Konsekvensutredning og ROS-analyse for interkommunal kystsoneplan

Konsekvensutredning og ROS analyse for interkommunal kystsoneplan er nå ferdig. Utredningen er utarbeidet av rådgivingsselskapet Asplan Viak på vegne av kommunene som utarbeider en felles kystsoneplan, Narvik, Evenes og Hamarøy.

Konsekvensutredningen er en  vurdering av de enkelte forslag til nye utbyggingsområder basert på fagkunnskap og faglig skjønn, og er en del av beslutningsgrunnlaget for ny kystsoneplan. Utarbeidelsen av en konsekvensutredning er en lovbestemt del av arbeidet med å utarbeide ny kystsoneplan.

Selve kystsoneplanen skal opp til politisk behandling høsten 2021.

Narvik kommune har valgt å konsekvensutrede absolutt alle innspill på nye formål og lokaliteter, slik at vi får et godt kunnskapsgrunnlag for videre vurdering. Det betyr at vi ikke har gjort en forhåndsvurdering av innspillene før konsekvensutredningen.

Utredningen er på et oversiktsnivå, mens mer detaljerte utredninger vil eventuelt komme senere, ved detaljregulering og iverksetting av tiltak. Det betyr at egnetheten av nye utbyggingsområder, for eksempel oppdrettslokaliteter, vil vurderes senere på detaljnivå, i forbindelse med eventuelle søknader om godkjenning av tiltak.

Konsekvensutredning (PDF, 5 MB)

Videre fremdriftsplan (PDF, 45 kB)

29. juni behandler styret for planprosessen forslag om å legge planforslaget ut på offentlig ettersyn og høring. Høringsfristen er foreslått på nærmere 10 uker.

Det er kun krav om en seks ukers høringsperiode, men kystsoneplanen anses som så viktig at det planlegges en utvidet høringsfrist.