Viktig informasjon angående vinterdrift av offentlige kommunale veger i Narvik kommune

Klikk for stort bilde Narvik kommune Brøyting og strøing Narvik kommune

Vakttelefon vinterdrift


Hvem har ansvar for hvilke veger?

Narvik kommune ved enhet Veg og park har ansvaret for det offentlig kommunale vegnettet med tilhørende gang/-og sykkelveger. Enheten utfører også brøyting/strøing på en del utvalgte fortaustrekninger og trapper.

Følgende er ikke underlagt Veg og park:

  • Henvendelser om E6, E10 og fylkesveger rettes til Statens vegvesen, se Statens vegvesen sin hjemmeside www.vegvesen.no Har du viktig trafikkinformasjon  ring vegtrafikksentralen, telefon 175. Det samme gjelder Stasjonsveien fra E6 frem til Narvik stasjon.
  • Narvik kommune v/Byggforvaltning har ansvaret for arealene rundt alle kommunale bygg og tilhørende private atkomstveger.
  • Strøing og rydding av snø på fortauet er generelt huseiers ansvar, jamfør politivedtektene for Narvik kommune.
  • I Narvik sentrum langs E6 er det for flere fortau og parkeringsplasser et samarbeid mellom Narvik kommune, Statens Vegvesen, Svevia og Gate 1-foreningen.

Fremkommelighet og utfordringer

Feilparkerte biler og søppeldunker er ofte en utfordring i boligfeltene og trange bygater - dette medfører at brøytemannskapene må stanse og at brøyte- og strøinnsatsen blir forsinket.

Hjelp oss og forviss deg om at bilen din står lovlig parkert og at den ikke er til hinder for brøytemannskapene. Brøyte- og strøutstyr er betydelig bredere enn personbiler. Kommer ikke vi frem, er det sannsynlig at også utrykningskjøretøy og renovasjon får problem med fremkommelighet.

Videre er det i brøytesesongen ønskelig at søppeldunken først settes ut mot gata på hentedagen. Unngå å plassere dunken i fortaus- og vegareal.

Husk at noen har brede barnevogner, rullatorer eller rullestoler som skal kunne passere på fortauet, uten å måtte gå ut i kjørebanen.

Vi minner om at det ikke er tillatt å måke snø inn på offentlige trafikkarealer.

Brøyting

Brøytemannskapene til enhet Veg og Park ønsker å bedre hverdagen for beboere og trafikanter og skape god fremkommelighet på veger og fortau. Brøyteberedskapen starter i oktober og den varer til slutten av april.

Hovedsakelig brøytes de viktigste veier først og deretter boligveier. Videre brøyting og rydding utføres fortløpende etter dette. Ved mye snø om natta skal de viktigste veier være ferdig til om morgenen. Det er bestemte krav til når brøyting skal utføres for alle typer veier.

Strøing

Vi prioriterer punktstrøing; det vil si at vi strør viktige punkter som f.eks bakker, svinger og inn mot kryss. Under vanskelige kjøreforhold strøs hele strekninger sammenhengende.

I tillegg er det satt ut sandkasser på utvalgte offentlige steder for bruk på offentlig veg.

Har du behov for strøsand? Det kan kjøpes på butikker og bensinstasjoner.

Tining og flom

I vårt  skiftende kystklima har vi mange tineperioder i løpet av vinteren.

Under de verste periodene kan det ta tid før vi rekker over alle områdene.

Vi oppfordrer derfor beboerne til å se over nære sluker/stikkrenner og bistå med å fjerne elementer som hindrer vannet i å renne fritt. Det er ofte nok å pirke litt i f.eks is/sørpe på en sluk for å få vannet til å renne fritt, og dermed redusere fare for vannskader på hus og eiendom. Det er også viktig at huseiere ikke måker snø over inn/utløp av stikkrenner.

Hva du som innbygger kan bidra med?

Du kan bidra til å gjøre fremkommeligheten bedre i vinterhalvåret.

Politivedtekter gjelder - ikke legg din snø ut i kjørebanen eller på fortau. Alle husstander må sørge for snølagring på egen grunn. Regulert vegareal skal ikke brukes til dette.

Når man bor langs en kommunal veg må det påregnes å måtte rydde egen innkjørsel for snø etter brøyting av vei er utført.

Parkerer du langs kommunal veg, er det lurt å parkere med førerdøren ut i veibanen slik at bil kommer nærmest mulig brøytekanten. Grav gjerne en lomme inn i brøytekanten for å få bilen lengst mulig ut av veibanen.

Etter snøfall, kan du parkere bilen forskjellige steder langs veien. Da kan brøytemannskapene rydde vekk snø som lå rundt bilen din.

Hjelp gjerne en nabo eller andre du kjenner som er dårlig til beins med strøing og snørydding.
Har du spørsmål om vinterdrift, send e-post til: veg.park@narvik.kommune.no

Vinterdrift av offentlige kommunale veger i Narvik kommune. Vinterberedskapen for Veg og park starter i oktober og varer til slutten av april.