Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning tilbys alle innbyggerne i Narvik kommune, Evenes kommune og Gratangen kommune.

 Vi tilbyr økonomisk råd og veiledning til hele regionen, og kan gjennomføre timeavtaler i kontorene til NAV i Narvik, Ballangen, Kjøpsvik, Bogen og Gratangen.

Økonomisk rådgivning er et samarbeid mellom Narvik kommune og NAV.

Kontaktinformasjon
 • Gjeldsrådgiver Petter Rønning – petter.ronning@nav.no 412 75 759
 • Gjeldsrådgiver Matias Harjo Lundgren – matias.harjo.lundgren@nav.no – 459 19 772
 • Økonomisk rådgiver Rigmor Katrin Bang – rigmor.katrin.bang@nav.no – 412 73 523 
 • Økonomisk rådgiver Rolf Nordstrøm – rolf.nordstrom@nav.no – 412 73 180
 • Rådgiver Husbankens virkemidler Vanja Mari Olsen – vanja.mari.olsen@nav.no – 412 99 316 

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den? Har du problemer med å disponere pengene slik at de strekker til? Da er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Du finner informasjon på NAV sine nettsider:

NAV.no - økonomi og gjeld


  

Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom du:
 • opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser med tanke på å dekke nødvendige behov
 • Har du en uoversiktlig økonomi, og føler at måneden varer lenger enn lønningen?
 • får vanskeligheter med å betale regningene dine
 • får problemer med å betale tilbake gjelden din
 • har trekk i lønn

Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om økonomisk stønad til
livsopphold(sosialhjelp)

Hva slags hjelp tilbyr vi?

Narvik kommune og NAV Narvik kan hjelpe til med å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få
råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette. Du kan for eksempel få hjelp til

 • Å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din
 • Å sette opp et husholdningsbudsjett
 • Å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
 • Gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • Skrive søknad om utsettelse av betaling
 • Få opplysninger om rettigheter og plikter
 • Dersom du har mye så gjeld at det er umulig å betjene, få hjelp til å søke gjeldsordning
 • Hjelp til å ta kontakt med aktuelle kreditorer
 • Kontakt med namsmannen

Hjelpen forutsetter samarbeid. Som søker må du legge frem de opplysningene som det er behov for,
for å kunne gi god rådgivning.

Dersom kommunen selv ikke har kompetanse til å hjelpe deg, har de plikt til å henvise videre til noen som kan har denne kompetansen.

Slik kan du få økonomisk råd og veiledning

Narvik kommune og NAV Narvik tilbyr hjelp som kan hindre at du får ytterligere problemer med å betale regninger og betale tilbake gjeld.

Legg merke til at vi også tilbyr drop-in. Se lenke lengre opp på siden.

Det er flere måter å komme i kontakt med økonomisk rådgiver:

Du kan ta direkte kontakt med NAV Narvik på telefon eller Nav økonomirådstelefonen på 55 55 33 39.

Økonomisk rådgiving er gratis. Det vil gjøre det enklere å få oversikt over situasjonen din dersom du før møtet går gjennom listen nedenfor og skaffer relevant dokumentasjon/vedlegg.

 • Utskrift av skattemelding for de tre siste år
 • Saldo på alle kontoer
 • Dokumentasjon på boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld og annen gjeld. Ta for eksempel utskrift fra gjeldsregisteret.
 • Utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege o.l.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger
 • Eventuelt begjæring om utlegg
 • Innkalling til forliksrådet

Til time med økonomisk rådgiver må du også ta med innlogging til BANKID

Saksgang

Følgende fremgangsmåte er vanlig:

 • Kartlegging av livssituasjonen din, med oversikt over inntekter i form av et budsjettoppsett
 • Vurdering av evnen til å betjene den økonomiske situasjonen
 • Forslag til tiltak og løsninger på grunnlag av de vurderinger som er gjort og etter avtale med deg.
Gjeldsrådgivning i NAV

Dersom selvhjelpspakken eller den råd og veiledning som er gitt fra NAV sin økonomirådstelefon ikke har vært til tilstrekkelig hjelp, kan du ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for samtale med veileder/gjeldsrådgiver.

Det kan være ventetid på timeavtale med gjeldsrådgiver. Du rådes derfor til å søke om betalingsutsettelse hos kreditorene i påvente av samtale med veileder/gjeldsrådgiver.

Begrunn dette med at du venter på timeavtale hos gjeldsrådgiver i NAV.

Nedenfor finner du en oversikt som viser hvilke forventninger du skal ha til gjeldsrådgivertjenesten, samt forventninger til deg som bruker av tjenesten.

Følgende forventes av gjeldsrådgiver

Råd og veiledning rundt din økonomiske situasjon
Råd om hvilke gjeldsposter som må betales først og sist. Bistand til kontakt med nams- og særnamsmyndighet
Gjeldsrådgiver skal opptre nøytralt mellom deg og kreditorene
Hvis gjeldsrådgiver ser grunnlag for det, kan det gis praktisk bistand til forhandlinger med dine kreditorer
Hvis dine problemer har sider som gjeldsrådgiver ikke kan bistå med, skal denne så langt som mulig, henvise til andre instanser som kan gi hjelpen som trengs
Når gjeldsrådgiver anser at det ikke er mer å gjøre i saken, skal alle papirer som er mottatt i forbindelse med gjeldsrådgivingsarbeidet, arkiveres eller makuleres
Det aksepteres at gjeldsrådgiver ikke overtar noe ansvar for noen av dine økonomiske forhold
Følgende forventes av deg

Alle opplysninger om inntekter, utgifter, formue og gjeld skal fremlegges
Endringer i økonomiske forhold som nevnt over, må oppgis til gjeldsrådgiver umiddelbart
Gjeldsrådgiver forholder seg ikke til søknader om økonomisk sosialhjelp, verken i form av lån eller bidrag
Hvis gjeldsrådgiver skal gjøre henvendelser på vegne av deg, godtas det at alle kreditorer i utgangspunktet må behandles likt og gis lik informasjon
Gjeldsrådgiver kan avslutte saken dersom du holder tilbake opplysninger eller ikke viser vilje til samarbeid
Brev som sendes til deg fra gjeldsrådgiver og som kommer i retur, vil bli makulert
Det aksepteres at gjeldsrådgiver ikke overtar noe ansvar for noen av dine økonomiske forhold
Økonomi- og gjeldsrådgiving er en vedtakspliktig tjeneste, noe som betyr at du må søke om denne tjenesten. Dette gjøres på eget søknadsskjema; Søknad om økonomisk sosialhjelp.

Husk å legg ved oversikt over inntekter og utgifter, gjeldsforpliktelser og siste års ligning.