Tale til kommunestyret

Ordfører tale til det første kommunestyremøtet i 2024.

Ordfører Rune Edvardsen på talerstolen i kommunestyrets møte 8. februar 2024. Kommunestyret i forgrunnen, rådmannen til høyre på podiet. - Klikk for stort bilde

Talen er publisert i opptak på Narvik kommunes Facebook-side og Youtube-kanal:

Velkommen til det første kommunestyremøtet i 2024.Jeg vil ved oppstarten av dette møtet formidle noen tanker. Jeg har gjort meg noen refleksjoner etter til sammen fire dager med folkevalgtopplæring. 


På de to første dagene var det mye fokus på vår rolle som politikere. Det grunnleggende er at vi behandler hverandre med respekt. Respekt for hverandre og respekt for hverandres synspunkter. Vi skal selvsagt dyrke debattene, men vi må samtidig respektere andres meninger. Selv i situasjoner der meningene våre er sterkt delte. Det er måten vi kommuniserer på som gjør forskjellen.Vi har alle fått et tungt ansvar å forvalte til det beste for lokalbefolkningen. Og ingenting løser seg av seg selv. Narvik kommune må fortsette omstillingen. Vi må ikke bare fortsette omstillingen, vi må kraftig omstille oss de neste årene.


På folkevalgtopplæringen i januar sa Håvard Moe fra KS Konsult at en av hans største bekymringer var faktafornektelsen. At man ikke tar inn over seg den demografiske utviklingen som skjer. At folketallet stuper. At antall eldre går til himmels. At barnetallet faller kraftig.Men han sa også at vi egentlig ikke trenger å gjøre noe som helst de neste fire årene. Vi kan bare la det skure og gå, og overlate problemene til de som kommer etter oss.Men vil vi det? Jeg håper alle svarer nei. Jeg er alvorlig bekymret for at den negative utviklingen skal fortsette. Det handler om fremtiden til våre barn og de som kommer etter oss. Vi må handle nå. Vi må legge til rette for flere arbeidsplasser som igjen vil føre til tilflytting og befolkningsvekst. 


Vi trenger unge, og spesielt unge i fruktbar alder.I 2020 var det tre innbyggere flere i aldersgruppen under 20 år enn i aldersgruppen over 65. Nå tre år senere er det 600 flere i aldersgruppen over 65 år enn det er i den under 20 år.Før vi er ferdig i denne kommunestyreperioden er det nesten 1600 flere i den eldste aldersgruppen.Det er fint at vi blir eldre, og de eldre er en stor ressurs på mange områder, men den demografiske utviklingen er ikke bærekraftig. Utfordringen er at det blir for få i yrkesaktiv alder. Utgiftsbehovet til pleie og omsorg vil øke drastisk. Omsorgsbehovet vil doble seg, og det vil bli stadig vanskeligere å rekruttere ansatte. Og vi får mindre inntekter til kommunen. Vi er om lag 300 færre innbyggere i Narvik enn vi var 1. januar 2020. Bare det gir oss 21 millioner kroner mindre i rammetilskuddet fra staten. Folketallsutviklingen er svært viktig for kommuneøkonomien. Det må vi som politikere ta inn over oss. Vi får mindre muligheter til å utøve positiv politikk med mindre penger å rutte med. 

