Stort engasjement for ny kommuneplan

Klikk for stort bilde  – Jeg registrerer en engasjerende debatt om hva den nye kommuneplanen skal
inneholde. Det er et godt utgangspunkt når vi sammen skal forsøke å snu samfunnsutviklingen i hele kommunen. Det sier rådmann Lars Skjønnås i Narvik kommune.

De siste ukene har det kommet mange innspill, både til kommuneplanens samfunnsdel, og til arealdelen. Mange har tanker og ideer om hvordan kommunen kan legge til rette for en bærekraftig utvikling der befolkningsnedgangen snus til oppgang, og der flere nye arbeidsplasser kan gi vekst slik bærekraftsmålene også legger opp til.

Innspill fra alle

– Nå har vi vært i en fase der vi har mottatt innspill fra alle som ønsker å gi innspill, det være seg turistforeningen, grunneierlag, velforeninger, idrettslag, bedrifter, enkeltpersoner og organisasjoner som snøscooterforening og naturvernforbund. Også kommunens egne selskaper har gitt innspill slik vi forventer, det er jobben deres, sier Skjønnås.

Den siste tiden har spesielt innspillene fra kommunens næringsselskap Futurum, fått stor oppmerksomhet. Futurums oppdrag er å legge til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser og selskapet arbeider i tråd med den strategiske næringsplanen som er vedtatt av kommunestyret.

Ikke en byggesak

Futurum har gjort det som er deres oppgave i forbindelse i arbeidet med kommuneplanen, og som kommuneadministrasjonen har bedt dem om å gjøre; komme med innspill til arealer som kan tenkes å være aktuell for næringsvirksomhet. Det være seg egne innspill eller om de er formidlet etter innspill fra andre.

– Jeg ser at det blir gjort et stort poeng av at Futurum ikke har opplyst hvem disse er, men det kan blant annet begrunnes med forretnings- og konkurransemessige forhold. Det er ingen grunn til å mistenkeliggjøre dette, og det har da heller ingen betydning nå, sier Skjønnås og poengterer at det nå skal lages en kommuneplan og ikke en byggesak. 

Politikerne som avgjør

I kommuneplanen blir ikke et område avsatt til én person eller et spesielt selskap, men til et formål. 

Dersom noen på et senere tidspunkt ønsker å bygge ut det arealet er avsatt til, må det søkes om tillatelse til regulering av det aktuelle området. Da må det også gjennomføres en detaljregulering og eventuelt fremmes en byggesak. Og det er lokaldemokratiet som avgjør hver enkelt trinn i en slik behandling.

Rådmannens oppgave er å peke på mulighetene som kan gi vekst og utvikling, og så er det, som i alle saker opp til de folkevalgte å gjøre valgene.

Narvik kommune har så langt ikke startet saksbehandlingen og alle innspillene skal vurderes. Vi har fått over 80 innspill, det er veldig positivt, sier Skjønnås. 

Rådmannen vil ikke foregripe saksbehandlingen, men er tydelig på at enkelte av innspillene, etter at de er saksbehandlet og konsekvensutredet, neppe vil bli tatt med i forslag til plan. 

– Det er opplagt at ikke alle innspillene vil foreslås når administrasjonen kommer med sitt forslag til ny kommuneplan, sier rådmann Lars Skjønnås.

Kommuneplan på høring

Han håper engasjementet blir stort også når forslaget legges frem og det blir klart hvilke innspill som ikke er tatt med og hvilke som blir anbefalt og tatt med videre. 

Noen av innspillene vil bli konsekvensutredet før det blir avgjort om de skal tas med i administrasjonens forslag. I løpet av mars vil det bli avgjort hvilke innspill dette gjelder. 

Det planlegges nå ulike folkemøter for å sikre god medvirkning. Kommuneplanens samfunnsdel sendes på høring i juni og forventes vedtatt av kommunestyret i september. 

Kommuneplanens arealdel kommer litt senere da den trenger mer kvalitetssikring. Denne delen legges på høring i september og forventes politisk behandlet på første kommunestyremøte i 2022.    

Skal legge premissene

Frem til nå har det handlet om planlegging, og å samle innspill fra alle som har ønsket å gi slike. Frem mot sommeren vil kommunen invitere de som ønsker å komme med synspunkter og tilbakemeldinger på hva de mener er viktig. Det vil kunne skje på flere arenaer.

– Det er sånn vi sammen utvikler lokalsamfunnet for fremtiden, sier Lars Skjønnås som understreker at kommuneplanen skal legge premissene for kommunens satsingsområder og utvikling i de neste 10 – 12 årene. 

– Det handler om hvordan vi kan bruke fellesskapets ressurser slik at vi oppnår en positiv samfunnsutvikling, og på hvilke områder vi best kan gjøre det, sier han.  

Her finner du en tidslinje som viser hva som skjer når i prosessen med ny kommuneplan for Narvik kommune:

Tidslinje kommuneplan

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på siden nykommuneplan.no:

Nykommuneplan.no