Matrikkel og grunnbok stenges for hele landet i desember 2019

Stenging av matrikkelen og grunnboken foran årsskiftet 2019/2020 – konsekvenser for kommunens matrikkelføring og matrikulering Stortinget vedtok 8. juni 2017 at 109 av landets kommuner skal slås sammen til 43 nye kommuner, og at 13 fylkeskommuner skal bli til seks nye fylkeskommuner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte 27. oktober 2017 nye kommune- og fylkesnummer, som vil gjelde fra 1. januar 2020. Den nye nummerserien er en viktig byggekloss i arbeidet med å legge til rette for et moderne og fremtidsrettet velferdssamfunn.

Det er totalt 311 kommuner som får nytt kommunenummer 1. januar 2020, hvorav 109 kommuner er berørt av kommunereformen og 202 kommuner av regionreformen. Dette vil kreve store endringer i matrikkelen og grunnboken fra årsskiftet 2019/2020.

For å redusere risikoen og sikre kvaliteten på gjennomføringen av kommune- og regionreformene, stenges matrikkelen og grunnboken for brukerne opp mot årsskiftet 2019/2020.

Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl. 18.00.
Grunnboken stenger fredag 27. desember kl. 20.00.

For å redusere risikoen ytterligere anbefaler vi at kommunene i størst mulig grad ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november. Nærmere forklaring følger nedenfor.

Saker der en eller flere matrikkelenheter utgår i matrikkelen

Dersom kommunene har påbegynte saker der en eller flere matrikkelenheter utgår ved registeringen i matrikkelen, er det svært viktig at kommunen gjør disse sakene ferdig og får dem oversendt til tinglysing senest fredag 29. november. Saker som ikke er registrert innen 29. november bør vente til over nyttår. kartverket.no