Alminnelig kunngjøring - Planstrategi for Narvik kommune 2020-2023

Planstrategi for Narvik kommune 2020-2023, med kunnskapsgrunnlag ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet 1. oktober. 
Planstrategi for Narvik kommune 2020-2023 (PDF, 2 MB)
Kunnskapsgrunnlag (PDF, 3 MB)

Planstrategien er et styringsverktøy som sier noe om hvilke planer kommunen skal prioritere og arbeide med i valgperioden.  Planstrategien gir administrasjonen forutsigbare rammer, og er godt verktøy for planlegging av ressurser og tiltak sett i sammenheng med hverandre.

Kommunal planstrategi er lovbestemt etter plan og bygningsloven § 10-1:

"Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden".  

Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal.