Ofte stilte spørsmål - Veg og park

Veg og park, får ofte konkrete enkle spørsmål. Her finner du ofte stilte spørsmål med svar

Er det greit at ungene leker i snødungene?

Nei! Lek i snøhauger som ligger nært en offentlig veg er forbundet med stor risiko. Brøytemannskapene følger godt med, men dersom noen har laget snøhule eller på annen måte er skjult, så kan de risikere å bli begravd av tung snø.

Hvorfor tar det tid før gata mi brøytes etter snøfall?

Ved snøfall gjennombrøytes først hovedgatene våre, deretter brøyter vi gjennom de øvrige gatene. Hvis det er mye snø, eller snøfallet startet sent på natten, så vil det av og til ta litt lengre tid før vi når din gate. Når vi har brøytet gjennom alle gater starter vi utbrøyting, dvs. at vi kjører gjennom alle gater og brøyter dem ut til full vegbredde.

Hvordan kan du bidra? For å hjelpe til kan du passe på at det ikke er plassert søppelboks , henger, campingvogn, bobil, eller annet ute i vegareal som kan være til hinder. Dersom brøytebil ikke kommer forbi, kommer heller ikke utrykningskjøretøy forbi.

Hvor kan jeg plassere søppelboksene?

Søppelbokser skal til vanlig stå utenfor vegarealet (veg, rennestein, fortau, skulder og grøft). På tømmedagen kan boksene flyttes til en plass der renovasjonsbilen når dem.

Boksene kan da settes på fortauskant eller ytterst i vegkanten. Ligger det snø her, må det måkes inn til søppelboksen. Boksen skal ikke stå ute i veien til hinder for både kjørende og ikke minst brøyting og strøing. De skal fjernes fra vegarealet i løpet av samme dag.

Hvorfor blir det liggende snø i min avkjørsel etter brøyting?

Når vi brøyter gatene kan det bli liggende igjen en snøranke. Vi har forståelse for at dette kan være til irritasjon og våre sjåfører utfører dette så effektivt og skånsomt som mulig. Dette er en ulempe som en må forvente som oppsitter og som oppveies av fordelen ved å ha adkomst fra en offentlig veg som driftes av det offentlige.

Hvorfor er ikke fortauet brøytet/strødd?

Vi viser til Politivedtekt for Narvik:

§ 16.Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbebygd strøk plikter i tillegg å rydde fortauet utenfor eiendommen etter snøfall. Snø kan legges i ranke langs kanten av fortauet, men ikke kastes i kjørebanen.

Snø fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig areal.

§ 17. Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

Kommentar: Politivedtektene gjelder, men Narvik kommune utfører brøyting og strøing av utvalgte, viktige fortausstrekninger der det ligger til rette for det. I tillegg påtaler vi overfor gårdeier dersom vi opplever at politivedtektene ikke etterleves i stor nok grad. Vi vil imidlertid presisere at vi forventer at alle trafikanter skor seg etter forholdene og ivaretar sin egen sikkerhet i trafikken.

Det er et tett sluk i gata. Hva gjør jeg?

Meld fra til veg og park på epost: veg.park@narvik.kommune.no eller ring oss.

Du kan hjelpe oss å få atkomst til gateslukene! Ikke plasser tilhengere, bobiler ol. over sluk! Fjern gjerne løv eller annet som dekker ristene. Unngå snødunger over sluk. Du kan gjerne hjelpe oss med å åpne sluker ved mildvær!

 

Kan jeg måke/kaste snø ut i vegen?

Nei. Snø som måkes fra oppkjørselen din,må ivaretas på annen måte. F.eks legge denne på egen eiendom, eller frakte den vekk. Det er ikke tillatt for private å legge snø ut i offentlig veg, parkeringsplass, torg eller park.

Er det tillatt med busker og trær som henger ut over veg og fortau?

