Siste kommunestyre før sommeren

Klikk for stort bildeTorsdag 18. juni og fredag 19. juni gjennomføres det siste kommunestyremøtet før sommeren. Møtet går over to dager.

Åpne politiske møter i Narvik kommune sendes direkte på kommunens Youtube-kanal.

Akkurat nå avvikles politiske møter som fjernmøter, men møtene er selvfølgelig fortsatt åpne og tilgjengelige. Ved å følge Narvik kommune på Youtube kan du også få varsler om når direktesendingene starter:

 

 

Det siste kommunestyremøtet før sommeren går over to dager, både torsdag 18/6 og fredag 19/6. Årsaken er en stor mengde saker til behandling.

Møtene starter 10.00.

Blant annet skal det siste årsregnskapet for gamle Ballangen kommune behandles, samisk språk og kultur, flere generalforsamlinger og mer. Det skal også velges meddommere til både Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Direktesending/opptak dag 2, 19. juni 2020:


Klikk for stort bilde

 

 

Saksliste:

 • 066/20 Referatsaker
 • 067/20 Godkjenning møteprotokoll
 • 068/20 Forberedende generalforsamling i Futurum AS - 2020
 • 069/20 Forberedende generalforsamling i Nordkraft - 2020
 • 070/20 Forberedende generalforsamling Narvikgården AS - 2020
 • 071/20 Narvik kommunes årsregnskap 2019
 • 072/20 Ballangen kommunes årsregnskap 2019
 • 073/20 Tertialrapport drift 1/2020
 • 074/20 Godkjenning av ny selskapsavtale i KOMREV Nord IKS
 • 075/20 Fjernmøter i folkevalgte organer
 • 076/20 Planstrategi 2020-2023 Narvik kommune
 • 077/20 Navneendring på vigsler
 • 078/20 Samisk språk og kultur
 • 079/20 Nytt helsehus - oppstart av byggearbeider
 • 080/20 Søknad om garanti for lån Ballangen Flerbrukshall BA
 • 081/20 Narvik kommune - Årsmelding for nærings- og infrastrukturfond 2019
 • 082/20 Forslag til reviderte vedtekter - Narvik kommune nærings- og infrastrukturfond
 • 083/20 Eierskapsmelding 2020
 • 084/20 Utvikling av bibliotek i Kjøpsvik
 • 085/20 Ballangen servicesenter - utbedring av bygningsmessige forhold
 • 086/20 Beisfjord - utvikling av skolebygg
 • 087/20 Bjerkvik - oppgradering av barnehagen
 • 088/20 Kjøpsvik - utvikling av servicesenteret
 • 089/20 Måseveien - utvikling av Måseveien barnehage
 • 090/20 Kommunale veger - utbedring for å stimulere til økt aktivitet
 • 091/20 Økt inntak av lærlinger høsten 2020
 • 092/20 Ny selskapsavtale i Ofoten interkommunale brann og redningsvesen IKS
 • 093/20 Grensefastsettelse mellom elv og sjø for Skjoma
 • 094/20 Motorferdsel i utmark - helikoptertransport av utstyr, brensel, dugnadspersonell og
 • byggemateriale
 • 095/20 Fastsetting av planprogram til kommuneplan
 • 096/20 Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet - kap 7 forurensningsforskriften
 • 097/20 Uttalelse på søknad om biomasseendring ved lokalitet på Tortenneset
 • 098/20 Høring av transportvirksomhetenes innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033
 • 099/20 Sluttbehandling - Detaljregulering for Rombak pukkverk
 • 100/20 Forskrift om skolefritidsordning i Narvik kommune.
 • 101/20 Minnebauta Theodor Broch
 • 102/20 Retningslinjer for skoleskyss, Narvik kommune
 • 103/20 Representantsskapsmøte Ofoten interkommunale brann og redningsvesen IKS - 2020
 • 104/20 Valg av meddommere Hålogaland lagmannsrett - 2021 - 2024
 • 105/20 Valg av meddommere til Ofoten tingrett - 2021 - 2024
 • 106/20 Valg av meddommere til Ofoten og Sør-Troms jordskifterett - 2021 - 2024
 • 107/20 Valg av forliksrådsmedlemmer til Ofoten forliksråd - 2021 - 2024
 • 108/20 Forslag om kandidater til skjønnsmedlemsutvalg - 2021-2024
 • 109/20 Særregnskap 2019 - Narvik Havn KF
 • 110/20 Narvik Havn - Ombygging og modernisering Fagernesveien 3
 • 111/20 Ombygging og modernisering Fagernesveien 22-24
 • 112/20 Tilbygg lagerhall Narvik Bulkterminal
 • 113/20 Særregnskap og årsberetning for 2019 for Narvik Vann KF
 • 114/20 Hovedplan avløp 2020 - 2030 - sluttbehandling
 • 115/20 Hovedplan vann 2020 - 2030 - sluttbehandling
 • 116/20 Interpellasjon - Vannledning på E6 Hålogalandsbrua. Paul Rosenmeyer (H)
 • 117/20 Interpellasjon - Om å motvirke mobbing i skolen og sikre elevenes skolemiljø i
 • henhold til opplæringslovas kapittel 9 A. Daniel Skjevik-Aasberg (H)
 • 118/20 Interpellasjon om sanitære forhold i Framneslia - Ragne Johnsen Megård (SV)
 • 119/20 Krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak 059/20

Alle sakspapirer finnes på Narvik kommunes innsynsportal:

Innsynsportalen

Direktelenke til sakspapirene til kommunestyret 18. juni 2020:

Sakspapirer 18/6-2020

Direktelenke til sendingene av kommunestyremøtet: