Narvikgården AS varsler oppstart av planarbeid – detaljregulering for Taralsvikjordet (planID: 2019009).

Frist for innspill er 31.08.2020

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og Formannskapets vedtak 10.06.2020, legges forslag til detaljregulering for Lien industriområde i Evenes kommune, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 03. juli 2020 - 14. august 2020. 
Planområde markert med rød stiplet linje

Statens vegvesen har i samarbeid med Narvik kommune utarbeidet detaljreguleringsplaner for fergeleie på E6 Skarberget. I henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 og § 12-10, legger Statens vegvesen forslag til detaljregulering for E6 Skarberget fergeleie, ut til offentlig ettersyn og høring  fram til 31. august 2020.

Statens vegvesen har i samarbeid med Narvik kommune utarbeidet detaljreguleringsplaner for fergeleie på rv.827 Kjøpsvik. I henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 og § 12-10, legger Statens vegvesen forslag til detaljregulering for rv.827 Kjøpsvik fergeleie, ut til offentlig ettersyn og høring fram til 31. august 2020.

Narvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Rombak pukkverk med PlanID 2019006 i møte 18. juni 2020, sak 099/20.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Berglia vest hytteområde, Efjord, ut til offentlig ettersyn og høring i 8 uker.

 

LPO arkitekter AS varsler på vegne av Thune AS

oppstart av planarbeid - Detaljregulering ESSO Bjerkvik (PlanID 2020004).

Frist for innspill er 07.06.2020.

 Multiconsult Norge AS varsler på vegne av Ole Liljebakk AS
oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan Sjøveien 13 (PlanID 2020005).

Frist for innspill er 22.06.2020.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og delegert vedtak 31.03.2020, legges forslag til detaljregulering med konsekvensvurdering for nye Narvik sykehus, ut til offentlig ettersyn og høring i 7 uker. Høringsperiode er fra 3.april - 22.mai 2020.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og delegert vedtak 01.04.2020, legges forslag til detaljregulering for Rombak Pukkverk, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 03. april 2020 - 22. mai 2020.