Nei. Som oppsitter langs offentlig kommunal veg har du ansvar for at vekster fra din eiendom ikke er til hinder for sikt. Dersom dette ikke følges opp, vil Veg og park utføre nødvendig beskjæring. Dette kan du bli fakturert.  

Hvem brøyter og strør i gata mi?

I de offentlig kommunale vegene er det følgende som utfører brøyting og strøing:

Her kan du se oversikten over gangveger, fortau og trapper hvor Veg og park utøver vinterdrift som en særskilt tjeneste.(PDF, 3 MB)

  • I bykjernen for Narvik og i Bjerkvik, Herjangen, Vassdal, Kvandal utfører Veg og parks eget driftspersonell brøyting og strøing

  • gangveger samt Prioriterte fortau og trapper i Narvik utføres av A.Markussen AS

  • Fagernesveien, Sleggesvingen, Bolagsgata, Havnegata, Teknologiveien, Ornesveien til Ornesvika utføres av Taraldsvik Maskin AS

  • Djupvikveien og nordover til Seines ( Strømsnes, Fagerjord, Åsen, Trældal, Øyjordveien, Toppåsen, Seinesveien) utføres av Taraldsvik Maskin AS

  • Skrenten, Fagernes, Øra, indre Ankenes til og med Slyngbakken utføres av 2Tal Utemiljø AS

  • Ytre Ankenes fra Slyngbakken, Håkvik, Skjomnesveien og Håkvikdalen utføres av K.Kristiansen AS

  • Beisfjord utføres av Jan-Inge Sundby

  • Skjomen; Bakkesia, Stongmobakken, Sørskjomenveien utføres av Skjomen Anlegg AS 

Jeg har fått en skade etter brøyting. Hva skal jeg gjøre?

Det kommer an på hva slags skade og hvordan den har oppstått. Skader på hagegjerde som skyldes at snø og is er presset inn ved normalt vegvedlikehold, er ikke et forhold som vegholder tar ansvar for.

Den som utfører arbeide er ansvarlig for skade på tredjeparts eiendom.

Er det spesielle krav som gjelder stoppekraner og grensemerker langs vegen?

Alle installasjoner som er plassert innenfor vegareal må være tydelig merket og plassert på en slik måte at drift kan gjennomføres.For eksempel grøfting, kantklipping, rensk under rekkverk og brøyting. Eksempelvis kan stoppekraner være merket med brøytestikke.

Når fyller kommunen sandkassene?

Sandkasser utplassert langs offentlig veg fylles i rutinemessig utførelse. Sandkassene er plassert for å kunne gi hurtig hjelp på offentlig veg. Alle kan benytte strøsand fra sandkasser til å strø på offentlig kommunal veg, men det er ikke tillatt å hente strøsand fra sandkasser til privat bruk.

Har du behov for strøsand? Det kan kjøpes på butikker og bensinstasjoner.

Vi som privatpersoner/nabolag/borettslag ønsker å spyle/rengjøre gate/veg/fortau. Hva gjør vi og hva må vi tenke på?

I henhold til politivedtekten har hus- og gårdeiere et ansvar for renhold av fortau og rennestein foran egen eiendom. Vårrengjøring skal avklares med Veg og park på forhånd slik at det kan koordineres med vår virksomhet. Det er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.

Hva kan jeg gjøre for å bidra til en renere by?

Så snart det er plussgrader og barmark, har Veg og park fokus på rengjøring og støvdemping. Tenk på at vår kostebil er 3,5 meter bred og 10 meter lang. Kjøretøy, tilhengere og andre doninger i vegnettet er til hinder. Vi klarer ikke å gjøre rent under parkerte kjøretøy og i verste fall kommer vi ikke gjennom vegen/gata i det hele tatt.

Det foregår nattarbeid som støyer. Er det tillatt? Hva kan jeg gjøre?

Dette reguleres av politivedtektene se, Forskrift om politivedtekt, Narvik kommune, Nordland. Arbeid på offentlig veg har normalt tillatelse til virksomhet på nattestid.

