Vedtatt reguleringsplan - Narvik stasjon øst

Detaljreguleringsplan for Narvik stasjon øst, PlanID 2017005 ble vedtatt av Narvik bystyre i møtet 30.august 2018 i sak 080/18. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 750 meter lange godstog og øke kapasiteten på Ofotbanen, en ny jernbanebru over Taraldsvikelva, samt legge til rette for en planskilt kryssing av jernbanen for gående og syklende, slik at planovergangen over eksisterende spor kan saneres. Tiltaket vil forbedre sikkerheten og tilgjengeligheten i området.  

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. IV. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b. 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 –tre–  år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Narvik kommune. Det gjøre oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtakene utsettes i henhold til forvaltningsloven.

Se Saksfremlegg med vedtak og dokumenter

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS