Informasjon om koronaviruset

Klikk for stort bildeDet er pr. 6. april 2 bekreftede tilfeller av COVID-19 i Narvik. Det er i tillegg 2 legemeldte tilfeller av COVID-19.

De har alle blitt smittet utenfor Narvik, og er alle i isolasjon.

Smittekjeden er å anse som brutt, da alle har overholdt karantereglene.

Det viktigste for å bidra til å redusere spredning av smitte er å bryte smittekjeden.

Ikke møt folk om du ikke må.

Ikke reis noen steder om du ikke må.

Folkehelseinstituttet har oppdatert informasjonen om koronaviruset  (coronavirus COVID-19se: Folkehelseinstituttets nettside

Last ned: Hygieneplakat

På hjemmesidene HelseNorge finner du en oversikt over de mest spurte spørsmålene om koronavirus.

Har du spørsmål om koronavirus? Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015.

Eventuelt du kan kontakte Narvik kommunes koronakontor på e-post: koronakontor@narvik.kommune.no

Karantene

Om dispensasjoner fra karanteneregler for helsepersonell - angående saker i media

Vi har full forståelse for at noen er bekymret etter siste dagers oppslag i media.

De som er på sykehjem er sårbare i denne svært spesielle situasjonen.

Alle som jobber på våre helseinstitusjoner skal være friske. Narvik kommune har opprettet rutiner for å teste helsepersonell, samt at alle helseinstitusjoner har ekstra stort fokus på smittevern i denne tiden.

Når noen er syk selv med det man tror kan være forkjølelse, så skal de ikke tilbake på jobb før de er frisk. 

Det ble tidligere i mars gitt dispensasjon fra karantenebestemmelsene for et svært begrenset antall personer som jobber med helse i Narvik kommune. 

De som er innvilget dispensasjon har vært i karantene, men ikke i to fulle uker. 

Hver enkelt dispensasjon har vært gjennom en vurdering av kommuneoverlegen i Narvik kommune, som har gjort en individuell vurdering for hvert tilfelle. Vurderingen er basert på blant annet reisemønster før ankomst til Narvik kommune.

Det betyr også at ikke alle har fått innvilget dispensasjon, men har vært gjennom en full karanteperiode på 14 dager.

De aktuelle dispensasjonene ble innvilget tidligere i mars og var i tråd med daværende nasjonale retningslinjer og lover. 


Det arbeides nå godt ved alle sykehjem, bofellesskap og hjemmebaserte tjenester med opplæring/repetisjon på smittevernrutiner. I tillegg til endret arbeidsform og andre tiltak som for eksempel besøksforbud. Dette både for å forebygge smitte, men også for å være forberedt når vi får pasienter med smitte. 
 

Unntak fra karanteneplikt etter strengt nødvendig vedlikehold på hytter i Sverige og Finland

Dette er en pressemelding publisert på www.regjeringen.no

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på hytter i Sverige eller Finland, kan bli unntatt fra karanteneplikten ved retur til Norge.

- På samme måte som hytteeiere i Norge, kan også nordmenn som har hytte i Sverige eller Finland ha behov for å utføre strengt nødvendig vedlikehold. Vi gjør dette nå for at de som må fjerne snø fra hyttetakene sine skal kunne gjøre det, for å unngå store materielle skader, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. - Derfor justerer vi forskriften slik at disse ikke trenger å være i karantene ved retur til Norge. Jeg understreker at det ikke er lov å oppsøke butikker eller kjøpesentre mens man er i Sverige eller Finland, og det er heller ikke lov å overnatte.

Departementet har i dag endret Covid-19-forskriften § 6 slik at personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige eller Finland, kan bli unntatt fra karanteneplikten ved retur til Norge. Strenge vilkår må imidlertid være oppfylt. Unntak fra karanteneplikt gjelder ikke dersom vedkommende overnatter på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige eller Finland før retur til Norge. Unntak fra karanteneplikt gjelder heller ikke dersom vedkommende i Sverige eller Finland har oppsøkt butikker, kjøpesentre eller lignende eller har hatt nærkontakt med andre personer enn sine husstandsmedlemmer.

Endringen skal gjøre det mulig å forhindre store materielle skader på fritidseiendommer også i Sverige og Finland, samtidig som krav til smittevern ivaretas.

Forskriftsendringen er vedtatt og sendt for kunngjøring i Lovdata.

Vedtak om forebygging av koronasmitte i Narvik kommune - 30. mars

Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak gitt av kommuneoverlegen i Narvik 24. mars 2020 om forebygging av koronasmitte i Narvik kommune.

Vedtak:
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Narvik mandag 30. mars 2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1:

 1. Det er besluttet besøksforbud i sykehjem og bofellesskap med heldøgns pleie og omsorg. Etter en individuell vurdering vil det kunne gjøres unntak, for terminale pasienter og i andre særlig krevende situasjoner.
 2. Alle som ankommer Narvik etter reiser i områdene angitt i punkt 4 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
 3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder nasjonale myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
 4. Vedtaket gjelder per 30. mars 2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

Vedtaket trer i kraft straks.

Unntak fra disse restriksjonene er:

 1. Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området. Det samme gjelder når reise skjer i forbindelse med mannskapsbytte på tråler, brønnbåt, mv.
 2. Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.
 3. Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
 4. Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.
 5. Barn som har delt bosted mellom to kommuner.
 6. Det vil kunne bli gitt dispensasjon fra karantenereglene etter konkret vurdering.

Vedtaket har virkning fra dags dato og gjelder til og med 6.april 2020. Vedtaket kan også oppheves på
et tidligere tidspunkt i eget vedtak. Vedtaket supplerer vedtak FOR-2020-03-15-295 gjort av Helsedirektoratet om karantene ved utenlandsreise.

Begrunnelse:

Begrunnelse for vedtaket er at Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens
helseorganisasjon. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Helsedirektoratet vurderte 10.03.2020 at spredningen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til
utlandet.

Vår region er fortsatt definisjonsmessig i fase 1 av epidemien. Derfor er andre tiltak relevante lokalt, enn det som er relevant nasjonalt. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i kommunen og fylket.

FHI har fastslått at selv en liten nedgang i reproduksjonstallet vil ha stor betydning for epidemiens
størrelse og varighet. Vedtaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten. Vedtaket er nødvendig for å begrense import av smitte i regionen. Det jobbes intensivt i vår kommune og i flere av våre nabokommuner med «etterfylling» av smittevernutstyr. En forsinkelse av
smitteutbredelsen anses derfor avgjørende for å opprettholde grunnleggende helse- og omsorgstjenester i regionen. Vedtaket anses hensiktsmessig og forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Vi oppfatter at vedtaket med angitte smitteverntiltak har en medisinskfaglig
begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet i regionen.

Etter vår vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved vedtaket overstige den belastning og ulempe for de vedtaket gjelder. Karantenereglene har unntak som ivaretar de grupper Veileder til kommunene om lokale karanteneregler (Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv 1-4/2020)
beskriver i kapittel 3 og utgjør derfor ikke et uforholdsmessig inngrep slik situasjonen er i vår region.

Rettslig grunnlag:

Av smittevernloven § 4-1 første og femte ledd framgår det: «Når det er nødvendig for å forebygge en
allmennfaglig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta:

 1. forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet,
 2. stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der,
 3. stans eller begrensninger i kommunikasjoner,
 4. isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,
 5. pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander eller lokaler.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: «Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.»
Narvik kommunestyre har delegert fullmakten etter smittevernloven § 4-1 til kommuneoverlegen.

Situasjonsvurdering per 30.03.2020:

Det er pr i dag 4 meldte tilfeller på koronasmitte i Narvik kommune. Felles for alle tilfellene er at de er blitt smittet utenlands. Smittesituasjonen i Narvik og nabokommunene er vesensforskjellig fra det man ser fra en rekke andre kommuner. I mange kommuner påvises det nå smitte av koronavirus uten at dette er mulig å smittespore tilbake til en kilde. Det er bekymringsverdig.

Epidemiens forløp er av det europeiske smitteverninstituttet (ECDC) delt inn i fem faser. Fase 1 beskrives på følgende måte: «Enkelte importtilfeller og smitte i ett eller to ledd fra dem, men så å si alle tilfeller lar seg spore tilbake til kjent smittekilde i Norge eller eksponering i utlandet.» Fase 2
beskrives på følgende måte: «Stadig flere importtilfeller, men de fleste nye tilfellene er smittet i Norge, og det finnes flere klynger med minst tre ledd av innenlands smitte, mens andre deler av landet ennå ikke er affisert.» FHI har vurdert at vi på nasjonalt nivå har gått over i fase 2.

FIs rapporter underbygger at spredningen av Koronavirus er i en vesentlig annen situasjon for fylkene
sør for Møre og Romsdal og Trøndelag. FHI har erklært at Norge som nasjon har gått inn i fase 2. Basert på den informasjonen vi har tilgjengelig per i dag, er Narvik og andre kommuner i regionen, i henhold til FIs definisjoner, i fase 1.

Smittevernstrategi som ligger til grunn for vedtaket:

FHI skriver i sin risikovurdering av 12.03.2020 at erfaringene fra andre land tyder på at det er mulig å påvirke epidemiens gang gjennom flere «godt gjennomførte tiltak i kombinasjon». Det angis at «selv en liten nedgang i reproduksjonstallet, vil ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet». Tiltak mot epidemiens spredning tar sikte på å bringe det effektive reproduksjonstallet under 1. Da gir hver pasient i gjennomsnitt opphav til færre en én ny pasient. Dermed dør epidemien ut. I fase 1 (og 2) er målet å utsette starten av epidemien lengst mulig.

Aktuelle tiltak er da:

 • God hygiene i befolkningen (tiltak 1)
 • Tidlig oppdaging og isolering av smittede (tiltak 2)
 • Oppfølging av eksponerte (tiltak 3)
 • Færre reisende fra epidemiske områder (tiltak 4)


Hva gjelder tiltak om hygiene i befolkningen er dette understreket både nasjonalt og lokalt.

Tiltak 2 gjelder tidlig oppdaging og isolering av smittede personer. Kommunene har løst dette på ulike måter for å sikre trygg testing og tester på indikasjon, men også for å spare på utstyr til senere faser. Ved påvisning av positive prøver vil aktuelle personer umiddelbart bli orientert og isolert.

Tiltak 3 innebærer oppfølging av eksponerte, DVs smitteoppsporing. Kommunene har igangsatt
smitteoppsporinger basert på prøvesvar. Det er vår vurdering at vi i det videre vil drive smitteoppsporing når dette anses mulig og hensiktsmessig.

Tiltak 4 går på å hindre reisende fra epidemiske områder. Hensikten med tiltak 4 (som beskrevet overfor) reduserer import av smitte med personer som kommer fra områder med vedvarende spredning. Dette er et viktig tiltak i fase 1, og delvis i fase 2, når det er stor forskjell i antall smittede
personer i ulike deler av landet. Per nå er det vår vurdering at «epidemiske områder» nasjonalt er alle fylker sør for Møre og Romsdal og Trøndelag. I fase 3, 4 og 5 anbefales redusert kontakthyppighet i befolkningen (tiltak 5). FHI beskriver dette tiltaket på følgende måte: «Redusert kontakthyppighet i befolkningen ved at man holder avstand til andre, jobber hjemmefra hvis man kan og unngår forsamlinger. Arrangementer blir avlyst. Skoler for ungdom og unge voksne vil bli vurdert stengt. Tiltakene tar sikte på å forebygge smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme». Utdyping av «tiltak 4» Tiltak 4 kan omfatte alle, eller de kan omfatte risikogrupper eller folk rundt risikogrupper.

Tiltaket kan innebære:

 • Økt avstand mellom folk i undervisningsinstitusjoner, bedrifter, forsamlingslokaler og kollektivtrafikk.
 • Mindre bruk av undervisningsinstitusjoner, bedrifter, forsamlingslokaler og kollektivtrafikk.
 • Stenging av undervisningsinstitusjoner, bedrifter, forsamlingslokaler og kollektivtrafikk samt avlysning av arrangementer.
 • Portforbud.
 • Avsperring av områder med sanitærbarrierer.

Flere av overstående punkter er allerede gjennomført i kommunene med grunnlag i Helsedirektoratets vedtak datert 12.03.2020 og videreført 24.3.2020.

Tiltak 4 har som tidligere omtalt som mål å redusere import av smittede personer fra andre områder.
Dette er av naturlige årsaker primært relevant i tidlige faser av epidemien. Når «importerte tilfeller» utgjør en stadig mindre andel av nye tilfeller, har tiltaket mistet sin relevans.

