Alminnelig kunngjøring - Alkoholpolitisk handlingsplan 2024 - 2028 med retningslinjer

I kommunestyremøtet den 23. mai 24, ble ny Alkoholpolitisk handlingsplan 2024 - 2028 med retningslinjer vedtatt.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2024- 2028 med retningslinjer (PDF, 631 kB)

Alkoholloven § 1-7 d bestemmer at kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan.

En alkoholpolitisk handlingsplan skal angi de alkoholpolitiske mål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, samt de virkemidlene som skal tas i bruk for å nå målene. 

I tillegg til alkoholloven, sentrale og lokale forskrifter og retningslinjer, er planen et sentralt styringsdokument for kommunens alkoholpolitikk.

Alkoholloven gir kommunene ansvaret for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, samt å føre kontroll med og iverksette sanksjoner mot salgs- og skjenkestedene ved eventuelle avvik.