Vegen er ikke fremkommelig på grunn av vegarbeid. Hva kan jeg gjøre?

kontakt utførende (den som utfører arbeidet) eks: Narvik Vann KF, Nordkraft m.fl.).

Noen har gravd i gata. Når blir det asfaltert?

Asfaltering etter gravearbeider (for eksempel vannlekkasjer) utføres fortløpende gjennom hele barmarksesongen fra ca 1. juni til ca 1. november. Det er mange faktorer som spiller inn, ikke minst temperatur og nedbør. Dersom noen har gravd tvers over ei trafikkert gate, så skal de i utgangspunktet legge midlertidig kaldasfalt frem til asfaltering kan gjennomføres.

Asfalten i gata er dårlig. Når blir det asfaltert?

Det er naturlig at de vegene som har mest trafikk blir asfaltert oftest. Men Narvik kommune jobber målrettet med å bevare og helst heve standarden på hele vegnettet (ca 130 km asfalt i 2018). Vi har en programvare som beregner restbrukstiden (levetiden) til vegene våre, inkludert asfalten. På grunnlag av de årlige rapportene planlegger vi hvordan vi skal få et best mulig resultat med de midlene vi har til rådighet.

 

Jeg har fått en skade på bilen min på grunn av forhold vedrørende vegen eller vegvedlikeholdet. Hvem kan kontaktes? 

Slike skader skal meldes til bileiers forsikringsselskap som eventuelt tar saken videre til kommunens selskap. Jf. norsk rettspraksis må vegholder ha vist grov uaktsomhet for at det skal kunne bli snakk om et erstatningsansvar.

Jeg ønsker å felle trær som står i eller i nærheten av offentlig kommunalt veg- eller parkareal. Hva må jeg tenke på?

Du må finne ut hvem som eier/disponerer grunnen trærne står på og sende en søknad dit. Trær bør felles av fagfolk med sertifikater og nødvendig utstyr. Dersom trærne står i en offentlig park, kan du ta kontakt med Parkdrift: Anita Ravn, telefon 76 91 35 52 eller 976 20 752.

Gatelysene er mørke. Hvem kan jeg kontakte?

Det er Nordkraft Nett som eier gatelysene. Ring tlf. 76 96 11 75 eller send en e-post til gatelys@nordkraft.no eller se, Henvendelser om feil i Narvik kommune på nordkraft.no

Kan jeg som privatperson kjøpe planter hos kommunens gartneri?

Nei vi opererer ikke i privatmarkedet. Det finnes gartnerier både i Bjerkvik, Håkvik og Beisfjord.

Finnes det en oversikt over monumenter og minnesmerker i Narvik kommune?
Det er fritt for hundeposer på stativet. Hvem kan jeg kontakte?

Vi etterfyller hundeposer jevnlig. Du kan eventuelt kontakte Anita Ravn på telefon 76 91 35 52 eller 976 20 752.

Søppelboksen er full. Hvem kan jeg kontakte?

Vi tømmer søppelboksene jevnlig. Du kan eventuelt kontakte Anita Ravn på telefon 76 91 35 52 eller 976 20 752.

En Livbøye er borte fra Ornesvika. Hvem kan jeg kontakte?

Dersom noen av livbøyene mangler ber vi deg om å kontakte Anita Ravn - 76 91 35 52 - 976 20 752 eller Sigbjørn Normann - 922 49 880.

Jeg har oppdaget en feil, mangel eller noe jeg anser som et avvik på en offentlig kommunal lekeplass. Hvem kan jeg kontakte?

Du kan kontakte Anita Ravn på telefon 76 91 35 52 - 976 20 752 eller Sigbjørn Normann på telefon 922 49 880.

 

Jeg ønsker å søke sommerjobb på parkdrift. Hvem kan jeg kontakte?

Eventuelle søkere må være fylt 16 år. Ønsker du å søke om sommerjobb, må parkdrift kontaktes i Framnesveien 116.