Det er naturlig at vi i våre regioner fortsatt inkluderer Tiltak 4 i vår smittevernstrategi så lenge vi lokalt fortsatt er i fase 1.


Vedtakets forholdsmessighet er vurdert og det rammer ikke de 7 kulepunkter i departementets veileder 1-4 /2020 pkt 3.


Særskilte vurderinger knyttet til lokale vs. nasjonale vedtak:

FHI har i anbefaling om lokale karantener og innreiseregler uttalt: «Det er mulig at stenging av kommunegrenser enkelte steder kan forsinke epidemien for noen kommuner. Den største effekten
vil antakelig allerede være tatt ut i de generelle tiltakene som er innført på befolkningsnivå. I forhold til dette vil effekten av å stenge kommunegrensene i de fleste tilfeller være liten. [..] Det er heller
ikke gitt at en total forsegling av et lite samfunn vil medføre den ønskede utflatingen av smittekurven. Det kan tvert imot medføre at svært mange blir syke samtidig når grensene åpnes, kanskje på et tidspunkt uten like stort fokus på generelle smittereduserende tiltak. Innreiseregler og karantene mellom kommuner og landsdeler anses derfor å ha liten effekt på smittespredningen i Norge nå. Sett i forhold til potensielle skadevirkninger, både med hensyn til frykt og frihet for den enkelte, anbefaler derfor Folkehelseinstituttet ikke å iverksette slike tiltak.»

Narvik kommune deler FHI sin vurdering. Vi understreker derfor at vårt vedtak ikke kan anses som «total forsegling av et lite samfunn» eller at vi «stenger kommunegrensene». Vedtaket er spesifikt rettet mot å redusere import av smitte fra områder som er i en definisjonsmessig annen fase av
epidemien. Vi regner det som urealistisk at lokale tiltak skal forhindre all smitte inn i vår region, og legger til grunn at smitte vil nå våre samfunn gradvis den kommende tid. Intensjonen er altså ikke å stoppe all smitte, men å forsinke den for å slik kunne gjøre bedre forberedelser. Slik menes tiltaket å være tjenlig etter en helhets vurdering. Vi har altså tatt til følge og vurdert FHIs innvending på dette punktet.

Vedtakets varighet:

Vedtak etter § 4-1 første ledd bokstav d kan bare gjelde for opptil sju dager om gangen. Hvis det er
nødvendig å opprettholde tiltaket utover dette, må kommunen fatte et nytt vedtak. Dersom et
vedtak fornyes, må det gjøres en ny vurdering av blant annet tiltakets medisinskfaglige begrunnelse
og forholdsmessighet. Det gjøres fortløpende en vurdering og vedtaket oppheves dersom det ikke
anses nødvendig.
En person kan være underlagt begrensninger i mer enn 7 dager dersom det kommunale
karantenevedtaket forlenges.

Med hilsen

Per Thomas Hultstedt
kommuneoverlege

 

Kan jeg dra på hytta hvis jeg er i karantene? Kan jeg dra på hytta hvis jeg ikke er i karantene?

Narvik kommune er en stor kommune i areal, vi er også en stor hyttekommune, med mange hytter både til fjells og ved havet.

Enkelt og kort - nei. Oppfordringen fra Narvik kommune er å holde seg hjemme!

Kommunen anbefaler folk om å ikke være på sine hytter i disse dager, spesielt ikke på hytter som ikke har brøytet bilvei frem til hyttedøren. 

Selv om man er på hytte med brøytet bilvei må man dra hjem ved den minste antydning til symptomer som feber eller luftveisproblemer, hoste eller liknende.

Velger man å være på hytta kan man ikke forvente å få medisinsk hjelp like rask og effektivt som om man befinner seg i mer sentrale strøk av kommunen.

Du kan lese om det nasjonale forbudet her.

Forbudet gjelder overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn der du er folkeregistrert. Det er unntak fra forbudet for personer som er i karantene fordi de deler husstand med noen som er smittet. Disse kan overnatte på fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon.

Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften.

Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates. Men regjeringen oppfordrer folk til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid og tilsyn.

Les hele forskriften her.

Konsekvensene av å ikke overholde karantene og isolasjon

Hjemmekarantene og eventuell isolasjon i hjemmet er tiltak for å begrense spredning av smitte av koronavirus.

Alle henvendelser om eventuelle brudd på enten karanteneregler eller isolasjonsbrudd skal rettes direkte til politiet.

Det viktigste vi alle kan gjøre for å bidra til å redusere spredning av smitte er å bryte smittekjeden. Alle som er i hjemmekarantene er pålagt en rekke begrensninger, alle ment å hindre at eventuell smitte spres før du utvikler symptomer. Isolasjon innebærer ytterligere begrensninger.

Det er fra 16. mars også vedtatt i en lovforskrift. Sammen med regelverk fra riksadvokaten er det en lovhjemmel politiet kan bruke for å sanksjonere både brudd på isolasjon og brudd på karanteneregler.

Politiet har allerede varslet både nasjonalt og lokalt kommer til å prioritere saker om enten isolasjonsbrudd eller brudd på karanteneregler.

Sanksjonsformene politiet har til rådighet er både straffesaker og bøter.

For Norge gjelder 14 dagers karantene hvis du har vært utenfor Norges grenser. For Narvik gjelder karantenereglene også hvis du har vært sør for Dovre. Dersom du testes for koronavirus og testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden. Isolasjon varer til legen sier du er smittefri, normalt 7 dager etter at du er frisk.

Fra mandag 16. mars ble det for Narvik kommune vedtatt en forskrift om forebygging av koronavirus. Den viser til smittevernlovens hjemmel for politiet til å straffeforfølge.

Hva karantene og hva isolasjon betyr kan du lese mer om både her på våre hjemmesider og www.helsenorge.no

Les mer om riksadvokatens retningslinjer for håndtering av smittevern-lovbrudd.

Disse skal i hjemmekarantene i Narvik kommune - Oppdatert 16.03.20

Situasjonen globalt er i stadig utvikling, og rådene vil derfor oppdateres fortløpende. Det er viktig til enhver tid å sette seg inn i de gjeldende smittevernrådene.

For oppdaterte råd anbefaler vi å følge med også på www.helsenorge.no

Alle som har forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme. Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tilhører en av gruppene som er listet opp under testkriterier, behøver du ikke testes.

Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (med "nær kontakt" menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt). Karantenen skal vare i 14 dager fra den dagen kontakten skjedde.
 • Du har vært på reise utenlands og skal være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Fra 17.03.20 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft.

Narvik kommune har i tillegg vedtatt ytterligere innstramminger. Hele forskriften kan du lese på Lovdata, men i korte trekk innebærer det at alle som har vært sør for Dovre skal i karantene når de ankommer Narvik.

Sør for Dovre vil si at alle som ankommer Narvik etter reiser i fylkene Vestland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Viken, Rogaland, Agder og Oslo, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst til Narvik kommune.

 • Transittopphold på flyplass i disse områdene regnes ikke som opphold i området.
 • Reisende med luftveissymptomer skal umiddelbart i isolering og kan ikke benytte offentlig transport.

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder nasjonale myndigheters føringer om konvertering av karantene til isolasjon.

På Helsenorge.no finner du mer utdypende informasjon om karantene og isolasjon.

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Informer legen om du har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i utlandet de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 14 dagene.
Finnes det fritak fra karanteneregler?

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten etter § 2 når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport.

Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 2 første ledd andre punktum.

Presisering

Dette er også omtalt i forskriften om karantene ved ankomst til Norge:

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1 når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid.

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted, kan henvende seg til koronakontoret for veiledning om hvordan de skal forholde seg. 

Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Hva er hjemmekarantene? Oppdatert 17.03.20

Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd.

Dette gjelder for personer som er i hjemmekarantene: 

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Folkehelseinstituttet har utdypende informasjon på sine hjemmesider.

Utdypende informasjon om hjemmekarantene på Helsenorge.no

Beskrivelse for helsepersonell av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Når du er i hjemmekarantene skal du også holde deg mest mulig hjemme. Du skal ikke gå på skole eller jobb, kun hjemmekontor.

Det er viktig at du følger med på om du utvikler symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, må du holde deg hjemme og unngå kontakt med andre så mye som mulig.

Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.

Hva er hjemmeisolasjon?

Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer, og ikke ha nær kontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig.

Personer i karantene, som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal oppholde seg i isoleringDe som får påvist eller testes for covid-19 må isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted.

Dette gjelder for personer i isolering: 

 • Skal ikke gå ut.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig.
 • Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.
 • Personer plikter å oppholde seg i isolasjon fra symptomer inntrer, til 7 dager etter symptomfrihet

Utdypende informasjon til personer som isoleres, på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Mer informasjon om karantene- og hjemmeisolasjon på Helsenorge.nos hjemmesider.

Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus må du isoleres. Dersom du testes og testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.

Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du skal helst holde to meters avstand til de du bor sammen med og ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.

Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden. Det er også viktig med hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som ofte utsettes for berøring.

De du bor sammen med skal være i karantene.

Kan jeg ta en svipptur til Riksgränsen?

Fra og med 17. mars 2020 ble karantereglene utvidet til å omfatte også Sverige og Finland.

Det betyr at hvis du har vært på reise utenfor Norges grenser må du tilbringe 14 dager i hjemmekarantene, selv om det bare er for en kort tur til Riksgränsen eller Sverige forøvrig. Det er ikke tilbakevirkende kraft for karantenereglene for Sverige og Finland.

Både politiet og Heimevernet er på plass på alle Norges grensepasseringer, inkludert Bjørnfjell.

Grensen er ikke stengt, men alle kontrolleres og informeres om karantenereglene som nå er innført i hele Norge.

Narvik kommune gjennomfører individuelle vurderinger av dispensasjoner fra de lokale karantenereglene. 

Som en følge av koronasituasjonen har regjeringen har vedtatt nye regler for grensekontroll, innreise og bortvisning.

Vær obs på at all transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy.

Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

 

Informasjon til utenlandske borgere i Norge

Denne informasjonen kommer både på engelsk og andre språk. En SMS med følgende innhold sendes til utenlandske borgere på ferie eller på korttidsarbeid i Norge:

 • Utlendinger som er i karantene og som IKKE er syke kan forlate Norge. 
 • Syke i karantene må kontakte kommunelegen eller legevakt 116117 
 • Utlendinger som ikke er smittet kan forlate Norge.

Regler om dette kan finnes på følgende nettside: Helsenorge.no

Utlendinger som ikke har symptomer på koronasmitte kan forlate Norge.

Dette innebærer at hvis du sitter i karantene, men  er symptomfri, kan du forlate Norge under følgende forutsetninger:

 • For  deg som har sittet i karantene og som må benytte offentlig transport  for å komme til nærmeste flyplass, må dette skje på forsvarlig måte. Det innebærer minst to meters avstand til nærmeste medpassasjer. I tillegg må  du ha god hånd- og hostehygiene . Dette gjelder for transport med tog, buss og T-bane.
 • På flyplassen vil det være personell fra kommunen som kan kontaktes hvis det oppstår problemer  
 • Dere som benytter egen bil gjør dette, men er selv ansvarlig for å sjekke reiseruter.

Hvis du ønsker å forlate Norge med fly må du selv skaffe gyldig billett. Flyplasser med direkte avganger ut av Norge er:

 • Gardermoen
 • Stavanger
 • Bergen
 • Trondheim
 • Tromsø
 • Torp

Dersom du blir syk eller utvikler symptomer under reise på vei ut av Norge, må du ringe helsetjenesten for hjelp på 116 117.

Vi understreker at dersom du har feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal du oppholde deg i karantene ( isolering), og du kan da ikke forlate landet.

Innholdet i meldingen som sendes ut er hjemlet i:

Forskrift om endring av forskrift 13. mars 2020 nr. 287 om karantene mv (1629627) (003)

I forskrift 13. mars 2020 nr. 287 om karantene mv. etter reise utenfor Norden lyder § 2a:

§ 2a. Unntak fra karanteneplikt ved utreise fra Norge

Kommunelegen kan beslutte at personer som har karanteneplikt etter § 1, kan forlate karantenestedet for videre utreise fra Norge. Slik tillatelse kan bare gis dersom transport fra karantenestedet til utreisestedet kan skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet. Tillatelse kan ikke gis dersom personen er i eller skal i isolering etter § 3

Spørsmål og svar om nye bortvisningsregler

All informasjon er hentet fra Regjeringens nettsider.

Regelendringene gjelder fra mandag 16. mars 2020 kl. 08:00.

Hvilke utenlandske borgere er det som nå får rett til å reise inn i Norge?

De som får adgang til å reise inn er:

 • utenlandske borgere som har oppholdstillatelse
 • EØS-borgere, og deres familiemedlemmer som er omfattet av retten til fri bevegelighet, som er bosatt eller arbeider i Norge. Dette omfatter også EØS-borgere som er utsendte arbeidstakere som har påbegynt et arbeidsoppdrag.
 • utenlandske borgere som er omfattet av unntak fra karanteneplikten i forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet om karantene. Dette omfatter blant annet utenlandske borgere som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.
 • utenlandske borgere som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland.
 • utenlandske borgere som kun skal oppholde seg i lufthavntransitt før utreise fra Norge.
 • utenlandske borgere som søker beskyttelse (asyl).

For øvrig kan det av særlige grunner gis rett til innreise for andre utenlandske borgere. Dette omfatter blant annet noen tilfeller hvor det foreligger særlige velferdshensyn. Hvilke konkrete tilfeller dette kan gjelde, er nærmere definert i departementets rundskriv GI-4/2020.

Det understrekes at unntakene fra bortvisningsreglene ikke innebærer unntak fra de til enhver tid gjeldende regler om karantene.

Kan utenlandske borgere som har oppholdstillatelse i Norge reise inn?

 • Ja, utenlandske borgere som har oppholdstillatelse kan reise inn.


Kan EØS-borgere som bare skal på et kort opphold i Norge reise inn?

 • Bare hvis de har opphold eller arbeid. EØS-borgere må ha arbeid eller bosted i Norge for å kunne reise inn.

Kan svenske, finske eller danske borgere reise inn?

 • Nei, de kan bare reise inn dersom de har arbeid eller bosted her. De kan i så fall også være omfattet av karanteneordninger for personer som reiser inn fra utlandet.

Kan EØS-borgere, herunder nordiske borgere som reiste inn før mandag 16. mars kl. 08.00, og som etter de ordinære regler er her lovlig, fortsette å være her så lenge de har lov til det etter utlendingsloven?

 • Ja, den særskilte forskriften om bortvisning av utenlandske borgere av 15. mars 2020, gjelder ikke for utenlandske borgere som reiste inn før 16. mars kl. 08.00.

Kan utenlandske borgere fra utenfor EU som reiste inn før mandag 16. mars kl. 08.00, og som etter de ordinære regler er her lovlig, fortsette å være her så lenge de har lov til det etter utlendingsloven?

 • Ja, den særskilte forskriften om bortvisning av utenlandske borgere av 15. mars 2020, gjelder ikke for utenlandske borgere som reiste inn før 16. mars kl. 08.00.

Kan EØS-borgere, herunder nordiske borgere, reise gjennom Norge for å komme seg hjem?

 • Ja, det kan de.
Hva med vare- og godstransport nå som det er kontroll på grensen til Sverige?

Som en følge av koronasituasjonen har regjeringen har vedtatt nye regler for grensekontroll, innreise og bortvisning. Her er spørsmål og svar om de nye reglene.

Vær obs på at all transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy.

Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk.

Alle tollsteder opprettholder (så langt mulig) sin kapasitet i vareekspedisjon og mulighet for kontroll av vareflyten.

Les mer om godstrafikk på regjeringens sider.

Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet- oppdatert 20.03.20

Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra utlandet er regulert i en egen forskrift som ble gitt i statsråd 13. mars 2020. Denne gjelder fremdeles, og er strammet inn i ny forskrift av 15.03.2020 som du finner under.

Det betyr at reisende fra Sverige og Finland skal også i karantene. Denne nye presiseringen har ikke tilbakevirkende kraft.

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten, når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Du kan lese mer om de oppdaterte karantenebestemmelsene her.

Dette gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene. Reisende som ankommer Norge, kan velge å returnere i stedet for å oppholde seg i karantene.

Det er ikke opp til ledelsen i enkelt firmaer å overprøve karantenebestemmelser fastsatt av Helsedirektoratet. Hjemmel til dette er hentet fra Smittevernloven.

Hvem testes for korona i Narvik? Oppdatert 20/3

I Narvik gjelder de samme kriteriene for testing for koronavirus som i resten av Norge.

Smitteverntiltakene i Norge og resten av verden handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette.

WHO anbefaler at alle med luftveissymptomer testes. Norge er blant de landene som tester flest i forhold til innbyggertall. Blant de som er testet i Norge til nå, har 95 prosent fått negativt prøvesvar.

For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes. Videre presiseres det nå at helsepersonell med milde symptomer kan se an symptomene i to døgn før de testes. Gruppen av sårbare personer er også bedre definert.

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

 • Har behov for innleggelse. 
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Hvem bør ikke prioriteres?

 • Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.
 • Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen. 

Det gjøres unntak og lokale tilpasninger.

Forkjølet?

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Det er ikke kapasitet til å teste hele denne store gruppen, og de aller de fleste har ikke covid- 19.

– Fordi vi ikke kan vite sikkert hvem som er smittet, anbefaler vi at alle holder seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet, sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Se også kapittel i koronaveilederen: Testing og diagnostikk

Politiet ber folk om å respektere karantenebestemmelsene - publisert 16.03.20

Mandag sendte politiet i Nordland ut en pressemelding der de ber folk om å følge karantenebestemmelsene.

Noen tar for lett på dette. Brudd på karantene er straffbart, sier politimester i Nordland, Heidi Kløkstad.

Politiet lister opp tre tungtveiende grunner til at bestemmelsene skal overholdes:

 • Karantene er besluttet for dem som potensielt kan spre smitte til andre. For helsa til folket er det utrolig viktig at dette ikke skjer.
 • Det er straffbart å bryte regelverket. Den som bryter reglene kan bli straffet med bøter eller fengsel inntil seks måneder.
 • I den vanskelige situasjonen som hele samfunnet nå står i, ønsker ikke politiet å bruke politiets ressurser på å springe etter folk som ikke følger reglene for karantene.

Politiet understreker at dette burde være unødvendig å fortelle, langt mindre å måtte følge opp, men ser seg likevel nødt til det.

– De som bryter karantenekravene utgjør både en helsemessig fare for andre, og de bidrar til at politiets ressurser brukes til denne type oppdrag i stedet for andre mer prekære oppgaver vi har for å sørge for folks trygghet.

Politimester Kløkstad oppfordrer også foreldre til å forklare sine ungdommer hvor viktig det er at de følger rådene og reglene i korona-situasjonen:

– Fester og sammenkomster må utsettes. Alle som er i karantene skal selvsagt etterleve det, men dette skal også følges av andre. Det er liten vits i å stenge skolene dersom de samme menneskene møtes i andre lokaler.

Til hoteller og private utleiere - publisert 16.03.20

Alle karanteneregler må overholdes, også for gjester på hoteller og som har leid private rom. f. eks via Airbnb.

Narvik kommune har ikke vedtatt å stenge for verken privat utleie (bl. annet AirBnB) eller hoteller.

Samtidig må alle som leier ut være klar over til enhver tid gjeldende karanteneregler, både nasjonale og lokale for Narvik.

De turistene som allerede har booket rom før ankomst, benytter allerede booket hotellrom. Dette er hvis de ikke har anledning til å reise ut av Norge.

Lenke til mer informasjon om hjemmekarantene.

Lenke til informasjon om hjemmekarantene på ulike språk.

 

 

Jobb og næringsliv

HRS åpner miljøstasjoner for firmaer og private med reduserte åpningstider fra 14 april - oppdatert 03.04.20

Endringer hos HRS:

14. april åpner HRS alle sine anlegg og miljøstasjoner for både næringsliv og privatpersoner. Dette vil skje under svært kontrollerte former, for å kunne følge nasjonale og interne retningslinjer for å hindre smitte. Et besøk på deres anlegg vil derfor kunne oppleves noe annerledes enn vanlig.

Merk åpningstider er mandag – fredag: 08.00 – 14.00.

Vi må skjerme våre ansatte som driver med samfunnskritiske oppgaver. Vi vil derfor fra 16. mars stenge alle våre kundetorg, miljøstasjoner og administrasjon. Dette vil i første omgang gjelde fram til mandag 30. mars, men kan bli forlenget avhengig av utviklingen av smitten. Dette gjør vi etter anbefaling fra vår bransjeorganisasjon, Avfall Norge

Beredskapsgruppe for næringsliv

Situasjonen for mange i næringslivet er utfordrende som følge av utbruddet av koronapandamien. Ulike bransjer og enkeltbedrifter rammes forskjellig, men generelt er det en meget utfordrende situasjon for næringslivet.

Inntektsgrunnlag og kundegrunnlag har forsvunnet i et tempo som vi aldri har opplevd før og det er usikkert når ting kommer tilbake til normalen.

Også kultur og idrett er i Narvik viktig i næringsmessig sammenheng og må følges opp.

Det er derfor behov for aktiv innsats på ulike nivå, både nasjonalt, regionalt og kommunalt.

Narvik kommune har derfor opprettet en beredskapsgruppe for næringslivet i Narvik, som skal utrede og foreslå lokale tiltak. Arbeidsgruppen består av:

 • Per Kristian Arntzen, varaordfører
 • Lars Norman Andersen, assisterende rådmann (leder av arbeidet)
 • Lars Sigurd Eide, næringssjef og direktør Futurum
 • Svein Erik Kristiansen, direktør Narvikregionen Næringsforening
 • Kolbjørn Karlsen, leder Nav Narvik
 • Geir Ketil Hansen, seniorrådgiver 

Klikk for stort bilde 

 

 

LO og NHO lokalt er støttespillere og referansegruppe.

Beredskapsgruppen får i oppgave å følge situasjonen for næringslivet i Narvik fortløpende, og gi innspill til relevante aktører og beslutningstakere om treffsikre tiltak for å avhjelpe situasjonen og søke å unngå konkurser og tap av arbeidsplasser i Narvik. Beredskapsgruppen vil være en handlingsorientert og hurtigarbeidende gruppe, som ser helheten i situasjonen.

Gruppen har følgende mandat:

 1. Ha fokus på tiltak i 3 faser:
  1. Akutt
  2. Kort Sikt
  3. Etter pandemien - tilbake til normalsituasjon
 2. Kartlegge og oppdatere status for næringslivet i Narvik fortløpende for å inneha en så god forståelse av situasjonen som mulig.
 3. Kartlegge hvordan tiltak som settes i verk av de nasjonale myndighetene treffer ulike bransjer og bedrifter i Narvik.
 4. Vurdere og foreslå ytterligere nødvendige tiltak for å avbøte situasjonen for næringslivet
 5. Gi innspill til relevante aktører og beslutningstakere på nasjonalt og regionalt nivå for å sikre ytterligere nødvendige tiltak.
 6. Vurdere og foreslå tiltak på kommunalt nivå. 
Kommunale avgifter for næringslivet og bedrifter - mulighet for utsettelser

Over natten har inntektsgrunnlaget for store deler av næringslivet forsvunnet.

Vi som samfunn er i en spesiell situasjon. Barnehager, skoler og en lang rekke offentlige og private virksomheter er stengt.

Narvik kommune iverksetter nå et avbøtende tiltak for det private næringslivet i vår kommune. Bedrifter som har likviditetsproblemer i forbindelse med korona-situasjonen kan søke om betalingsutsettelse på andre termin av de kommunale avgiftene og eiendomsskatten.

Her finner du søknadsskjemaet.

Tilbudet er ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk, og Narvik kommune oppfordrer de bedriftene som ikke virkelig må søke om utsettelse, om å avstå fra å søke om betalingsutsettelse.

Dette er altså ment for et tiltak for de som trenger det mest. Narvik kommune vil anmode gårdeiere som benytter seg av denne muligheten til å gå i dialog med sine leietakere som er hardt rammet i form av enten stengte dører eller yrkesforbud.

Permittert? Ta umiddelbart kontakt med NAV.

NAV opplever en stor økning i antall permitteringer. Samtidig skal NAV sikre sine ansatte og arbeidssøker mot å komme i en situasjon med fare for smitte. Vi har av den grunn ønske om at så få arbeidssøker som mulig møter opp på NAV kontoret, og heller benytter seg av digitale løsninger på nav.no for å få bistand. 

De er eller står i fare for å bli permittert som følge av korona-krisen, må gjøre følgende: 

 • Registrere seg som arbeidssøker på nav.no
 • Klikk på «hva er din situasjon»
 • Klikk på «er du arbeidssøker eller permittert»
 • Velg din situasjon
 • Registrer deg – ha tilgjengelig BankID på mobil
 • Søke dagpenger – klikk på skjema og søknad – her finner du fremgangsmåten steg for steg
 • Registrer CV på arbeidsplassen.no 

Veiledningsvideo finnes på CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no 

NAV vil i dagens situasjon særlig fremheve følgende:

Det er særlig viktig at de som er eller blir permittert registrerer CV opplysninger. Mange som nå blir permittert kan ha kompetanse som er etterspurt av andre arbeidsgivere. Særlig knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner. 

