Årsresultat 2022 for Narvik kommune

Narvik kommunes foreløpige årsregnskap 2022 er oversendt revisjonen for behandling 22. februar. Regnskapet viser et netto driftsresultat på pluss 60,7 millioner kroner som tilsvarer 2,6% av totalinntekten.

De totale driftsinntektene ble 2,3 mrd kroner. Et resultat i pluss kan forklares med større engangsinntekter, som kom etter siste tertialrapport ble presentert til kommunestyret. Det er spesielt høyere skatteinngang enn prognosene i siste rapportering tilsa. Skatteinngangen i Norge utgjorde alene 40 millioner kroner i merinntekter for Narvik kommune. Totalt fikk Narvik kommune 95 millioner kroner i merinntekter enn siste budsjettanslag tilsa. Øvrige større poster med merinntekt er blant annet midler fra Havbruksfondet, koronakompensasjon fra staten og bosetting av flyktninger.

Det er alltid gledelig å levere regnskap i pluss. Det er likevel viktig å understreke at hovedgrunnen til positivt resultat er engangsutbetalinger, sier rådmann Lars Skjønnås.

I 2022 hadde vi stort fokus på omstilling og omdreining i driften, og vi vil fortsette å jobbe med dette også i år. Vi arbeider for en sunn og positiv kommuneøkonomi, sier rådmann Lars Skjønnås.

Narvik kommune har fortsatt ubalanse i driften av tjenesteområdene. Samlet sett har kommunalområdene et merforbruk på i overkant av 60 millioner kroner i driften. Det er store omstillingskrav i tjenesteområdene våre. Resultatet viser en omstilling mot de langsiktige kravene som er satt. Arbeidet med å få en bedre kommuneøkonomi i Narvik vil fortsette med videre utvikling av tjenestetilbudene og bedre utnyttelse av våre ressurser.

Årsresultatet viser at Narvik kommunes disposisjonsfond kan styrkes med 83 millioner kroner etter at andre årsoppgjørsdisposisjoner er foretatt.

Driftsresultatet viser at kommunen er på rett vei for å få en sunn økonomi, sier ordfører Rune Edvardsen.

Det er gledelig å se at vårt disposisjonsfond nå er over måltallet som er satt av kommunestyret. Dette viser at grunnlaget for egenkapital til  investeringene på Frydenlund skole og Kjøpsvik oppvekstsenter var rett, sier ordfører Rune Edvardsen.

En mer detaljert beskrivelse av resultatet 2022 vil komme i årsrapporten.