Dispensasjon

Hva er en dispensasjon?

Når et bygge- eller anleggstiltak bryter med lov, forskrift eller planer, må du søke om dispensasjon. Når det søkes om dispensasjon, kan kommunen tillate at det gjøres unntak fra bestemmelser og planer. Vilkår for å få innvilget en dispensasjon:

  • Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
  • Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Eksempler på situasjoner der det er nødvendig å søke om dispensasjon

  • Der plassering av en bygning du ønsker å sette opp er i strid med regulert byggegrense for den aktuelle eiendommen (i strid med plan).
  • Der du ønsker å lage et tilbygg til egen bolig som er nærmere nabogrensa enn 4 meter (i strid med bestemmelse i plan- og bygningsloven).

Det gis ikke dispensasjon fra saksbehandlingsregler

  • Både privatpersoner og ansvarlige foretak kan søke om dispensasjon.
  • Søknad om dispensasjon kan sendes inn og behandles separat eller sammen med byggesøknaden.
  • Det må angis hvilke bestemmelser eller planer du søker dispensasjon fra.
  • Søknaden må begrunnes, det vil si at du må argumenterer for hvordan vilkårene nevnt over er oppfylt.
  • Naboer skal varsles om en dispensasjonssøknad. Det må gå fram av nabovarslet at du søker om dispensasjon og hvilke bestemmelser/planer du søker om unntak fra.

Last ned: Søknadsskjema dispensasjon
Relevant lovverk Plan- og bygningslovens kapittel 19