbo go 10 MB. Das galget leat:  
Oanehis čilgehus manne áiggu searvat, ja makkár dáidaga leat ráhkadan ovdal, sullii 200 sáni. Govat mat čájehit du bargguid, man stuorrát dat leat ja goas leat ráhkaduvvon. CV ja gulahallandieđut. PDF namma galgá leat Ovdanamma_Goargu.pdf.

Sáddes mail dáiddalávdegoddái Ingrid Økland: ingrid@mesen.no  

Mii eat mávsse maidege dan ovddas maid sáddet midjiide. 

Dáiddalávdegoddi sáhttá bovdet dáiddáriid gilvalit dahje bovdet reáhkadit juoga. Jos searvvat gilvui dahje mii bovdet du juoga ráhkadit, de mii máksit dan ovddas. 

Fuomáš fal ahte go buohcceviesus ja dearvvašvuođaásahusas galggat bargat, ja og ráhkadat dáidaga dákkár sadjái, de sáhttet leat sierra gáibádusat bassamii ja ráidnemii.

Jos ležžet gažaldagat, de jeara áinnas: ingrid@mesen.no

Ođđa buohcceviessu ja dearvvašvuođaviessu 
Davvi-Norgga Universitehtabuohcceviessu lea huksemin ođđa buohcceviesu Furumoen-nammasaš báikkis Áhkanjárggas. Áhkanjárgga suohkan ges hukse dearvvašvuođaviesu buohcceviesu baldii.
Mii huksegođiimet buohcceviesu 2021 ja fargga huksegoahtit dearvvašvuođaviesu. Mii ovttasbargat ja geargat oktanis geasset 2024.

Buohcceviesus galget leat sihke somatihkka, psykalaš dikšu ja gárrendikšu. Sihke jándordikšu ja poliklinihkkafálaldat. Psykalaš divššus ja gárrendivššus leat muhtun pasieanttat hui guhká buohcceviesus.
Suohkana dearvvašuvuođaviesus ges leat vuođđodearvvašvuođabálvalusa fálaldagat. 40 oanehis-saji veajuiduhttimii, jándordikšu ja doavtterkantuvra. Maiddái fysio- ja ergoterapiijafálaldagat.

Váktadoavttir ja boradanbáiki galget leat oktasaš.

https://unn-narvik-sykehus.kystnor.no/

Fuomášehpet fal ahte mii leat huskemin Furumoen boarrásiid-siidda báldii.  Boarrásiid-siida lea dakkár huksehus mii lea hui oidnosis ja mas leat čalmmus veaike- ja geađgeaseainnit.  

Dáiddalávdegottis leat:

 • Viggo Søderblom, Áhkanjárgga ođđa buohcceviesu prošeaktajođiheaddji, Davvi-Norgga universitehtabuohcceviessu (UNN)
 • Randi Melgård, Áhkanjárgga suohkana kulturhoavda    
 • Martin Grøner Krogstad, arkiteakta, Arkitema        
 • Eva Kramvik, buohcceviesu bissovaš dáiddalávdegottis
 • Tone Elvebakk, Várdobáiki sámi guovddáš        
 • Grethe Feragen, buohccedivššar, Áhkanjárgga suohkan    
 • Kari Plener, ovttadatjođiheaddji, Áhkanjárgga suohkan    
 • Vegard Johan Jæger, álbmotválljejuvvon, Dearvvašvuođa ja fuolahusa váldolávdegoddi, Áhkanjárgga suohkan 
 • Jan Ole Frantzen, váldodoavttir UNN
 • Kjersti Lunde, bargiid ovttasteaddji 
 • Morten Fredheim Hanssen, dearvvašvuođaviesu huksejeaddji ja oamastanossodaga ovttadatjođiheaddji    
 • Kristine K. Wessel, kulturfitnodaga Mesén dáiddakonsuleanta
 • Ingrid Økland, kulturfitnodaga Mesén dáiddakonsuleanta

Det er satt av ca 4 mill innendørs og ca 4,5 mill utendørs til kunst. Ferdigstillelse av kunstprosjekter er senest sommeren 2024, og vil avtales i de individuelle prosjektene.  

