Status - Seks måneder siden storraset ved Beisfjordveien.

Dette har blitt gjort, og dette skjer videre.

Februar

I februar hadde vi evalueringsmøter med Beisfjord bygdeutvalg, statsforvalter og UNN:

I februar ble det også arrangert et åpent møte med innbyggerne i Beisfjord, med fokus på psykisk helse. På møtet snakket kommunepsykologen om vanlige reaksjoner etter en slik hendelse, ulike kontaktpunkter og hvordan forberede seg på fremtidige hendelser. NVE og Statens vegvesen orienterte om hvordan de overvåker rasfaren på Beisfjordveien.

Beisfjord bygdeutvalg, aksjonsgruppa for sikker Beisfjordvei, Narvik havn og kommunen hadde i tillegg møte med Nordland fylkeskommune for å orientere fylkespolitikere om situasjonen.

Mars

I mars hadde vi møte med administrativ del av Nordland fylkeskommune hvor vi gikk gjennom planene som fylkeskommunen jobber med. Det ble også gjennomført møte med Narvik havn med fokus på rasarbeid og kompetanseheving.

April

I april ble det avholdt et samarbeidsmøte med lokal politiledelse.

Mai

I løpet av mai ble planverk knyttet til langvarig stengning av Beisfjordveien utarbeidet.

Det ble i tillegg gjennomført møter med Heimevernet, aksjonsgruppa for sikker Beisfjordvei og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med gjennomgang av planer og samkjøring.

Juni

Vi hadde gjennomgang av ny beredskapsplan for Beisfjord med lokal beredskapsgruppe. Fokus var på hendelser over 24 timer. Lokal beredskapsgruppe skal gi tilbakemelding på den nye planen. 

Det ble også gjennomført et folkemøte der Nordland Fylkeskommune orienterte om hva de gjør av tiltak. 

Veien videre: