Narvik kommunes økonomiplan 2020-2023

Administrasjonen har nå lagt ut Narvik kommunes budsjett for 2020, og økonomiplan 2020-2023.


Budsjettet og økonomiplanen omfatter alle kommunens virksomheter, og skal gi en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver de neste årene.

Budsjettet og økonomiplanen behandles politisk først i formannskapet i nye Narvik. Formannskapet møtes i formannskapssalene på rådhuset i Narvik klokken 10.00 26. november.

Deretter behandles budsjettet i årets siste kommunestyremøte for nye Narvik kommune - 12. desember 2019.

Selve budsjettet utarbeides årlig, mens økonomiplanen utarbeides ved starten av hver nye politiske periode, i forbindelse med kommunestyrevalg.

Budsjettet og alle dokumenter som hører ved finnes i innsynsportalen for nye Narvik kommune.


 

 

 

Rådmannens innledning til budsjettet i sin helhet:

Dette er den første økonomiplanen for Nye Narvik kommune. Veien til Nye Narvik har vært preget av mye arbeid med både kommunedeling, uenighet om delelinjen, stopp i sammenslåingsarbeidet og til slutt en hektisk innspurt. 01.01.2020 kommer uansett.

Dette gjør at 2020 på mange måter blir et overgangsår. Vi ser at vi har et for høyt utgiftsnivå i forhold til våre inntekter. 2020 blir et år for læring, samkjøring av tilbud og samhandling på tvers i den nye kommunen.

Som kjent skal ingen ansatte miste jobben som følge av kommunesammenslåingen. Alle innplasseres i disse dager i de stillinger de skal ha i den nye kommunen. For de aller fleste er det samme jobb som de hadde i sin tidligere arbeidsgiverkommune.

Vi må bruke 2020 til læring og samordning av de tilbud vi har og skal yte til våre innbyggere. Vi må lære av hverandre og samhandle godt slik at vi i neste omgang kan optimalisere driften og tilbudene. I dag gjøres mye forskjellig fra kommune til kommune. De forbedringer vi avdekker skal innføres fortløpende i hele kommunen.

Vi jobber nå med innspurten på bemanningsplaner, en plan for der vi starter nå ved ny kommune fra og med 01.01.20. Derfra skal vi jobbe oss frem til den bemanningsplanen som skal gjelde for den nye kommunen.

Her vil vi se om vi i organisasjonen har for få eller for mange ansatte, samlet sett og innen enkelte sektorer/områder. Om vi har for mange ansatte skal vi skalere bemanning til rett nivå gjennom naturlig avgang og ved å praktisere en streng og restriktiv ansettelsespolitikk, og kun nyansette i spesialiststillinger der vi ikke kan relokalisere ansatte som vi allerede har i organisasjonen.

Ett er nivået på våre tilbud i dag, i 2020. Noe annet er hva vi skal tilby i tiden som ligger foran oss. Her vet vi allerede at vi har for mange ansatte innen enkelte sektorer i forhold til den demografiske utviklingen: Vi blir færre innbyggere totalt sett, vi får færre barn, det blir færre unge, færre unge voksne, mens vi blir relativt sett flere eldre. Dette gjør at vi må skalere de tilbud vi yter i forhold til en ny økonomisk situasjonen, og innrette tilbudene i forhold til de kunder og behov vi skal dekke.

For å motvirke den negative demografiske trenden og legge til rette for å snu den utviklingen vi over en lang periode har sett, så må vi frigjøre ressurser til å jobbe med utviklingsarbeid. Slik situasjonen er nå "løper vi hele tiden etter" problemet, og driver med brannslukking og skadebegrensning. Vi må kunne møte situasjonen proaktivt.

Den underliggende driften av den nye kommunen er for dyr. Vi burde ikke starte en ny kommune med å legge oss på et for høyt kostnadsnivå, men det blir en rammebetingelse når vi i sammenslåingsprosessen ikke har identifisert tilstrekkelig effektiviserende tiltak. Dette må vi jobbe videre med i 2020. Vi må få kostnadene ned til et nivå i tråd med sammenlignbare kommuner, og i tråd med hva våre inntekter kan dekke.

Vi må gjennomføre strukturelle grep for å få dette til. Kanskje spesielt innen de områder vi har størst avvik i forhold til budsjetter og kostratall; spesielt pleie og omsorg. Men også innen skole og barnehager må vi gjøre strukturelle endringer som følge av fallende barnetall.

Resten av kommunen må også bidra. Vi må ta ut stordriftsfordeler, vi må få til forenklet og mer rasjonell drift. I tillegg til skole, barnehage, helse, pleie og omsorg så må også andre deler av kommunens tjenesteproduksjon forberede seg på kutt i bemanning.

Vi kan ikke "snu bunken" og fortsette i samme spor som tidligere, verken i Narvik, Kjøpsvik eller Ballangen. Vi blir en ny kommune, og vi må planlegge driften av den nye kommunen slik at vi får handlingsrom til å jobbe med utvikling og vekst, til å forbedre tilbud til våre innbyggere og økt bolyst. Handlingsrom til å kunne gjennomføre høyst nødvendige investeringer i nye bygg, infrastruktur og utstyr.

Driften av kommunen må tilpasses våre inntekter. Vi må sørge for bærekraftig drift.

Vi må digitalisere flere av våre kontaktpunkt med våre innbyggere og brukere på en måte som er intuitiv og gir mening.

Budsjettet for 2020 er meget anstrengt med uhyre små marginer. Det skal ikke gå mye feil før vi er over på underskudd. Mange av de foreslåtte og høyst nødvendige tiltak finner vi dessverre ikke mulighet for å gjennomføre.

 • Vi har med Ungdomsskolen og ny Brannstasjon.
 • Vi har finansiert 90 av 160 nødvendige millioner til egenfinansieringen av nytt Helsehus, de resterende 70 må finansieres ved salg av eiendom / eiendeler.
 • Vi har ikke inne finansiering av ny Barneskole i Narvik, denne må finansieres ved at vi arealfortetter og får solgt bygg og tomter vi ikke trenger å eie.
 • Ny politisk organisering er finansiert.
 • Sluttfinansiering og drift av Frydenlundforbindelsen er inndekket.
 • Drift av nye veger til og i de nye boligfeltene i Narvikfjellet er finansiert.
 • Investering og drift av Sykehustunnelen er lagt inn i 2020.

Vi har mange utfordringer som må løses, men selv om det er slik, så er det også lyspunkter og positive forhold.

Jeg nevner noen her:

 • Vi blir en ny og større kommune, dette åpner mange muligheter.
 • Vi er midt i det spennende arbeidet med å bygge denne nye kommunen, det er lagt ned en stor arbeidsinnsats fra mange, det har vært få skjær i sjøen og konflikter
 • Vi opprettholder tjenestetilbud i alle deler av kommunen
 • Vi har valgt å opprettholde nivået på parker og beplantning, vi vet dette er viktig for trivsel og bolyst
 • Det bygges ny brannstasjon i Ballangen
 • Vi planlegger for å bygge ny brannstasjon i Narvik
 • Vi har en plan for å oppgradere brannstasjonen i Kjøpsvik
 • Vi skal etablere nytt og forbedret bibliotektilbud i Kjøpsvik
 • Vi bygger ny og flott ungdomsskole i Narvik Staten bygger nytt sykehus
 • Vi planlegger for å bygge nytt Helsehus som binder sammen vårt nyeste og største sykehjem og det nye sykehuset
 • Vi prøver også å få på plass en Helsepark samlokalisert med Helsehus og Sykehus, håpet er mange nye innovative arbeidsplasser i skjæringspunktet mellom offentlige helsetilbud og omverden
 • Det legges til rette for vekst spesielt innen forsvarsrelatert virksomhet i Evenes og i Bjerkvik, og innen reiselivet i hele regionen
 • Vi er i sluttfasen med en Kystsoneplan som kan legge til rette for ny virksomhet og sårt tiltrengte arbeidsplasser

Selv om vi for nye Narvik kommune ser utfordringer som må løses, så ser vi også muligheter som byr seg, da er det opp til oss som kommune og lokalsamfunn å gripe disse mulighetene.

Flere av de forholdene / prosjektene / sakene som ble nevnt her vil kunne bidra til å øke bolyst og trivsel.

De fleste kommuner i Nord-Norge sliter med de samme problemer som vi har. Vi må løse våre utfordringer, og gjøre så godt arbeid at den negative trenden snus til positivitet og vekst.

Det er fullt mulig å snu den negative demografiske og økonomiske utviklingen vi ser. Vi må være villig til å ta grep, og vi må gjøre jobben selv, ingen kommer til å gjøre jobben for oss. Narvik kommune er en virksomhet med dyktige medarbeidere og høy kompetanse.

Sammen skal vi få det til.

Lars Skjønnås Rådmann