Nabovarsel

Før du sender inn en søknad om å bygge noe på en eiendom, må du varsle naboer og gjenboere.

Hvem er nabo og hvem er gjenboer?

En naboeiendom har felles grense med den eiendommen du skal bygge på. En gjenboer ligger på den andre siden av et åpent areal, for eksempel en vei, innkjørsel eller et friområde.

Kartutsnittet viser et eksempel på naboer og gjenboere til en eiendom markert med mørk blåfarge. Naboer og gjenboere er markert med lyseblå farge.

 

Hvordan varsler du?

Naboene skal få se tegninger og situasjonskart som viser hva du skal bygge, rive eller endre. Du kan sende nabovarsel på e-post, levere dem personlig eller sende som rekommandert post. Hvis du varsler på e-post, må mottakeren sende et svar tilbake som bekrefter at e-posten er mottatt.

Vent 14 dager fra varsel til du sender inn søknaden

Etter at varslet er sendt, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg om byggetiltaket. Naboene skal sende sine eventuelle merknader til deg, eller til ansvarlig søker hvis du har et firma som søker for deg. Når du sender inn byggesøknaden til kommuneutvikling, skal du legge ved naboenes merknader, en kvittering som viser hvem som har fått varsel, og en kopi av nabovarselet.

Tiltak innen et sameie eller borettslag

Styret skal varsles og skriftlig gi samtykke til tiltaket før det sendes kommunen. Gjelder også ved innvendige arbeider som berører andre boenheter i sameie eller borettslaget, for eksempel ved søknadspliktige tiltak i brannskille som gulv, vegger, tak eller rørarbeider.

Det er ikke nødvendig å sende nabovarsel til samtlige sameiere, men det anbefales at øvrige sameiere varsles dersom tiltaket går ut over disse på noe vis med blant annet støy.

Festeenhet

Den som fester en naboeiendom har samme status som grunneier eller hjemmelshaver til naboeiendommen og skal på lik linje ha nabovarsel.

Andre festere og eiere til eiendommen som det skal gjennomføres et søknadspliktig tiltak på har ikke krav på nabovarsel. Det kan likevel være privatrettslige forhold (festekontrakt) som tilsier at fester og eier bør varsles.

Riving

Gjelder søknaden riving skal søkeren varsle og dokumentere at de som eventuelt har pengeheftelser i eiendommen, er varslet om søknaden.

Bestill naboliste

Naboliste kan bestilles fra Ambita Infoland (søk etter eiendom eller matrikkel, trykk deretter "vis produkter")

Skriv inn gårds- og bruksnummer eller adressen på eiendommen søknaden gjelder. Velg "naboliste" og legg den til i handlekurven. Til slutt betaler du og sender bestillingen. Du kan betale med kredittkort.

Bygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense

Særskilt naboerklæring - skriftlig samtykke fra nabo for å bygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense.   

Skjema for aktivt samtykke fra nabo


Trenger du samtykke fra naboen?

Ønsker du å bygge nærmere felles nabogrense enn 4 meter? Da må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo eller søke om dispensasjon lenk til artikkel fra plan- og bygningsloven, dersom annet ikke er nevnt i plan- og bygningsloven med forskrifter.

Kommunen kan gi samtykke til plassering av mindre tiltak nærmere nabogrensen enn 4 meter. I slike tilfeller må kommunen gjøre en konkret vurdering av ulempene for berørt nabo. Vi vil vanligvis ikke gi tillatelse til plassering nærmere nabogrensen enn 1 meter uten samtykke fra berørt nabo.

Ved oppføring av garasje/uthus o.l som er unntatt søknadsplikt, kan disse plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen.

Skjemaer til nabovarsel

Direktoratet for byggkvalitet har blant annet skjemaer til nabovarsling.

Har du mottatt et nabovarsel?

Nabovarselet skal gi en dekkende beskrivelse av tiltaket. Den må inneholde:

  • skjemaer tilknytta byggesøknaden
  • et situasjonskart
  • snitt- og fasadetegninger
  • en begrunnelse for eventuelle dispensasjonssøknader
  • eventuelt en redegjørelse som beskriver byggeprosjektet litt nærmere

Når du har mottatt nabovarsling kan du sende merknader til den personen eller det firmaet som er oppgitt på skjemaet du har fått. 14 dager etter at alle naboer er varslet kan tiltakshaver, eller ansvarlig søker, sende søknaden inn til kommunen. Eventuelle nabomerknader skal da legges sammen med søknaden når den sendes inn.