Retningslinjer for søknad om graving og arbeidstillatelse (leie gategrunn)

Søknad om graving og plan for arbeidsvarsling
Det er gravesøknadsplikt i hele Narvik kommune. Det vil si at alle som skal grave i offentlig eller privat grunn skal søke om tillatelse.

Arbeidstillatelse (leie gategrunn)
Det er søknadsplikt for å bruke offentlig kommunalt areal (parker, plasser, fortau mv.) til f.eks stillasje eller lift. Dette kalles arbeidstillatelse og søkes om i ledningsportalen.no til Geomatikk.

Søknad skal leveres i god tid før planlagt oppstart. Minimum en ukes behandlingstid på påregnes.

For å levere søknad skal du ha gjort deg kjent med reglement (PDF, 72 kB) for graving i offentlig kommunal veg og disse retningslinjene.

Godkjenning i form av godkjent gravesøknad skal foreligge før gravearbeide kan starte.


Veiledning til graving i offentlig kommunal veg: 
Kommunen kan kreve kompensasjon for graving og annen aktivitet som legger beslag på offentlig areal, f.eks. parkeringsplasser. Kompensasjon fastsettes på forhånd i hvert enkelt tilfelle.

 1. Søknad om graving skal registreres av ansvarlig utførende. Søknad om graving er å forstå som en bestilling av asfaltering der dette er aktuelt. Faktura for asfalt sendes ansvarlig utførende.
 2. Ved rørleggerarbeid skal søknad om sanitæranlegg være godkjent av Narvik Vann KF. Se link til skjema og veiledninger til Narvik Vann KF.
 3. Narvik Vann KF har ikke oversikt over private vann- og avløpsledninger.  Den som skal utføre gravingen må selv undersøke slike forhold.
 4. Søknad om graving skal vedlegges kartskisse i angitt målestokk som viser hvor arbeidene skal finne sted. Slikt kartutsnitt vil bli laget automatisk i ledningsportalen.
 5. Graving i offentlig kommunalt vegareal kan bare utføres av firma som på forhånd er godkjent av Veg og park for graving i offentlig vegareal i Narvik kommune. Se kompetansekrav (PDF, 204 kB) for forhåndsgodkjenning av entreprenør.
 6. Graving i offentlig kommunalt vegareal kan bare utføres i henhold til reglementet. Narvik kommune forbeholder seg retten til å gjøre endringer i reglementet (PDF, 72 kB) uten forvarsel.
 7. Graving i offentlig park eller plass kan bare skje iht. retningslinjer og anvisninger gitt under felles befaring mellom entreprenør og Veg og park.
 8. Skader på veg, ledninger, fastmerker eller annen offentlig eiendom kan, uten nærmere varsel, utbedres av den berørte offentlige instans for ansvarlig utførendes regning.
 9. Gravetillatelse er ikke gyldig før byggetillatelse er gitt, der slik tillatelse kreves.
 10. Gravetillatelse gjelder ikke som grunnrettighet for graving ut over offentlige veger, ledningstraseer eller meldepliktige tiltak etter Plan- og bygningsloven.
 11. Oversikt over private ledninger, stikkledninger og lignende omfattes ikke av gravetillatelsen og må anvises av eier.
 12. Gravetillatelse fra Narvik kommune er gyldig i 3 mnd. fra utstedelse.
 13. Ved større arbeider skal søker i god tid kalle inn Veg og park til en forhåndskonferanse for å legge frem sine planer.
 14. Oppstart uten at det foreligger godkjent søknad om graving vil medføre gebyr ved tilsyn.

Stenging av veg uten at det meldes nødetater kan medføre inndragning av forhåndsgodkjenning for graving i offentlig kommunal veg i Narvik kommune.
 

Vilkår

Det er vedtatt reglement  (PDF, 72 kB) for graving i offentlig kommunalt vegareal.

Hvordan leverer jeg gravemelding?

Søknad om graving leveres inn elektronisk via ledningsportalen til Geomatikk. 

Her oppretter du bruker, og finner brukermanualer.