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider.

Viktige lenker:

Koronavirus – informasjon fra nav.no
Permitteringer – informasjon til arbeidsgivere
 

Vi oppfordrer arbeidsgivere med behov for arbeidskraft om å legge ut stillinger på arbeidsplassen.no. Det er nå et jevnlig tilsig av permitterte som registrer CV opplysninger på arbeidsplassen.no. 

Som sagt;  bruk NAV.no

Dere kan om nødvendig ringe telefonnummer: 41243466

Åpningstid: 10:00-15:00 (man-fre)  hvor Nav Narvik vil søke å besvare spørsmål vedrørende permitteringer o.l. 

Med vennlig hilsen 
Kolbjørn Karlsen
Nav leder Narvik

Endret søknadsfrist for Tippemidlene - Kulturdepartementet vil utbetale tippemidlene i mai.

Kulturdepartementet vil utbetale midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner allerede i mai for å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner innenfor helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, og rednings- og beredskapsoppgaver.  

Søknadsfristen er normalt 1. september og utbetaling skjer i desember. I år vil søknadsfristen bli allerede i april.

Nærmere informasjon om ordningen og søknadsfrist vil fremkomme på Kulturdepartementets og Lotteritilsynets nettsider i løpet av april.

Link til info:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilskudd-til-samfunnsnyttige-og-humanitare-organisasjoner-utbetales-i-mai/id2695866/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2031.03.2020-11:19&utm_content=Kultur,%20idrett%20og%20frivillighet  

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelsen av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre.

Reiserådet ble innført 14. mars som et ekstraordinært grep for å sikre liv og helse i en situasjon med kraftig spredning av koronaviruset. Restriksjoner over hele verden har ført til en uforutsigbar og vanskelig situasjon for nordmenn på reise.

Les mer på Regjeringens sider.

Hvordan kan jeg handle lokalt ? Hvem har hjemkjøring av varer i Narvik?

Næringsforeningen har tatt initiativet til Narvikhandel.no  

Denne siden er blitt til for å gi innbyggere en oversikt over bedrifter i regionen som driver take-away, catering, transport og hjemlevering av varer. Narvikregionens Næringsforening er ikke ansvarlig for transaksjoner mellom bedriftene og den enkelte kunde. Betalings- og transportløsning avtales mellom bedrift og kunde.

Les mer på Narvikregionens  Næringsforening sin nettside

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Les mer informasjon på Regjeringens nettsider.

 

Podkast om næringsliv

Det er nå publisert en ny episode av Narvik kommunepodden, en podkast om Narvik kommune. Tema for 30. mars er blant annet helsetjenester og lokalt næringsliv i forbindelse med korona-situasjonen.

I denne episoden forteller ordfører Rune Edvardsen, rådmann Lars Skjønnås, assisterende rådmann Lars Norman Andersen og kommunalsjef Heidi Laksaa Eriksen hvordan dette arbeidet foregår og hvilke nye tiltak som er iverksatt..

Podkasten er et supplement til kommunens hjemmesider.

Du kan høre podkasten på Acast, Spotify og på Apples podkast.

Apples podkast.

Acast.

Spotify.

«Narvik kommunepodden» produseres av Moe Media på oppdrag for Narvik kommune. Opptaket av denne episoden ble gjort mandag 30.mars 2020. Programleder er Kjetil Moe.

Idrettsforbundet ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.

Les mer og registrer økonomiske konsekvenser på hjemmesidene til Norges Idrettsforbund.

Arbeidsgivere - ressurser

Narvikregionen Næringsforening har samlet flere lenker med relevant informasjon:

Skatteetatens samleside om tiltakspakker fra nasjonale myndigheter:

Regjeringens samleside om nasjonale tiltak:

Innovasjon Norge er tilført midler for viderefordeling:

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov:

 • https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/okning-pa-45-milliarder-kroner-for-a-hjelpe-naringslivet/​​​​​​​

 

NHOs samlesider om korona-viruset:

Informasjon fra NAV om permitteringer:

Nordland Fylkeskommunes årlige tilskudd innen kultur, friluftsliv og idrett opprettholdes

Nordland fylkeskommune gir årlig ut betydelige økonomisk tilskudd til aktører innenfor kulturliv, friluftsliv og idrett. Tiltakene som er satt i gang for å forhindre spredningen av Korona medfører at mange av deres aktiviteter og arrangementene nå må avlyses.

- Nordland fylkeskommunen vil verken kreve tilbake, eller tilbakeholde midler som er planlagt brukt på aktiviteter, prosjekter og arrangementer som ikke lar seg gjennomføre grunnet situasjonen vi står i, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi (SV).

Flere detaljer på Nordland Fylkeskommunes hjemmesider.

Nordland Fylkeskommune med tiltak for næringslivet i Nordland

Dette er informasjon fra Nordland Fylkeskommunes hjemmesider.

Fylkesrådet i Nordland har bevilget 90 millioner til Innovasjon Norge Nordland i tiltakspakken for arbeids- og næringslivet i fylket. Svært mange deler av nærings- og arbeidslivet i Nordland opplever nå krevende tider.

- Nå må vi som styrer ta ansvar. Det at vi i første omgang legger frem en pakke på 37 millioner samtidig som vi overfører 90 millioner til Innovasjon Norge viser at vi tar situasjonen på alvor, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll

140 millioner til ulike byggeprosjekter

Mange aktører innen næringslivet står i en vanskelig situasjon, spesielt dersom dagens unntakstilstand drar ut i mange måneder. Mange har allerede vært nødt til å permittere deler av eller hele arbeidsstokken, og flere vil komme i samme situasjon med langvarig stengte dører eller oppdrag som uteblir.

- Vi følger situasjonen til arbeids- og næringslivet tett. Vi skal holde oppe aktiviteten på egne prosjekter. Den siste uken har vi identifisert 21 fylkeskommunale bygningsprosjekter i hele Nordland på til sammen 140 millioner kroner. De lyser vi ut så fort vi kan. Alle prosjektene vil være lyst ut før 1. juni. Dette er vedlikeholdsoppgaver som er godt egnet til å gi lokalt næringsliv drahjelp for å kunne holde medarbeidere og lærlinger i arbeid gjennom koronapandemien, sier Norvoll. 

Samordningsforum i Nordland

Det er også etablert et samordningsforum i Nordland med NHO, LO, NAV, Innovasjon Norge, fylkesmannen og flere banker som møtes regelmessig på Skype.

- Det er viktig at vi utveksler informasjon og løsninger med hverandre. På den måten kan vi bidra til å holde flere hjul i gang under den krisen som nordlandssamfunnet nå står i, sier Norvoll.

Arbeider med nye tiltak

- Pakken fra fylkesrådet på 37 millioner til arbeids- og næringslivet er kun første del av tiltakene fra Nordland fylkeskommune. Fylkesrådet vil se på ytterligere tiltak i tiden fremover, og fylkestinget skal også involveres, sier Norvoll.

Nasjonalt arbeides det med flere tiltak som kan bidra til å hjelpe arbeidstakere og bedrifter. Fylkesrådet jobber med å påvirke utformingen av disse tiltakene.

- Et forslag vi har spilt inn er at det er flere statlige byggeprosjekter som raskt kan realiseres i Nordland. Dersom staten er villig til å bruke mer penger kan lokalt og regionalt næringsliv få nye oppdrag. Det vil være viktig i tiden fremover, understreker fylkesrådslederen.

Regionale løsninger

Det at fylkesrådet nå kan overføre 90 millioner til Innovasjon Norge i Nordland er viktig for mange bedrifter over hele fylket.

- Det vil være viktig at regjeringen og Stortinget fremover styrker ordningen med regionale utviklingsmidler. På den måten kan vi sammen med Innovasjon Norge og partene i arbeidslivet peke ut så treffsikre tiltak som mulig for bedriftene og arbeidstakerne i Nordland, avslutter Norvoll.

Hva er samfunnskritiske funksjoner? Oppdatert 17.03.20

I forbindelse med stengte barnehager og skoler på grunn av koronaviruset, er det utarbeidet en liste over hvilke ansatte innenfor de 14 samfunnskritiske funksjonene som ved behov bør ha tilbud om skole (skolefritidsordning) - eller barnehageplass for sine barn.

Listen er utarbeidet av regjeringen, og kan leses i sin helhet på deres sider.

Et av formålene med listen over personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon er at de skal kunne få tilbud om barnehage og skole for sine barn. Også barn med særskilte behov ivaretas.

Det er i utgangspunktet opp til leder i din virksomhet/bedrift å definere om din rolle er en samfunnskritisk funksjon, og du dermed har rett på barnehageplass og SFO for ditt barn.

Du som foresatt skal da kontakte din barnehage eller skole, som igjen gjør en vurdering. 

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satelittbaserte tjenester

Vi gjør oppmerksom på at forsyningssikkerhet omfatter personell som jobber med både til eksempel matforsyning.

Les mer om stengingen av barnehager og skoler her.

Les mer om samfunnskritiske funksjoner på nettsidene til KS her

Koronakontoret i Narvik - slik får du svar på alt du lurer på om korona - publisert 08.03.20

Narvik kommune har opprettet et koronakontoret for å svare på spørsmål og saksbehandle henvendelser til Narvik kommune, i forbindelse med tiltak rundt koronavirus.

Les mer om koronakontoret her.

Koronakontoret kontaktes på koronakontoret@narvik.kommune.no

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Narvik kommune har også etablert en smitteverngruppe, et samarbeid mellom personell fra UNN Narvik, fastlege-representant og Narvik kommune.

 

Sykemelding, permittering - informasjon fra NAV Oppdatert 16.03.20

NAV har en samleside med informasjon i forbindelse med koronavirus.

Den finner du her:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

 

Frivillig

Spør om hjelp på telefon 769 12016

Denne er ikke myntet på de av oss som er på nett - men de som ikke er fullt så komfortable med digitale løsninger. Så hvis du kjenner noen som kan ha nytte av dette telefonnummeret hadde vi satt stor pris på hvis du kan videreformidle det!

Trenger du hjelp? Nå kan du ringe også!

Er du i karantene, isolat, i risikogruppen eller i en situasjon hvor du ikke har noen som kan hjelpe deg?

Nå kan du be om hjelp på to måter:

Narvik kommune har nå satt opp en telefontjeneste slik at alle kan melde fra hvis de har behov for hjelp fra kommunen eller frivillige.

Til å begynne med er telefonen bemannet fra 10.00-14.00.

Vi som samfunn er i en spesiell situasjon. Barnehager, skoler og en lang rekke offentlige og private virksomheter er stengt.

Klikk for stort bildeVi som samfunn er i en spesiell situasjon. Barnehager, skoler og en lang rekke offentlige og private virksomheter er stengt. Bibliotekene er stengt, og da blir flere av de ansatte på biblioteket å svare på telefon for de som trenger hjelp fra frivillige. Fra venstre: Torill Stiberg, Tonje Farset og Paula Kristensen på Narvik bibliotek. 

 

 

 

 

Bibliotekene er stengt, og nå skal flere av de ansatte på biblioteket å bemanne en telefonsentral for de som trenger hjelp fra frivillige. På bildet er Torill Stiberg, Tonje Farset og Paula Kristensen på Narvik bibliotek.

All frivillig innsats nå går gjennom siden https://narvik.frivilligsentral.no/ Der kan de som ønsker å stille opp som frivillig melde seg, eller man kan melde fra om behov for hjelp.

Og husk - terskelen for å spørre om hjelp er lav. Er det noe i hverdagen du ønsker bistand, til på grunn av situasjonen vi er i nå, så ta kontakt!

Det kan være alt fra hjelp til de små ting som å handle mat, frakte medisiner, lufte hunder - eller bare være en vennlig sjel som ringer for å slå av en prat.

Men det kan også være hjelp til større ting. Ta kontakt så skal vi se hva vi får til!

Slå på tråden eller meld deg på https://narvik.frivilligsentral.no/ så blir du kontaktet av en av våre mange frivillige!

Frivillig-teamet i Narvik kommune administrerer den frivillige innsatsen, og består av et titalls personer fra ulike deler av Narvik kommune.

Du kan kontakte oss direkte på frivillige@narvik.kommune.no
Har du spørsmål om koronavirus? Ta kontakt med koronakontor@narvik.kommune.no

Frivillig-teamet - over 100 personer står klar til å hjelpe!

Over 100 personer har registrert seg som frivillige til å hjelpe andre i Narvik, fra Bjerkvik i nord til Kjøpsvik i sør.

Det hele administreres av frivillig-teamet, som er satt sammen av forskjellig personell fra flere ulike deler av Narvik kommune, alle med kompetanse for å administrere den frivillige innsatsen.

Blant annet Frivillighetssentralen, kulturfeltet og folkehelse er viktige deler av frivillig-teamet.

Det er også opprettet kontakt med hele 7 ulike hjelpeorganisasjoner, blant annet Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Narvik Unge Sanitet, for å nevne noen,

Alt frivillig arbeid koordineres gjennom nettsiden til Narvik Frivilligsentral:

På hjemmesidene til Narvik Frivilligsentral kan både nye frivillige kunne registrere seg, og kanskje viktigst av alt:

Der kan de som har behov for hjelp si fra at de trenger hjelp!


Og husk - terskelen for å spørre om hjelp er lav. Er det noe i hverdagen du ønsker bistand, til på grunn av situasjonen vi er i nå, så ta kontakt!

Etter hvert som behov oppstår vil frivillig-teamet kontakte de som har stilt seg til rådighet med forespørsler om bistand. De som har meldt seg som frivillig behøver ikke gjøre noe annet enn å vente akkurat nå.


De frivillige vil bli kontaktet hvis behovet oppstår, enten pr. epost eller på telefon (SMS).

Vi ønsker å takke alle som bidrar til den nasjonale dugnaden!

Med vennlig hilsen
Frivillig-teamet i Narvik kommune

Du kan kontakte oss direkte på frivillige@narvik.kommune.no
Har du spørsmål om koronavirus? Ta kontakt med koronakontor@narvik.kommune.no

Klikk for stort bildeFrivillig-teamet 

 

 


Frivillig-teamet:

 • Randi Melgaard - Kultur og leder for Frivillig gruppen
 • Marianne Thomassen - rådgiver Areal og samfunnsutvikling
 • Anne-Margrethe Roll - Midtre-Hålogaland Friluftsråd
 • Anastasiia Lakhtionova - Frivillighetssentralen
 • Lars Kristian Jakobsen - Kulturskolen
 • Steinar Tofte - Frivillighetssentralen
 • Tonje Farset - Biblioteket
 • Birgitte Kalvatn - Folkehelsekoordinator
Hjelp! Vi trenger mer smittevernutstyr!

Forbruksmateriell for smittevern er akkurat nå mangelvare i Narvik, Norge og resten av verden.

Kan du bidra?

Fortsatt forbereder både Narvik kommune og hele Narvik seg på eventuelle tilfeller av koronavirus.

I den spesielle situasjonen vi nå er i er smittevernutstyr til medisinsk personell en kritisk faktor.

Narvik kommune har allerede både kjøpt og samlet inn en stor mengde smittevernutstyr, men behovet er stort.

Vi ønsker spesielt å komme i kontakt med aktører som har følgende utstyr:

 • Åndedrettsvern FFP2 og FFP3
 • Munnbind kirurgisk klasse II eller IIR
 • Frakk med lange ermer
 • Hansker
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

Klikk for stort bildeNorsk Folkehjelp og Heidi E. Holtet. 

 

 

 

 

 

 

Nå stiller Norsk Folkehjelp Ofoten opp for å oppsøke og samle inn donasjoner av utstyr fra både privatpersoner og bedrifter.

Alle hverdager vil det være mulighet for å levere inn utstyr i Norsk Folkehjelps lokaler i Parkhalltaket i sentrum av Narvik, mellom klokken 11.00 og 13.00.

- Vi har ressursene, vi har mannskap, og vi kommer til å lete høyt og lavt etter egnet utstyr. Vi kan også komme og hente utstyret, sier Trond Thoresen i Norsk Folkehjelp Ofoten.

Norsk Folkehjelp Ofoten har også en egen Facebook-gruppe hvor man kan melde fra hvis man har egnet utstyr - https://www.facebook.com/groups/884249582018429/

De kan også kontaktes på telefon 93 82 24 33.

- Vi trenger mer av alt, for å være best mulig forberedt til den spesielle situasjonen vi som samfunn nå er i. Dette er en nasjonal dugnad, og vi er veldig takknemlige for at Norsk Folkehjelp stiller opp for å samle inn smittevernutstyr, sier Heidi E. Holtet, medisinsk fagansvarlig og bedriftslege i Narvik Bedriftshelsetjeneste.

Det foregår nå tre parallelle løp for å skaffe mer smittevernutstyr:

 • Nasjonal anskaffelse via Fylkesmannen
 • Direkte fra leverandører
 • Donasjoner og innsamling

Leverandører bes kontakte Narvik kommunes innkjøpsavdeling ved Kjetil Sønvinsen:

Nå produseres det smittevernutstyr lokalt - for full maskin!

På litt over en uke har Norsk Folkehjelp Ofoten nesten støvsugd Narvik for smittevernutstyr, i form av en lang rekke donasjoner fra både private og bedrifter.

Så hva gjør du når det begynner å bli fritt? Vi lager vårt eget utstyr så klart!

Akkurat nå er Narvik Unge Sanitet i gang med å organisere produksjon av smittefrakker, mens Merethe på Merethes systue har fått spesialoppdrag fra Narvik kommune - produksjon av smittevernutstyr!

En rekke entusiaster har også hevet seg rundt og 3D-printet det som skal bli hele 200 ansiktsvisirer for helsepersonell.

Det er veldig mange som fortjener en stor takk! Mye av utstyret som er samlet inn og produsert er allerede i bruk i forskjellige sammenhenger i Narvik.

Forbruksmateriell for smittevern er mangelvare i Narvik, Norge og resten av verden. Narvik kommune har i tillegg bestilt smittevernutstyr både via nasjonale systemer og ulike leverandører.

Ta en titt på siden hvor det samles inn, der finner du alt av info du trenger hvis du har mulighet til å bidra!Norsk Folkehjelp har også opprettet en egen gruppe på Facebook: https://www.facebook.com/groups/884249582018429/

Klikk for stort bildeKathrine Lischner og Heidi E. Holtet på Narvik Bedriftshelsetjeneste med den første av flere billass med smittevernutstyr som er levert inn hos Norsk Folkehjelp av en lang rekke både private og bedrifter. 

 

 

Klikk for stort bildeNoen av de mange visirene som er 3D-printet i Narvik de siste dagene og ukene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeMerethe på Merethes systue 

 

Dette er stengt

Utøvelse av idrettsaktivitet

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet.

Les mer på Norges idrettsforbunds hjemmesider.

Under følger de fellesidrettslige anbefalingene fra Norges idrettsforbund, som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet:

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.


Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.


Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
Fotballens koronavettregler

Norges Fotballforbund har utarbeidet spesifikke retningslinjer for fotballaktivitet, der hensikten er å hindre smitte

Retningslinjene tar utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder nevnte fellesidrettslige anbefalinger fra NIF.

Norges Fotballforbund har også utarbeidet tips til aktiviteter, øvelser og råd som du kan gjøre alene eller sammen med noen få.

Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane - både egeninitiert og klubborganisert

 • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Her er noen av plakatene NFF har utarbeidet med fotballens koronavettregler:

Plakat 1

Plakat 2

Helsestasjon for ungdom er stengt - men kan nås på telefon

Helsestasjon for ungdom (HFU) har stengt for drop-in besøk, som et tiltak for å begrense spredning av koronavirus.

Alle ungdommer og studenter som har spørsmål, for eksempel om prevensjon, eller bare ønsker en samtale kan kontakte helsesykepleier Elisabeth Mohn på telefon 971 95 601.

Det er noe redusert kapasitet på helsestasjonen akkurat nå, men vi vil svare så langt vi kan! 

Skolehelsetjenesten i Narvik kommune har stengt - men du kan ringe! - oppdatert 25.03

Vi er fortsatt her for deg!
Klikk for stort bilde

Skolehelsetjenesten er fortsatt tilgjengelig - men nå på andre måter.
- Mange familier må leve tettere sammen enn det de er vant med. For noen vil det gå helt fint. For andre kan det være en belastning at de vanlige rutinene og treffpunktene med både andre barn, ungdom  og voksne uteblir, og den nye hverdagen kan bli vanskelig .  
- For skolehelsetjenesten, og oss som jobber med barn og unge, betyr dette at vi må jobbe på en annen måte. Vi er fortsatt her for alle barn og unge i Narvik, men ikke på helt samme måte som tidligere.  

Helsestasjonen- og skolehelsetjenesten i Narvik  følger alle anbefalinger og råd fra norske helsemyndigheter med tanke på  å begrense smittespredning av koronavirus. Det betyr at vi har stengt for fysiske oppmøte, og er nå tilgjengelige primært på telefon!

Denne situasjonen påvirker barn og unge i kommunen på ulike måter. 

 • Barnehage, skole og ungdomshelsestasjon er stengt 
 • Fritidsaktiviteter har stoppet opp. 
 • Flere familier påvirkes av karantene eller permitteringer

Informasjon er sendt ut til alle foresatte og elever med kontaktinformasjon til helsesykepleier. Videre er vi i kontakt med skolene, ved rektor og kontaktlærere, om barn og unge vi jobber rundt. Samarbeidsmøter foregår nå på skype.

 - Det viktige er at vi fortsatt er tilgjengelige. Kjenner du til noen som kan trenge å prate med noen i skolehelsetjenesten? Send de vår vei!

Elever, foresatte og lærere som har spørsmål eller ønske om samtale med oss, kan ringe oss på telefon:

BARNESKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Line Bergan,       mobil:  994 33 230
Helsesykepleier Lisbeth Jensen, mobil:   954 92 275
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier  Mona Uppheim  tlf:  76929239

UNGDOMSSKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Kjersti Halset,      mobil: 910 06 139
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier Helene Myklevold mobil: 909 67 602

VIDEREGÅENDE SKOLE:
Helsesykepleier Elisabeth Mohn, mobil: 971 95 601

Vi har dessverre noe redusert kapasitet, men vi vil svare så langt vi kan.

HRS åpner miljøstasjoner for firmaer og private med reduserte åpningstider fra 14 april - oppdatert 03.04.20

Endringer hos HRS:

14. april åpner HRS alle sine anlegg og miljøstasjoner for både næringsliv og privatpersoner. Dette vil skje under svært kontrollerte former, for å kunne følge nasjonale og interne retningslinjer for å hindre smitte. Et besøk på deres anlegg vil derfor kunne oppleves noe annerledes enn vanlig.

Merk åpningstider er mandag – fredag: 08.00 – 14.00.

Vi må skjerme våre ansatte som driver med samfunnskritiske oppgaver. Vi vil derfor fra 16. mars stenge alle våre kundetorg, miljøstasjoner og administrasjon. Dette vil i første omgang gjelde fram til mandag 30. mars, men kan bli forlenget avhengig av utviklingen av smitten. Dette gjør vi etter anbefaling fra vår bransjeorganisasjon, Avfall Norge

Helsedirektoratet vedtar stenging av virksomheter Oppdatert 16.03.20

Pasienter som for tiden mottar behandling bees forholde seg til sin virksomhet for informasjon.

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter for å stoppe spredning av korona-virussykdom (covid-19). Vedtaket gjelder fra kl 00.00 mandag 16. mars 2020.

Vedtaket gjelder følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter

b) Kiropraktorer

c) Optikere

d) Fotterapeuter

e) Logopeder

f) Psykologer

g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin

h) Virksomheter som utfører alternativ behandling

i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

#
Unntak
Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp.

Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt.

Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

#Gjelder fra 16. til 26. mars
Vedtaket gjelder fra og med 16. mars klokken 00.00 til og med 26. mars 2020 med mulighet for forlengelse.

Brev om vedtaket ble sendt til landets kommuner og berørte organisasjoner søndag 15. mars ca klokken 21.30.

Tidligere har Helsedirektoratet besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Stengingen av disse virksomhetene opprettholdes.

Dagsenteret på Furumoen stenges fra idag og inntil videre Publisert 16.03.20

Dette som et av tiltakene for å bryte smittekjeden og hindre smitte blant pasienter i risikogrupper.

Åse Berit Vrenne
Enhetsleder ved Furumoen sykehjem

Rådhus og servicesenter stenges for publikum fra fredag 13. mars Publisert 13.03.20

Rådhuset i Narvik stenges for publikum.
Servicenteret i Kjøpsvik stenges for publikum. 
Servicesenteret i Ballangen stenges for publikum.

