Å gå i Narvik by

Hvordan skal Narvik by utvikles for at DU skal gå mer i hverdagen?

Som innbygger i Narvik by har du verdifull og viktig kunnskap om lokalmiljøet ditt som vi gjerne vil vite om. Delta i en spørreundersøkelse om gange og vær med i trekningen av 2 gavekort på kr. 5000!

SPØRREUNDERSØKELSE

WALKMORE er et norsk forskningsprosjekt som fokuserer på hvordan små byer kan utvikles for å få folk til å gå mer i hverdagen. Målet med prosjektet er å få ny kunnskap om planleggingsprosesser og praksis for gange verktøy og metoder for kartlegging og evaluering av gange og gangvennlighet hvordan folk oppfatter gangvennlighet i sine bygde omgivelser, særlig i små byer.

WALKMORE er et samarbeidsprosjekt mellom Narvik og Nordland fylkeskommune, Steinkjer og Trøndelag fylkeskommune, Kongsvinger og Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen, Norges Miljø og Biovitenskapelig Universitet (NMBU) og Transportøkonomisk institutt (TØI).

Her kan du lese mer om prosjektet:

Transportøkonomisk institutt - Walkmore

Små norske byer kjennetegnes ofte av korte avstander i og nært sentrum. Dette representerer et stort potensial for gange. Likevel dominerer bilen fortsatt i hverdagsreisene. Areal- og transportplanlegging og -utvikling, fra by i sin helhet til fortauets utforming, har en viktig rolle for å sikre gode forhold for gående.
 
Det er imidlertid store kunnskapsmangler knyttet til hvordan planlegge for gange, hvordan bygde-omgivelser påvirker "gangatferd" og hvordan små og store tiltak kan gjøre gange mer attraktivt. Formålet med prosjektet WALKMORE er å realisere det store potensialet for gange i små byer, og har derfor følgende problemstilling:

Hvordan kan små byer planlegges og utvikles for å få folk til å gå mer?

For å svare ut dette ser vi på hvordan byene planlegges og utvikles for gange, hvordan innbyggerne opplever sine bygde omgivelser, mulige verktøy for å kartlegge og evaluere gangvennlighet, samt hvordan lavbudsjettspiloter kan gjøre gange mer attraktivt. Samarbeid mellom aktører innenfor byplanlegging og -utvikling fra strategisk til operasjonelt nivå er også et viktig aspekt.

Fra venstre: Arealplanlegger Preben Sommer i Narvik kommune, Maja Karoline Rynning i Transportøkonomisk institutt, Marianne Dobak Kvensjø, enhetsleder Areal og samfunnsutvikling, og Harpa Stefansdottir på NMBU, Norges miljø og biovitenskapelige universitet.