Veiledning og hjelp

For veiledning, ta kontakt med Geomatikk på telefon 915 09 146 mellom 0730 - 1530 på hverdager, eller på epost til support@geomatikk.no

Besøksadresse for faglig veiledning/andre spørsmål til Veg og park, Teknologiveien 2a.  Bestilling av time sendes på epost til veg.park@narvik.kommune.no eller ring oss på telefon 769 12 000.

 

Plan for arbeidsvarsling

Plan for arbeidsvarsling fylles ut i ledningsportalen. Ansvarlig for planen skal minimum inneha kurs 2, Statens vegvesen håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Stedsansvarlig skal min.inneha kurs 1, Statens vegvesen håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Kopi av kompetanse skal lastes opp sammen med søknad.

Aktuelle skjema vedr.vann og avløp

Aktuelle skjema finnes hos Narvik Vann KF.  F.eks søknad og veiledning om sanitær,  mv. Se webside til narvikvann.no under skjema.

Skjema som er aktuelle for søknaden lastes opp sammen med søknad om graving. Narvik Vann KF behandler søknaden og vedlegg i ledningsportalen.

Påvisning av kabler

Strømkabler: Søker skal selv innhente påtegning fra eiere av elkabler ved å forelegge søknaden for det respektive kraftselskap.

Gravemeldinger til Hålogaland Kraft Nett AS må sendes inn via Serviceportalen på HLK.no

Telekabler

Når du registrerer søknad om graving i ledningsportalen, vil det samtidig bli innhentet opplysninger om telekabler fra Geomatikk AS.

Krav til dokumentasjon

Nødvendige godkjenninger/bekreftelser iht. søknadsskjemaet og i samsvar med vilkårene gitt i denne tjenestebeskrivelsen.

Behandlingstid

Behandlingstiden er avhengig av søknadens kompleksitet. Min. èn ukes behandlingstid må påregnes fra komplett søknad foreligger.

Oppstart uten at det foreligger godkjent søknad om graving vil medføre gebyr ved tilsyn.

Ferdigmelding eller midlertidig ferdigmelding? 
Når gravearbeidet er sluttført, skal det innen to uker leveres en midlertidig ferdigmelding der gravearbeidet berører asfaltert areal, og ferdigmelding der arbeidet ikke berører asfaltert areal. Manglende ferdigmelding vil medføre gebyr, og kan medføre at entreprenøren ikke får registrere nye søknader før de manglede ferdigmeldinger er sendt inn.

Klageadgang

Tillatelse til graving er ikke et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven med klagerett. Eventuelle henvendelser rettes til Narvik kommune, 8512 Narvik.

 

Hva koster det?

Gebyrsatser for graving i kommunal vei

Gebyrsatser for graving i kommunal vei
Gebyr Enhet Sats 2024
Arbeidsvarsling pr. sak Pr. sak 541
Gravemelding pr. sak Pr. sak 2705
Manglende ferdigmelding pr. sak Pr. sak 3245
Oppstart med manglende søknad/tillatelse Pr. manglende søknad 7572


 

Leiepriser for midlertidig plassering på offentlig trafikkareal

Leiepriser for midlertidig plassering på offentlig trafikkareal
Gebyr Enhet Sats 2024 Merknad
Avgiftsbelagt parkeringsplass Stk 81
Konteiner Stk 81 Når godkjent funksjonell gangtunnel/gangareal etableres på fortau, bortfaller leiepris på fortau.
Stillaser, byggegjerder, lift, telt m.m. m2 6 Når godkjent funksjonell gangtunnel/gangareal etableres på fortau, bortfaller leiepris på fortau.
Uteservering m2 81 Når godkjent funksjonell gangtunnel/gangareal etableres på fortau, bortfaller leiepris for fortau.
Fortau, veg, plass etc.


Hjemmel
Påbud om gravemelding er hjemlet i gjeldende kommunale lover, forskrifter og i politivedtektene. Vedtatt av Narvik bystyre 18.12.2003 i sak 163/02. Krav om særskilt tillatelse til å grave i offentlig vegareal er hjemlet i § 57 i Vegloven.