Dette er forebyggende tiltak. Vi ønsker å bidra til å bryte smittekjeden og begrense spredning av koronavirus.

Du når oss fortsatt på 769 12 000, og publikum kan gjøre avtaler med saksbehandlere på telefon og e-post.

Vi ber samtidig om forståelse for at det i tiden fremover kan bli noe lengre saksbehandlingstid. På grunn av omprioriteringer i offentlig forvaltning vil blant annet saksbehandling også hos Narvik kommune kunne ta noe lengre tid inntil videre.

Narvik Havn stenges for cruiseanløp Publisert 13.03.20

Kommuneoverlegen, smittevernlegen og Narvik Havn har sammen besluttet å stenge Narvik Havn for cruiseanløp frem til 1. mai.

Narvik kommune stenger alle kommunale biblioteker Publisert 13.03.20

Utfra en helhetsvurdering av smitterisikoen har kommuneoverlegen vedtatt å stenge alle kommunale biblioteker med umiddelbar virkning. Dette i et forsøk på å bryte smittekjeden.

Besøksforbud i sykehjem og bofellesskap Oppdatert 16.03.20

Med hjemmel i smittevernloven har kommuneoverlegen besluttet besøksforbud i sykehjem og bofellesskap med heldøgns pleie og omsorg, med øyeblikkelig virkning.

Etter en individuell vurdering vil det kunne gjøres unntak, for terminale pasienter og i andre særlig krevende situasjoner.

Besøk må da skje etter avtale med sykehjemmet, og med særlige smitteverntiltak.I boliger for utviklingshemmede videreføres besøksrestriksjonene som Folkehelseinstituttet anbefaler. 

Les mer på Folkehelseinstituttets nettside her

Etter at Narvik kommune innførte besøksforbud i blant annet sykehjem og bofellesskap innførte Helsedirektoratet adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner:

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med
adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. Tiltakene må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Informasjon til skoler, barnehager og foresatte Oppdatert 16.03.20

Skoler og barnehager ble torsdag 12. mars stengt av Helsedirektoratet.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av :

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner.

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder: Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper  brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Narvik kommune oppretter omsorgstilbud for barn av foresatte i samfunnskritiske funksjoner.

Se liste over samfunnskritiske funksjoner fra KS her

 

Arrangement - oppdatert 12.03.20

Torsdag 12. mars innførte Helsedirektoratet omfattende tiltak for å begrense spredning av koronavirus.

Fra før av hadde Narvik kommune allerede bestemt:

Narvik kommune pålegger Stiftelsen Vinterfestuka å avlyse Vinterfestuka 2020.

Junior-VM er etter en helhetsvurdering av kommuneoverlegen besluttet avlyst.

Planlagt innendørs ishockeykamp avlyses ut fra en helhetsvurdering.

Les mer informasjon om arrangement her.

HRS henter avfall som normalt - stenger miljøstasjoner 17.03.20

Vi henter avfallet ditt som normalt.

HRS opprettholder sitt samfunnsansvar og henter avfallet hos våre innbyggere. 

Avfallshåndtering er en samfunnskritisk tjeneste som kan få store konsekvenser dersom den ikke blir gjennomført. Vi i HRS har fokus på å holde smitterisikoen for våre ansatte så lav som mulig og må derfor gjøre tiltak for å redusere smittefaren. 

Endringer hos HRS:
Vi må skjerme våre ansatte som driver med samfunnskritiske oppgaver. Vi vil derfor fra 16. mars stenge alle våre kundetorg, miljøstasjoner og administrasjon. Dette vil i første omgang gjelde fram til mandag 30. mars, men kan bli forlenget avhengig av utviklingen av smitten. Dette gjør vi etter anbefaling fra vår bransjeorganisasjon, Avfall Norge. 

Vi blir fortsatt å hente avfallet hjemme hos privatpersoner. Vi anbefaler at man prøver å holde avfallsmengdene nede ved å komprimere avfallet så mye som mulig. Dette kan du som innbygger gjøre for å være behjelpelig for våre sjåfører: 

Hva med bedrifter? 
For våre kunder som har henting av avfall i dag, vil vi fortsette med dette. Kunder som til daglig kommer innom oss med avfall, vil ikke kunne gjøre dette om det ikke er særskilte behov. Dette må avklares på forhånd med oss via telefon eller epost. For å hindre mest mulig transport inn og ut våre porter. 

Vi vil holde vår nettside oppdatert med utviklingen. Se gjerne der om informasjon, før du tar kontakt med oss på telefon eller epost.   

Barnevernet, Ressursteamet og Vei og Park har stengt publikumsmottaket - publisert 17.03.20

Kommunale enheter som holder til i Teknologiveien 2 A (gamle Nordkraftbygget) har stengt sitt publikumsmottak.

De kan kontaktes på enhetenes telefonumre eller epostadresser som du finner her

Narvik Vann har stengt sitt publikumsmottak - publisert 17.03.20

De vil ha telefontid mellom kl 10.00 - 14.00 Det ligger informasjon på hjemmesiden til Narvik Vann her og de har satt opp skilt på døra.

Har du behov for tannhelsehjelp?

Som tiltak for å hindre spredning av coronaviruset har Den offentlige tannhelsetjenesten i
Nordland valgt å stanse all ordinær tannbehandling fra 13. Mars til 15. April.

Akuttberedskap opprettholdes på tannklinikkene og det oppfordres til å kontakte tannhelsetjenesten pr. telefon ved behov.

Ikke møt opp personlig på klinikken.

Har du akutt behov for tannhelsehjelp og har store smerter eller hevelse, ta kontakt med din vanlige tannklinikk/din faste tannlege på telefon. Dette gjelder både koronasmittede og friske pasienter.

Akuttilbud til friske pasienter gis fra din ordinære tannklinikk eller en annen tannklinikk din ordinære tannklinikk har avtale med.

Det er opprettet klinikker i Nordland som både private og offentlige tannklinikker kan henvise koronasmittede pasienter videre til.

I Narvik har Ankenes tannklinikk akuttberedskap:

Ankenes tannklinikk, Torgveien 2, 8520 Ankenes, Tlf: 902 56 098 

Er du mistenkt, sansynlig eller bekreftet smittet med Covid-19 må du gi beskjed om dette ved første kontakt på telefon slik at vi kan legge til rette for god og forsvarlig behandling både for deg, personalet og befolkningen for øvrig.

Det utføres bare påtrengende nødvendig akuttbehandling for å redusere risiko for smittespredning i befolkningen. Tannlegen vurderer om akuttbehandling kan utsettes, om det kan avhjelpes med medikamentell behandling eller om det er nødvendig å utføre akuttbehandling på tannklinikken.

Det vil være mulig med telefonhenvendelser til Ballangen-, Bogen-, og Narvik kjeveortopedklinikk.

Hvis du har spørsmål eller akutte behandlingsbehov hjelper vi deg gjerne. Behandling utføres kun i tilfeller det er fare for liv og helse.

 • Tlf Ankenes: 902 56 098
 • Tlf Ballangen: 482 56 332
 • Tlf Bogen: 911 04 963
 • Tlf Kjevertoped: 908 16 146

 

Råd til helsepesonell

Vi trenger mer smittevernutstyr!

Forbruksmateriell for smittevern er akkurat nå mangelvare i Narvik, Norge og resten av verden.

Kan du bidra?

Fortsatt forbereder både Narvik kommune og hele Narvik seg på eventuelle tilfeller av koronavirus. 

I den spesielle situasjonen vi nå er i er smittevernutstyr til medisinsk personell en kritisk faktor.

Narvik kommune har allerede både kjøpt og samlet inn en stor mengde smittevernutstyr, men behovet er stort.

Nå stiller Norsk Folkehjelp Ofoten opp for å oppsøke og samle inn donasjoner av utstyr fra både privatpersoner og bedrifter.

- Vi har ressursene, vi har mannskap, og vi kommer til å lete høyt og lavt etter egnet utstyr, sier Trond Thoresen i Norsk Folkehjelp Ofoten.

Klikk for stort bildeNorsk Folkehjelp og Heidi E. Holtet. 

Alle hverdager vil det være mulighet for å levere inn utstyr i Norsk Folkehjelps lokaler på Parkhalltaket i sentrum av Narvik, mellom klokken 11.00 og 13.00.

- Vi kan også komme og hente utstyret, sier Trond Thoresen.

Norsk Folkehjelp Ofoten har også en egen Facebook-gruppe hvor man kan melde fra hvis man har egnet utstyr - https://www.facebook.com/groups/884249582018429/

Norsk Folkehjelp Ofoten kan også kontaktes på telefon 93 82 24 33.

Lege Heidi E. Holtet har ansvaret for faglig gjennomgang av utstyret. Det som kan benyttes vil fordeles alt etter hvor behovet er størst. Holtet vil også bidra til at utstyret lagres forsvarslig.
Vi trenger mer av alt, for å være best mulig forberedt til den spesielle situasjonen vi som samfunn nå er i. Dette er en nasjonal dugnad, og vi er veldig takknemlige for at Norsk Folkehjelp stiller opp for å samle inn smittevernutstyr, sier Heidi E. Holtet.

Det foregår nå tre parallelle løp for å skaffe mer smittevernutstyr:
Nasjonal anskaffelse via Fylkesmannen
Ulike leverandører 
Donasjoner og innsamling

Leverandører bes kontakte Narvik kommunes innkjøpsavdeling ved Kjetil Sønvinsen:
kjetil.sonvisen@narvik.kommune.no
Telefon 414 10 930

Her finner du oppdatert informasjon om korona-situasjonen. https://www.narvik.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsehjelp/informasjon-om-koronaviruset/

Vi ønsker spesielt å komme i kontakt med aktører som har følgende utstyr:
Åndedrettsvern FFP2 og FFP3
Munnbind kirurgisk klasse II eller IIR
Frakk med lange ermer
Hansker
Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 

Tannhelsetjenesten - informasjon til sykehjem og institusjoner

Som tiltak for å hindre spredning av coronaviruset har Den offentlige tannhelsetjenesten valgt å stanse all ordinær tannbehandling fra 13. Mars til 15. April. Dette innebærer også at screening av brukere i sykehjem/institusjon stoppes inntil annen beskjed blir gitt.
Akuttberedskap opprettholdes på tannklinikkene. Vi oppfordrer til å kontakte
tannhelsetjenesten pr. telefon ved behov. Ikke møt opp personlig på klinikken.

I denne situasjonen vi befinner oss i nå er det utrolig viktig at vi alle bidrar til en felles dugnad for å unngå belastning av helsetjenestene. Den offentlige tannhelsetjenesten vil med dette skrivet påpeke viktigheten av forebyggende tiltak for å unngå akutte smerter fra tenner og munnhule blant våre pasientgrupper. Kropp og tenner henger sammen, og infeksjoner i munnhulen kan spres til andre deler av kroppen.

For å få til dette oppfordrer Den offentlige tannhelsetjenesten til å gjennomføre enkle tiltak for ivaretakelse av tannhelsen;

 1. Puss tenner morgen og kveld med fluortannkrem. Bruk tanntråd/tannstikke/ mellomromsbørste for rengjøring mellom tennene. Det er viktig at helsepersonell i sykehjem/institusjon setter av tid til å bistå brukere som trenger hjelp til tannstell.
 2. Ha gode kostholdsvaner der tennene får hvile mellom hvert måltid.
 3. Unngå mye sukker til hverdags.
 4. Drikk vann mellom måltidene.
Tannhelse - informasjon til kontaktpersoner innenfor miljøtjenesten

Som tiltak for å hindre spredning av coronaviruset har Den offentlige tannhelsetjenesten i
Nordland valgt å stanse all ordinær tannbehandling fra 13. Mars til 15. April.

Akuttberedskap opprettholdes på tannklinikkene og det oppfordres til å kontakte tannhelsetjenesten pr. telefon ved behov. Ikke møt opp personlig på klinikken.

I denne situasjonen vi befinner oss i nå er det utrolig viktig at vi alle bidrar til en felles dugnad for å unngå belastning av helsetjenestene. Den offentlige tannhelsetjenesten vil med dette skrivet påpeke viktigheten av forebyggende tiltak for å unngå akutte smerter fra tenner og
munnhule blant våre pasientgrupper. Kropp og tenner henger sammen, og infeksjoner i
munnhulen kan spres til andre deler av kroppen. For å få til dette oppfordrer Den offentlige tannhelsetjenesten til å gjennomføre enkle tiltak for ivaretakelse av tannhelsen;

 1. Puss tenner morgen og kveld med fluortannkrem. Bruk tanntråd/tannstikke/ mellomromsbørste for rengjøring mellom tennene. Det er viktig at helsepersonell i miljøtjenesten setter av tid til å bistå brukere som trenger hjelp til tannstell.
 2. Ha gode kostholdsvaner der tennene får hvile mellom hvert måltid.
 3. Unngå mye sukker til hverdags.
 4. Drikk vann mellom måltidene.
Om dispensasjoner fra karanteneregler for helsepersonell - angående saker i media

Vi har full forståelse for at noen er bekymret etter siste dagers oppslag i media.

De som er på sykehjem er sårbare i denne svært spesielle situasjonen.

Alle som jobber på våre helseinstitusjoner skal være friske. Narvik kommune har opprettet rutiner for å teste helsepersonell, samt at alle helseinstitusjoner har ekstra stort fokus på smittevern i denne tiden.

Når noen er syk selv med det man tror kan være forkjølelse, så skal de ikke tilbake på jobb før de er frisk. 

Det ble tidligere i mars gitt dispensasjon fra karantenebestemmelsene for et svært begrenset antall personer som jobber med helse i Narvik kommune. 

De som er innvilget dispensasjon har vært i karantene, men ikke i to fulle uker. 

Hver enkelt dispensasjon har vært gjennom en vurdering av kommuneoverlegen i Narvik kommune, som har gjort en individuell vurdering for hvert tilfelle. Vurderingen er basert på blant annet reisemønster før ankomst til Narvik kommune.

Det betyr også at ikke alle har fått innvilget dispensasjon, men har vært gjennom en full karanteperiode på 14 dager.

De aktuelle dispensasjonene ble innvilget tidligere i mars og var i tråd med daværende nasjonale retningslinjer og lover. 


Det arbeides nå godt ved alle sykehjem, bofellesskap og hjemmebaserte tjenester med opplæring/repetisjon på smittevernrutiner. I tillegg til endret arbeidsform og andre tiltak som for eksempel besøksforbud. Dette både for å forebygge smitte, men også for å være forberedt når vi får pasienter med smitte. 
 

Hvordan finner helsepersonell informasjon om Covid-19? Publisert 14.03.20

Helsepersonell finner informasjon på folkehelseinstituttet nettsider. Tekstene her har et innslag av fagterminologi og vil være vanskelig å tolke/forstå for allmennheten. 

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider her

Hva er hjemmekarantene? Oppdatert 17.03.20

Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd.

Dette gjelder for personer som er i hjemmekarantene: 

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, bør du isolere deg så snart som mulig.

Folkehelseinstituttet har utdypende informasjon på sine hjemmesider.

Utdypende informasjon om hjemmekarantene på Helsenorge.no

Beskrivelse for helsepersonell av hva som menes med hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Når du er i hjemmekarantene skal du også holde deg mest mulig hjemme. Du skal ikke gå på skole eller jobb, kun hjemmekontor.

Det er viktig at du følger med på om du utvikler symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, må du holde deg hjemme og unngå kontakt med andre så mye som mulig.

Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.

Hvem testes for korona i Narvik? Oppdatert 20/3

I Narvik gjelder de samme kriteriene for testing for koronavirus som i resten av Norge.

Smitteverntiltakene i Norge og resten av verden handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette.

WHO anbefaler at alle med luftveissymptomer testes. Norge er blant de landene som tester flest i forhold til innbyggertall. Blant de som er testet i Norge til nå, har 95 prosent fått negativt prøvesvar.

For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes. Videre presiseres det nå at helsepersonell med milde symptomer kan se an symptomene i to døgn før de testes. Gruppen av sårbare personer er også bedre definert.

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

 • Har behov for innleggelse. 
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Hvem bør ikke prioriteres?

 • Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.
 • Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen. 

Det gjøres unntak og lokale tilpasninger.

Forkjølet?

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Det er ikke kapasitet til å teste hele denne store gruppen, og de aller de fleste har ikke covid- 19.

– Fordi vi ikke kan vite sikkert hvem som er smittet, anbefaler vi at alle holder seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet, sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Se også kapittel i koronaveilederen: Testing og diagnostikk

Kan helsepersonell reise?

Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling: Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.

Hvorfor forbyr man helsepersonell å reise?
Dette gjøres for å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester i den situasjonen vi er i nå.

Hvor lenge varer forbudet?
Vedtaket gjelder fra 12. mars og foreløpig ut april 2020.

Les mer om reiseråd på Helsenorges hjemmesider.

Lanserer Skype-tilbud til engstelige barn og unge

Psykolog Line Iren Kaspersen er ansvarlig for det nye tilbudet i regi av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. 

Interesserte kan ta direkte kontakt på telefon 77 75 57 01 alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00. Deretter blir det satt opp et tidspunkt hos en fagperson, og man kan velge mellom telefon- eller Skype-samtale.

COVID-19 har endret hverdagen til mange i Norge. Barn og unge er hjemme fra skolen og mange voksne har hjemmekontor. Noen familier er satt i karantene. I media rapporteres det om mange konsekvenser av pandemien.

For barn og unge kan dette være skremmende, og de voksne kan bli usikre på hvordan de best kan snakke med barna.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling tilbyr derfor, sammen med Habilitering for barn og unge ved Universitetssykehuset Nord-Norge, barn og unge under 18 år - samt foreldre - veiledning og rådgivning via Skype og telefon.

Tilbudet gjelder personer bosatt mellom Ofoten i sør og Nordreisa i nord, samt på Svalbard, der UNN har sitt ansvarsområde for barne- og ungdomspsykiatri.

- Vi registrerer at den nye situasjonen har endret hverdagen for mange, og ønsker derfor å utnytte våre ressurser nå som det meste av annen aktivitet hos oss er stoppet opp. Våre ansatte kan ikke svare på spørsmål om koronaviruset, men kan veilede de som har behov for å råd om hvordan de skal håndtere den nye hverdagen, sier avdelingsleder ved BUPA Børge Mathiassen.

 

 

Råd til befolkningen

Vedtak om forebygging av koronasmitte i Narvik kommune - 30. mars

Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak gitt av kommuneoverlegen i Narvik 24. mars 2020 om forebygging av koronasmitte i Narvik kommune.

Vedtak:
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Narvik mandag 30. mars 2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1:

 1. Det er besluttet besøksforbud i sykehjem og bofellesskap med heldøgns pleie og omsorg. Etter en individuell vurdering vil det kunne gjøres unntak, for terminale pasienter og i andre særlig krevende situasjoner.
 2. Alle som ankommer Narvik etter reiser i områdene angitt i punkt 4 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
 3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder nasjonale myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
 4. Vedtaket gjelder per 30. mars 2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

Vedtaket trer i kraft straks.

Unntak fra disse restriksjonene er:

 1. Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området. Det samme gjelder når reise skjer i forbindelse med mannskapsbytte på tråler, brønnbåt, mv.
 2. Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.
 3. Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
 4. Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.
 5. Barn som har delt bosted mellom to kommuner.
 6. Det vil kunne bli gitt dispensasjon fra karantenereglene etter konkret vurdering.

Vedtaket har virkning fra dags dato og gjelder til og med 6.april 2020. Vedtaket kan også oppheves på
et tidligere tidspunkt i eget vedtak. Vedtaket supplerer vedtak FOR-2020-03-15-295 gjort av Helsedirektoratet om karantene ved utenlandsreise.

Begrunnelse:

Begrunnelse for vedtaket er at Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens
helseorganisasjon. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Helsedirektoratet vurderte 10.03.2020 at spredningen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til
utlandet.

Vår region er fortsatt definisjonsmessig i fase 1 av epidemien. Derfor er andre tiltak relevante lokalt, enn det som er relevant nasjonalt. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i kommunen og fylket.

FHI har fastslått at selv en liten nedgang i reproduksjonstallet vil ha stor betydning for epidemiens
størrelse og varighet. Vedtaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten. Vedtaket er nødvendig for å begrense import av smitte i regionen. Det jobbes intensivt i vår kommune og i flere av våre nabokommuner med «etterfylling» av smittevernutstyr. En forsinkelse av
smitteutbredelsen anses derfor avgjørende for å opprettholde grunnleggende helse- og omsorgstjenester i regionen. Vedtaket anses hensiktsmessig og forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Vi oppfatter at vedtaket med angitte smitteverntiltak har en medisinskfaglig
begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet i regionen.

Etter vår vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved vedtaket overstige den belastning og ulempe for de vedtaket gjelder. Karantenereglene har unntak som ivaretar de grupper Veileder til kommunene om lokale karanteneregler (Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv 1-4/2020)
beskriver i kapittel 3 og utgjør derfor ikke et uforholdsmessig inngrep slik situasjonen er i vår region.

Rettslig grunnlag:

Av smittevernloven § 4-1 første og femte ledd framgår det: «Når det er nødvendig for å forebygge en
allmennfaglig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta:

 1. forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet,
 2. stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der,
 3. stans eller begrensninger i kommunikasjoner,
 4. isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,
 5. pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander eller lokaler.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: «Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.»
Narvik kommunestyre har delegert fullmakten etter smittevernloven § 4-1 til kommuneoverlegen.

Situasjonsvurdering per 30.03.2020:

Det er pr i dag 4 meldte tilfeller på koronasmitte i Narvik kommune. Felles for alle tilfellene er at de er blitt smittet utenlands. Smittesituasjonen i Narvik og nabokommunene er vesensforskjellig fra det man ser fra en rekke andre kommuner. I mange kommuner påvises det nå smitte av koronavirus uten at dette er mulig å smittespore tilbake til en kilde. Det er bekymringsverdig.

Epidemiens forløp er av det europeiske smitteverninstituttet (ECDC) delt inn i fem faser. Fase 1 beskrives på følgende måte: «Enkelte importtilfeller og smitte i ett eller to ledd fra dem, men så å si alle tilfeller lar seg spore tilbake til kjent smittekilde i Norge eller eksponering i utlandet.» Fase 2
beskrives på følgende måte: «Stadig flere importtilfeller, men de fleste nye tilfellene er smittet i Norge, og det finnes flere klynger med minst tre ledd av innenlands smitte, mens andre deler av landet ennå ikke er affisert.» FHI har vurdert at vi på nasjonalt nivå har gått over i fase 2.

FIs rapporter underbygger at spredningen av Koronavirus er i en vesentlig annen situasjon for fylkene
sør for Møre og Romsdal og Trøndelag. FHI har erklært at Norge som nasjon har gått inn i fase 2. Basert på den informasjonen vi har tilgjengelig per i dag, er Narvik og andre kommuner i regionen, i henhold til FIs definisjoner, i fase 1.

Smittevernstrategi som ligger til grunn for vedtaket:

FHI skriver i sin risikovurdering av 12.03.2020 at erfaringene fra andre land tyder på at det er mulig å påvirke epidemiens gang gjennom flere «godt gjennomførte tiltak i kombinasjon». Det angis at «selv en liten nedgang i reproduksjonstallet, vil ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet». Tiltak mot epidemiens spredning tar sikte på å bringe det effektive reproduksjonstallet under 1. Da gir hver pasient i gjennomsnitt opphav til færre en én ny pasient. Dermed dør epidemien ut. I fase 1 (og 2) er målet å utsette starten av epidemien lengst mulig.

Aktuelle tiltak er da:

 • God hygiene i befolkningen (tiltak 1)
 • Tidlig oppdaging og isolering av smittede (tiltak 2)
 • Oppfølging av eksponerte (tiltak 3)
 • Færre reisende fra epidemiske områder (tiltak 4)


Hva gjelder tiltak om hygiene i befolkningen er dette understreket både nasjonalt og lokalt.

Tiltak 2 gjelder tidlig oppdaging og isolering av smittede personer. Kommunene har løst dette på ulike måter for å sikre trygg testing og tester på indikasjon, men også for å spare på utstyr til senere faser. Ved påvisning av positive prøver vil aktuelle personer umiddelbart bli orientert og isolert.

Tiltak 3 innebærer oppfølging av eksponerte, DVs smitteoppsporing. Kommunene har igangsatt
smitteoppsporinger basert på prøvesvar. Det er vår vurdering at vi i det videre vil drive smitteoppsporing når dette anses mulig og hensiktsmessig.