Kunstutvalget jobber med følgende perspektiver for kunsten:

 • Narvik og regionen i en internasjonal sammenheng
 • det samiske og Sápmi 
 • det lokale og regionale gjennom eksempelvis natur, kultur, teknologi og ressurser
 • representasjon og mangfold

Kunstutvalget ønsker kunst som: 

 • bidrar til rekreasjon, refleksjon og positiv avkobling fra sykehuslivet for pasienter, pårørende, ansatte og andre besøkende 
 • henvender seg til et stort og mangfoldig publikum i alle aldre, uavhengig av nasjonalitet og kulturell bakgrunn, religion, alder, språk og helsesituasjon
 • bidrar til at mennesker får meningsfulle og inspirerende opplevelser – uavhengig av kognitiv status og fysiske forutsetninger
 • bidrar til å skape bedre helse, engasjement, bevegelse, dialog, omsorg, oppmuntring og kvalitet
 • inviterer til et besøk og en opplevelse
 • skaper et helhetsinntrykk og en identitet for helseklyngen på Furumoen  
 • Steder for kunst:                    
 • Uteområder
 • Foajé, ankomst, venteområder, korridorer, spesialområder f.eks til barn 
 • Tak, vegger, gulv
 • Fasader, glass
 • Møterom og seremonirom

Frist for å melde din interesse:

1.desember 2021    

Slik melder du din interesse:

Send oss informasjon om dine tidligere arbeider, ditt kunstnerskap og din motivasjon i en samlet PDF. PDFen skal være på maks 8 sider, og ikke overskride 10 MB. PDFen skal inneholde: Kort motivasjonstekst, med informasjon om eget kunstnerskap ca 200 ord. Bilder av tidligere arbeider med info om materiale, størrelse og år. CV med kontaktinformasjon. Navngi PDF med Etternavn_Fornavn.

Spørsmål rettes på mail til: ingrid@mesen.no 

Innsendinger er ikke honorert. 

Kunstutvalget står fritt til å invitere kunstnere til konkurranser og/eller direkte oppdrag på bakgrunn av den åpne invitasjonen, og disse vil bli honorert. 

Vi gjør oppmerksom på at det å arbeide i et sykehus- og helsehusmiljø kan kreve spesielle tilpasninger med på tanke materialvalg, renhold og drift.

Sendes på mail til kunstkonsulent Ingrid Økland: ingrid@mesen.no  

Kort beskrivelse av nytt sykehus og helsehus i Narvik

Universitetssykehuset Nord-Norge HF er i gang med bygging av nytt sykehus på Furumoen i Narvik. Narvik kommune etablerer et helsehus i direkte tilknytning til sykehuset.

Sykehuset har byggestart i 2021 og Helsehuset noe senere. Helsehuset og sykehuset samarbeider om en del vitale funksjoner og arealer. Begge prosjektene ferdigstilles samtidig og ventes tatt i bruk sommeren 2024.

Sykehuset skal være et fullintegrert sykehus med somatikk, psykiatri og rusbehandling og vil ha både døgn-, dag- og polikliniske tilbud. Spesielt innen psykiatri og rusbehandling vil det være mange behandlingsforløp som strekker seg over lengre perioder.

Helsehuset skal tilby en rekke tjenester innen primærhelsetjenesten. Det skal blant annet etableres 40 korttidsplasser for rehabilitering, etterbehandling og øyeblikkelig hjelp døgnplasser, samt legesenter og tjenester innen fysio- og ergoterapi.

Sykehuset og helsehuset vil dele på funksjoner, som legevakt og kantine.

https://unn-narvik-sykehus.kystnor.no/

Det nye sykehuset og helsehuset anlegges ved siden av eksisterende Furumoen sykehjem og dagsenter, et markant anlegg kledd med irrede kobberplater og skiferdetaljer.  

Kunstutvalget består av:

 • Viggo Søderblom, prosjektleder Nytt sykehus i Narvik, Universitetssykehuset  Nord-Norge (UNN)  
 • Randi Melgård, kultursjef Narvik kommune    
 • Martin Grøner Krogstad, arkitekt, Arkitema        
 • Eva Kramvik, Kunstkomiteen UNN            
 • Tone Elvebakk, Várdobáiki samisk senter        
 • Grethe Feragen, sykepleier, Narvik kommune    
 • Kari Plener, Enhetsleder, Narvik kommune    
 • Vegard Johan Jæger, folkevalgt, leder Hovedutvalg helse og omsorg Narvik kommune
 • Jan Ole Frantzen, overlege UNN
 • Kjersti Lunde, ansatte-representant
 • Morten Fredheim Hanssen, byggherre helsehuset og enhetsleder eiendom    
 • Kristine K. Wessel, kunstkonsulent i Kulturbyrået Mesén    
 • Ingrid Økland, kunstkonsulent i Kulturbyrået Mesén