Men folketallsutviklingen er ikke bare viktig for kommuneøkonomien. At det blir færre barn og unge vil fortsatt ha innvirkning på barnehage- og skolestrukturen. Og på UiT sliter de med å få fyllt opp studieplassene, den lokale rekrutteringmassen er på et kritisk nivå.  Og vi ser det når det gjelder fremtiden til lokalsykehuset vårt. Det blir ikke lenge til neste gang fødeavdelingen trues med nedleggelse dersom antall fødsler fortsetter å synke. Jeg er sikker på at vi – hver og en av oss i denne salen – tar oppgaven med det største alvor. (Selv om det bare er noen få her i salen som direkte kan bidra til flere fødsler)Vi trenger flere arbeidsplasser. Vi trenger flere innbyggere. Kun slik kan vi over tid bidra til at vi kan gi gode tjenester til de som allerede bor her, og til de som vil flytte hit. Det krever handlekraft i dag. Og det vil kreve handlekraft i morgen.Kjære kommunestyre, vi har en del naturgitte fortrinn som kan skape ny vekst og utvikling. Det betyr ikke at vi skal ofre alt, men det betyr at vi må erkjenne at for å få den nødvendige befolkningsøkningen må det flere arbeidsplasser til. Og disse arbeidsplassene må være et eller annet sted. Vi trenger flere regulerte og klargjorte næringsareal. Og vi må fortsette å jobbe med bo- og blilyst. Vi har lagt grunnlaget i kommuneplanens samfunnsdel. Vi har satt kursen for Narviksamfunnet mot 2024. Nå må vi få vedtatt kystsoneplanen, og vi må få vedtatt arealplanen. Vi må få satt av areal til næring i alle deler av kommunen, og til flere boligområder. Vi trenger blant annet boliger tilpasse de unge, og flere utleieboliger.Det må jobbes hver dag for snu en utvikling som har vart de siste seks tiårene. Vi har klart det før. Terra viste at vi kan stå sammen når situasjonen blir krevende nok. Hvis vi vil. Hvis vi vil sammen. Jeg vil spesielt oppfordre gruppelederne til å søke samarbeid for å finne gode løsninger.I politikken er det sjelden vinnere og tapere. De beste politiske løsningene kommer ofte gjennom kompromisser. Evnen til å samarbeide og kompromisse er ikke bare verdifulle egenskaper, men helt nødvendig.Det å samarbeide over partilinjene betyr å anerkjenne at ingen av partiene her i kommunestyret har monopol på gode ideer eller løsninger. Jeg håper vi sammen kan finne mange gode kompromisser i årene fremover. Hva kan vi så gjøre?Vi kan være positive. Vi kan legge til rette for flere arbeidsplasser, tilrettelegge for boligutvikling og skape attraktive lokalsamfunn i hele kommunen. Og vi kan heie på.Og vi må akseptere at det vil skje endringer. Ingenting blir som det er i dag. På folkevalgtopplæringen ble det sagt at det eneste som er konstant er endring. Det ble også understreket at hvis Narvik kommune skal fungere på en god måte, da må også forholdet mellom oss som lokalpolitikere og kommuneadministrasjonen være godt.Det er et forhold som, på sitt beste kan være en kraftfull motor for positiv forandring og utvikling i Narviksamfunnet. På sitt verste kan det føre til det motsatte.For et sunt og effektivt samarbeid, er det essensielt at det er respekt og forståelse mellom oss og kommuneadministrasjonen. Vi som politikere må respektere den faglige kunnskapen og erfaringen som administrasjonen bringer til bordet. Samtidig må administrasjonen forstå og respektere de politiske beslutningene som blir tatt, selv om de går på tvers av det administrasjonen har foreslått. Mens vi politikere setter de overordnede målene og retningslinjene, er det administrasjonens oppgave å håndtere den daglige driften. Denne grensen må respekteres. Og så må vi ikke tolke hverandre i verste mening. Gjennom gjensidig respekt, klar kommunikasjon og god forståelse av hverandres roller, vil vi kunne jobbe godt for en positiv utvikling av kommunen. Vi lever i en spennende tid. Vi har flere muligheter enn kanskje noen gang tidligere. Det er utviklingsmuligheter på veldig mange forskjellige områder, og i veldig mange bransjer.Det skjer mye innen reiseliv, industri, transport og logistikk, havbruk, Forsvaret og innen mineralnæringen, bare for å nevne noen områder.Vi må gripe mulighetene, ingenting kommer av seg selv.Det er krevende for alle å stå i stadig endring. Det er krevende for innbyggerne, for de ansatte, for administrasjonen og for oss politikere. Det er ikke minst krevende når vi har ansvar for å se helheten og ikke bare enkeltsaker.  Det er opp til hver og en av oss. Sammen. Lykke til. 

Rune Edvardsen, ordfører