Kontakt Veg og park

Veg og park forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale veger og trafikkarealer, kommunale parker, lekeplasser og minnesmerker. Fylkeskommunene sørger for fylkesveier og staten for riksveiene. Kontakt oss på e-post: veg.park@narvik.kommune.no
Veg- og park har tilhold i det tidligere Nordkraft-bygget i Teknologiveien 2A. 

Tjenesten skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Drift- og vedlikeholdsoppgavene omfatter vegoppmerking og skilting, klipping av vegetasjon, feiing og renhold, asfaltering, brøyting og strøing. 

Vakttelefon: Vintersesongen oktober - mai  (utenom ordinær arbeidstid) 
Telefon: 911 68 490

 

Felles kontakttelefon: 769 13 550

 

Enhetsleder:
Trond Solberg 
Telefon:
 76 91 35 54 / 41 66 67 40
E-mail: trond.solberg@narvik.kommune.no

Driftsingeniør veg Narvik: 
Tommy Andersen  
Telefon: 76 91 35 53 / 416 11 546
E-mail: tommy.andersen@narvik.kommune.no  

Driftsingeniør veg Ballangen / Kjøpsvik: 
Kurt Warem  
Telefon: 996 13 716
E-mail: kurt.warem@narvik.kommune.no  

Avdelingsleder veg:
Anniken B. Iversen
Telefon: 907 33 177
E-mail: anniken.iversen@narvik.kommune.no  

Avdelingsleder park:
Torsten Pietsch
Telefon: 76 91 22 97 / 901 33 845
E-mail: torsten.pietsch@narvik.kommune.no  

Forvaltning senioringeniør:
Sigbjørn Normann
Telefon: 76 91 35 57 / 922 49 880
E-mail: sigbjorn.olav.normann@narvik.kommune.no

Forvaltning ingeniør:
Kristoffer Berg Vik  
Telefon: 947 87 535
E-mail: kristoffer.vik@narvik.kommune.no

Forvaltning prosjektleder:
Remi A Einås
Telefon: 452 74 189
E-mail: rae@narvik.kommune.no

Forvaltning senioringeniør:
Pål Strøm Jensen  
Telefon: 932 58 202
E-mail: paal.strom.jensen@narvik.kommune.no

Postadresse: Narvik kommune, Veg og park, Postboks 64, 8501 Narvik
Besøksadresse: 
Teknologiveien 2A, (det gamle Nordkraft-bygget) 8517 Narvik.

Ansvars- og arbeidsoppgavene innenfor veidrift er:

 • Veiholder og -myndighet
 • Drift- og vedlikehold av det kommunale kjøre- og gangveinett
 • Drift- og vedlikehold av fortausarealer iht. politivedtekten
 • Gravemelding/Søknad om graving
 • Avkjørselssøknader
 • Dispensasjon fra bestemmelsene om byggeavstand langs offentlig kommunal vei
 • Søknad om aktivitet i offentlig kommunalt vegareal
 • Melding om skader på kommunal vei
 • Offentlige trafikkskilt
 • Tekniske planer for vei- og trafikkformål
 • Trafikksikkerhet
 • Utbygging av vei- og trafikkformål

Ansvars- og arbeidsområdene innenfor parkdrift er:

 • Forvaltning og drift av offentlige parkarealer og -anlegg
 • Forvaltning, drift og inspeksjon av offentlige lekeplasser og balløkker
 • Forvaltning og drift av Ornesvika badeplass
 • Park- og gatemøbler
 • Monumenter og minnesmerker
 • Søppel på gateplan
 • Søknader om aktivitet i offentlige parkarealer og plasser
 • Grønt kompetansesenter