Narvik kommunestyre - seminar om kommuneplanens arealdel 2023-2040

Fredag ble det arrangert seminar for hele kommunestyret. Tema var kapittelvis gjennomgang av administrasjonens forslag til kommuneplanens arealdel for årene 2023-2040.

11. mai behandles en sak i kommunestyret om administrasjonens forslag skal legges ut til offentlig høring. Hvis saken vedtas vil kommuneplanen i seg selv ikke bli vedtatt, men ligge ute til offentlig ettersyn og høring i 7 uker. Da kan alle, fra privatpersoner til offentlige instanser og næringsliv, gi sine innspill på planen.

Saksfremlegg 11. mai

Fra før av er kommuneplanens samfunnsdel vedtatt, og arealdelen administrasjonen har utarbeidet følger opp og foreslår hva bestemte areal i kommunen skal kunne brukes til. Samfunnsdelen forteller hva som skal gjøres, mens arealplanen konkretiserer med plankart og bestemmelser. Det er ikke en utbyggingsplan, men et grunnlag for videre og detaljerte planarbeider gjennom ulike delplaner og reguleringsplaner.

Kommuneplanen i helhet har vært jobbet med siden 2019, og er første øverste styringsdokument av sitt slag siden sammenslåingen av Ballangen, Narvik og halve Tysfjord til en felles kommune. Underveis i prosessen har det blant annet blitt gjennomført 10 digitale folkemøter, og samlet inn et svært stort antall ideer, kommentarer og innspill til arbeidet med kommuneplanen.

Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet for en kommune, med tanke på blant annet utvikling.I opptaket fra kommunestyrets seminar forklares og presenteres de ulike delene av kommuneplanen, samt en geografisk gjennomgang med utgangspunkt i kart. 

Seminaret for kommunestyret ble sendt direkte på Narvik kommunes Youtube-kanal:

 

Direktelenke til sendingen: