Narvik kommune endrer praksis på bevillingsområdet

Omsetningsoppgavene, som blant annet angir mengde solgt eller skjenket alkoholholdig drikke hos den enkelte bevillingshaver, vil ikke bli unntatt offentlighet.

Plikten for bevillingshavere til å betale et årlig bevillingsgebyr er fastsatt i Alkoholloven § 7-1. Omsetningsoppgaven er grunnlaget for beregningen av dette gebyret. Innholdet i, og plikten bevillingshaver har til å levere oppgaven er regulert i Alkoholforskriftens kapittel 6.

Vi har gjennomgått våre rutiner på området. I den forbindelse har vi gjort en ny vurdering av hvordan vi forholder oss til offentliggjøring av omsetningsoppgavene.

Bevillingsmyndigheten har, i samråd med Kommuneadvokaten, kommet frem til at det ikke er juridisk grunnlag for å unnta omsetningsoppgavene for innsyn fra offentligheten.

Narvik kommune anser at offentlighetens tilgang til omsetningsoppgavene er med på legge til rette for kontrollen fra allmenheten, som er omtalt i formålsparagrafen i Offentleglova.

Lov- og forskriftstekster som er omtalt er for ordens skyld listet opp under. 

Offentleglova

§ 1.Formål
Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.

Alkoholloven

§ 7-1.Bevillingsgebyrene
For bevilling til salg av alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av gebyret. For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling, kan departementet bestemme en særskilt gebyrsats. Bevillingsmyndigheten fastsetter gebyret.

Gebyret tilfaller kommunen, med unntak av gebyr for bevilling etter §§ 5-2 og 5-3 annet ledd, som tilfaller staten.

alkoholforskriften

Kapittel 6. Bevillingsgebyr

§ 6-1.Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet mengde alkoholholdig drikk.

§ 6-2.Gebyret skal betales etter følgende satser:
Salg:
- 0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 0,61 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenking:
- 0,50 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 1,32 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
- 4,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1740 for salg og kr 5400 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 390 pr. gang.

§ 6-3.Bevillingsmyndigheten fastsetter frister for bevillingshavers innsendelse av oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk og innbetaling av gebyr.

Ved årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør.