Norges største flaskehals forblir like alvorlig med regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan

Dette er et problem for hele Norge

Rune Edvardsen på Rombak stasjon på Ofotbanen. - Klikk for stort bildeNarvik-ordfører Rune Edvardsen har blandede følelser rundt forslaget til ny Nasjonal transportplan. Det er bra at det foreslås nye kryssingsspor. Samtidig er det skuffende at det ikke planlegges for dobbeltspor eller ryddes plass for E6 Narviktunnelen. Kjetil Moe

Uten en forpliktende satsing på dobbeltspor på Ofotbanen og E6 Narviktunnelen, forblir Narvik en flaskehals og et alvorlig problem for hele Norge, sier ordfører i Narvik, Rune Edvardsen.

Regjeringen la i dag frem sine prioriteringer for landets veier og jernbane i Nasjonal transportplan for 2025-2036. E6 Narviktunnelen er tatt ut av planen og målet om dobbeltspor for å øke kapasiteten på Ofotbanen er ikke omtalt.

Bygging av E6 Narviktunnelen er kritisk for å løse trafikkfloken på E6, ved å lede tungtrafikken utenom bykjernen. I tillegg skriker Ofotbanen etter dobbeltspor for å møte den voksende godstrafikken og redusere sårbarheten ved avsporinger. Det siste året har tydelig vist at det haster.

Trussel mot sikkerhet og beredskap

Ordfører i Narvik, Rune Edvardsen (Ap) er fornøyd med regjeringens lovnad om å øke kapasiteten på Ofotbanen med flere kryssingsspor, men samtidig mener ordføreren at det likevel ikke løser den største utfordringen med jernbanen.

– Regjeringen mangler en plan for å få på plass dobbeltspor på Ofotbanen. Dobbeltspor er helt sentralt for å få økt verdiskaping og økt trygghet i et sikkerhetspolitisk perspektiv, sier Edvardsen.

Ordføreren viser til at de nordiske forsvarssjefene har pekt ut Ofotfjorden og Narvik som en av fire sentrale fjorder og havner for å sikre militære forsterkninger til hele Norden.

– Den nye geopolitiske situasjonen gjør logistikken i og rundt Narvik viktigere enn noen gang. For at vi skal ha et transportsystem som trygger Norge og Norden må vi bygge E6 Narviktunnelen, og vi må ha en plan for dobbeltspor på Ofotbanen, sier Edvardsen.

Ordføreren får støtte fra havnedirektør Børge Edvardsen Klingan i Narvik.

– Narvik fungerer som en hovedåre for transport inn og ut av Arktis, og både havn, bane, og vei er en livsnerve for at logistikken skal kunne fungere. Hvis vi ikke gjør noe med dette nå, kommer flaskehalsene i Narvik til å bli en stopper for viktig verdiskaping for hele Norge, men også en trussel mot beredskapen og forsvarsevnen. Situasjonen er kritisk, og det er svært overraskende at regjeringen ikke tar behovet for dobbeltspor på alvor, sier Klingan.

Norges viktigste jernbane skriker etter dobbeltspor

– Ofotbanen er som Nordens Suez-kanal for jernbaneeksport og er Norges desidert viktigste jernbanestrekning. Det finnes ingen alternativer, annet enn mye mer tungtransport på veier som allerede er overbelastet, sier Børge Edvardsen Klingan.

Fra 2012 til 2022 har malmtrafikken økt med 30 prosent, og mengden varer eksportert fra Nord-Norge har tredoblet seg. Bare i 2022 ble 240 000 tonn sjømat sendt med banen. Dette har ikke bare akselerert slitasjen på skinnene, men også økt presset på en allerede sprengt kapasitet. Hvis denne utviklingen fortsetter, vil jernbanen ikke klare å håndtere mer gods allerede fra 2026.

– Regjeringens lovnad om krysningsspor tar skritt i riktig retning, men løser ikke problemet med sårbarheten slik vi har sett nå med avsporingen. Ofotbanen er avgjørende for folk, fisk, forsyninger og forsvar. Vi kan ikke leve med at en bane som er helt avgjørende, bare blir halvt utbygd. Løsningen er enkel: dobbeltspor hele veien, sier Klingan.

– Det handler om verdiskaping og arbeidsplasser, men også i høyeste grad om sikkerhet og beredskap. Forsvaret har allerede uttalt at i en krigssituasjon ville avsporingen vært svært alvorlig for NATO, legger han til.

Stortinget må løsne proppen på E6 

Både havnedirektøren og ordføreren har store forventninger til Stortingets behandling av transportplanen, og at E6 Narviktunnelen får sin plass i Stortingets vedtak.

– E6 Narviktunnelen har vært lovet i mange år, prosjektet ligger inne i gjeldende NTP, og alt er klart for bygging. Folk har til og med flyttet fra hjemmene sine og hus er revet for å gi plass til tunnelen, sier Rune Edvardsen.

– Dette er forferdelig. Med over 1 000 tunge kjøretøy som daglig dundrer gjennom Narviks sentrum fra Nord-Norges travleste terminal, står vi overfor en kritisk utfordring som kveler byen med svevestøv og eksos. Denne situasjonen struper ikke bare transportkapasiteten, det går utover liv og helse. Ingen andre byer har en slik belastning med en europavei tvers gjennom sentrum, sier Edvardsen.  

Hvert åttiende sekund går det et tungt kjøretøy gjennom sentrum av Narvik. Statens Vegvesen slo alarm allerede i 2008, om en trafikkvekst som ville føre til kollaps 2036 hvis ikke Narviktunnelen ble bygget. Men kalenderen viser kun 2024, og disse prognosene er allerede oversteget.

–  Nå forventer vi at stortingspolitikerne tar ansvar når den nasjonale transportplanen nå skal behandles i Stortinget. For å utvikle Narvik som det arktiske logistikk-knutepunktet, må flaskehalsene bort, sier Børge Edvardsen Klingan.