Tiltak 4 går på å hindre reisende fra epidemiske områder. Hensikten med tiltak 4 (som beskrevet overfor) reduserer import av smitte med personer som kommer fra områder med vedvarende spredning. Dette er et viktig tiltak i fase 1, og delvis i fase 2, når det er stor forskjell i antall smittede
personer i ulike deler av landet. Per nå er det vår vurdering at «epidemiske områder» nasjonalt er alle fylker sør for Møre og Romsdal og Trøndelag. I fase 3, 4 og 5 anbefales redusert kontakthyppighet i befolkningen (tiltak 5). FHI beskriver dette tiltaket på følgende måte: «Redusert kontakthyppighet i befolkningen ved at man holder avstand til andre, jobber hjemmefra hvis man kan og unngår forsamlinger. Arrangementer blir avlyst. Skoler for ungdom og unge voksne vil bli vurdert stengt. Tiltakene tar sikte på å forebygge smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme». Utdyping av «tiltak 4» Tiltak 4 kan omfatte alle, eller de kan omfatte risikogrupper eller folk rundt risikogrupper.

Tiltaket kan innebære:

 • Økt avstand mellom folk i undervisningsinstitusjoner, bedrifter, forsamlingslokaler og kollektivtrafikk.
 • Mindre bruk av undervisningsinstitusjoner, bedrifter, forsamlingslokaler og kollektivtrafikk.
 • Stenging av undervisningsinstitusjoner, bedrifter, forsamlingslokaler og kollektivtrafikk samt avlysning av arrangementer.
 • Portforbud.
 • Avsperring av områder med sanitærbarrierer.

Flere av overstående punkter er allerede gjennomført i kommunene med grunnlag i Helsedirektoratets vedtak datert 12.03.2020 og videreført 24.3.2020.

Tiltak 4 har som tidligere omtalt som mål å redusere import av smittede personer fra andre områder.
Dette er av naturlige årsaker primært relevant i tidlige faser av epidemien. Når «importerte tilfeller» utgjør en stadig mindre andel av nye tilfeller, har tiltaket mistet sin relevans.

Det er naturlig at vi i våre regioner fortsatt inkluderer Tiltak 4 i vår smittevernstrategi så lenge vi lokalt fortsatt er i fase 1.


Vedtakets forholdsmessighet er vurdert og det rammer ikke de 7 kulepunkter i departementets veileder 1-4 /2020 pkt 3.


Særskilte vurderinger knyttet til lokale vs. nasjonale vedtak:

FHI har i anbefaling om lokale karantener og innreiseregler uttalt: «Det er mulig at stenging av kommunegrenser enkelte steder kan forsinke epidemien for noen kommuner. Den største effekten
vil antakelig allerede være tatt ut i de generelle tiltakene som er innført på befolkningsnivå. I forhold til dette vil effekten av å stenge kommunegrensene i de fleste tilfeller være liten. [..] Det er heller
ikke gitt at en total forsegling av et lite samfunn vil medføre den ønskede utflatingen av smittekurven. Det kan tvert imot medføre at svært mange blir syke samtidig når grensene åpnes, kanskje på et tidspunkt uten like stort fokus på generelle smittereduserende tiltak. Innreiseregler og karantene mellom kommuner og landsdeler anses derfor å ha liten effekt på smittespredningen i Norge nå. Sett i forhold til potensielle skadevirkninger, både med hensyn til frykt og frihet for den enkelte, anbefaler derfor Folkehelseinstituttet ikke å iverksette slike tiltak.»

Narvik kommune deler FHI sin vurdering. Vi understreker derfor at vårt vedtak ikke kan anses som «total forsegling av et lite samfunn» eller at vi «stenger kommunegrensene». Vedtaket er spesifikt rettet mot å redusere import av smitte fra områder som er i en definisjonsmessig annen fase av
epidemien. Vi regner det som urealistisk at lokale tiltak skal forhindre all smitte inn i vår region, og legger til grunn at smitte vil nå våre samfunn gradvis den kommende tid. Intensjonen er altså ikke å stoppe all smitte, men å forsinke den for å slik kunne gjøre bedre forberedelser. Slik menes tiltaket å være tjenlig etter en helhets vurdering. Vi har altså tatt til følge og vurdert FHIs innvending på dette punktet.

Vedtakets varighet:

Vedtak etter § 4-1 første ledd bokstav d kan bare gjelde for opptil sju dager om gangen. Hvis det er
nødvendig å opprettholde tiltaket utover dette, må kommunen fatte et nytt vedtak. Dersom et
vedtak fornyes, må det gjøres en ny vurdering av blant annet tiltakets medisinskfaglige begrunnelse
og forholdsmessighet. Det gjøres fortløpende en vurdering og vedtaket oppheves dersom det ikke
anses nødvendig.
En person kan være underlagt begrensninger i mer enn 7 dager dersom det kommunale
karantenevedtaket forlenges.

Med hilsen

Per Thomas Hultstedt
kommuneoverlege

 

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars

Utenriksdepartementet opprettholder reiserådet fra 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelsen av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre.

Reiserådet ble innført 14. mars som et ekstraordinært grep for å sikre liv og helse i en situasjon med kraftig spredning av koronaviruset. Restriksjoner over hele verden har ført til en uforutsigbar og vanskelig situasjon for nordmenn på reise.

Les mer på Regjeringens sider.

Utøvelse av idrettsaktivitet

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet.

Les mer på Norges idrettsforbunds hjemmesider.

Under følger de fellesidrettslige anbefalingene fra Norges idrettsforbund, som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet:

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.


Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.


Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
Fotballens koronavettregler

Norges Fotballforbund har utarbeidet spesifikke retningslinjer for fotballaktivitet, der hensikten er å hindre smitte

Retningslinjene tar utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder nevnte fellesidrettslige anbefalinger fra NIF.

Norges Fotballforbund har også utarbeidet tips til aktiviteter, øvelser og råd som du kan gjøre alene eller sammen med noen få.

Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane - både egeninitiert og klubborganisert

 • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
 • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
 • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Ikke ta på ballen med hendene
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

Her er noen av plakatene NFF har utarbeidet med fotballens koronavettregler:

Plakat 1

Plakat 2

Å skape normalitet i det unormale for barna våre

Narvik kommune ønsker å gi alle foreldre/foresatte i vår kommune noen råd for å ivareta familien sin på best mulig måte i situasjonen vi er i.

Behov for å snakke?

Om du som forelder/foresatt opplever hverdagen nå som krevende og utfordrende, kan det være godt å snakke med en annen voksen.

Ring Barneverntjenesten i Narvik kommune på telefon 76913426 så får du snakke med en ansatt som har god barnevernfaglig kompetanse. Du kan være anonym.

Større, sterkere, klokere og gode

Den nye hverdagen påvirker oss i stor grad, ved at vi må forholde oss til restriksjoner og regler for å forhindre smitte av koronaviruset. Hverdagen blir plutselig mest knyttet til husets fire vegger for både voksne, barn og unge. Det er fire begreper som foreldre kan holde fast i når vi nå står ovenfor en ny hverdag; større, sterkere, klokere og gode. 

Større

Voksne har ansvar for å lage en tydelig struktur for dagen. Vi bør forsøke å skape en opplevelse av en sammenheng i den situasjonen vi er i.

 • Lag en dagsplan sammen med barna på hvordan hverdagene skal se ut. Heng den på kjøleskapet og forhold dere til den. Planen bør inneholde tidspunkt for når dere skal stå opp, når dere skal spise sammen, når det skal jobbes med skole og hjemmekontor.
 • Oppretthold rutinene, slik at døgnet ikke snus. Det er viktig at barn, ungdom og vi voksne får nok søvn. Spesielt i en slik tid hvor vi oppleve mye inntrykk og ha mange tanker.  
 • Få frisk luft, gå turer eller hold barna i aktivitet til faste tider på døgnet.
 • Lek med barna dine hver dag. Lek leker som ikke er preget av regler, men aktiviteter der dere kan samarbeide. Husk at det er ikke resultatet som betyr noe i leken, men det å gjøre noe sammen.
 • Ta forhåndsregler for å forhindre smitte, følg retningslinjene som er gitt fra regjeringen. På fhi.no og helsenorge.no finner du oppdatert informasjon. Narvik kommune har egen hjemmeside med oppdatert informasjon.
 • Sett grenser for hva som er tillatt og ikke. Selv om barnet/ungdommen gjerne vil ut å møte andre og forteller om mange andre som møtes, er det viktig at vi som foreldre setter grenser for hva som er tillatt og ikke. Dette er en tid hvor vi skal holde seg til de nærmeste og sosialisere oss i små mengder. Det er anbefalt at barn kanskje har en eller to faste venner de skal forholde seg til. 

Sterkere

Med sterkere menes det ikke at vi skal ha større muskler eller kunne bære mer, men at vi voksne skal være følelsesmessige sterkere enn barna. I situasjonen vi nå er i, er det en utfordring for alle å ikke bli følelsesmessig overaktivert – og det er normalt. Men når barnet ditt blir lei seg eller redd, bør ikke vi som voksne bli like lei oss eller like redde. Vi bør ha kontroll på egne reaksjoner og følelser, for å kunne hjelpe barna med sine reaksjoner og følelser. Jo mer bevist forhold vi har til egne reaksjoner og følelser, jo bedre kan vi hjelpe barna og andre familiemedlemmer.

Som voksen i en slik vanskelig situasjon er det viktig at vi tenker over alkoholforbruket vårt. For noen kan dette være en løsning for å få avstand fra det vanskelige. Men for barna blir dette en utrygg situasjon i den «nye hverdagen» vår. Alkohol og rusmidler gjør deg som voksen svakere i samspill med barnet ditt.

Klokere

Dette handler om at vi som voksne må se på situasjonen og vurdere hva som er de beste valgene for barna våre, på kort og på lang sikt. Som voksne har vi mye visdom og mange erfaringer. Ta kloke avgjørelser basert på den informasjonen som kommer fra myndighetene, og sorter ut hvor mye informasjon barnet ditt tåler og hvor mye informasjon vi som voksne ta inn. Gjennom sosiale medier, nyheter og tv har vi tilgang på all informasjon vi måtte ønske – i denne situasjonen kan det også bli for mye. Vi som voksne bør derfor begrense inntrykkene, ved for eksempel å slå av tv-en slik at nyhetskanalen ikke står på hele døgnet.

God

Å være god i denne sammenheng handler om å være raus og forståelsesfull for det barnet mener og føler. Vi skal vise forståelse og være nysgjerrige på det barnet formidler, samtidig som det er fortsatt viktig å sette grenser. Godhet kan vises i form av handlinger, men det er også viktig å være god i kroppsspråk og stemmebruk. Snakk på forhånd om hvordan dere skal samarbeide slik at barna får gjort skolearbeidet og du som voksen får jobbet på hjemmekontoret, istedenfor å kjefte på barnet ditt som forstyrrer deg når du jobber. Det å være en god voksen skaper tillit som igjen fremmer samarbeid.  

Det positive i situasjonen

Som foreldre har vi ofte små og store bekymringer for barna våre. Hvis vi voksne klarer å være større, sterkere, klokere og gode i møtet med barna våre, vil dette gi dem et godt utgangspunkt for å bli gode voksne. I situasjonen vi er i nå kan det å få mer tid sammen med barna våre føre til at samholdet øker, vi får større toleranse for andre og viser tillit til hverandre. Dette er med på å styrke tilknytningen mellom deg og barnet ditt.

Hvordan kan jeg ta en egen elsikkerhetssjekk i mitt eget hjem?

I disse dager sitter hundretusener av nordmenn hjemme. Selv om Eltilsynet ikke kommer på hjemmebesøk i denne perioden, er det viktig å ta elsikkerhet på alvor.  Nordkraft har utarbeidet en elsikkerhetssjekkliste som du finner her.

Det er nå etablert en egen LuftveisLegevakt i Narvik

Din egen fastlege er fortsatt første kontaktpunkt for deg som pasient.

Ikke møt opp verken på legekontoret, legevakta eller hos LuftveisLegevakta, men ta kontakt på telefon.

 • Oversikt over legekontor i Narvik
 • Får du ikke kontakt med fastlegen på telefon kan du ta kontakt med legevakten på telefon 116 117.
 • Ved behov for akutt helsehjelp ring 113

Etableringen av LuftveisLegevakta er et av mange tiltak som gjøres i Narvik for å forberede både helsevesenet og samfunnet på eventuell smitte av koronavirus. Vi ønsker å bidra til å begrense spredning av koronavirus og for å avlaste både fastleger og legevakt.

Klikk for stort bildeDet er fri parkering for pasienter ved UNN Narvik nå. Følg skiltingen fra parkeringsplassen frem til gamle REO. Ikke blokker innkjøringen til mottaket i nærhetne. 

 

 

Derfor er det nå etablert en egen LuftveisLegevakt i Narvik. LuftveisLegevakta er bygd opp fra grunnen av i løpet av en håndfull hektiske dager denne uken.

Har du luftveissymptomer /er i karantene eller isolasjon, vil fastlege/legevakt vurdere behov for undersøkelse. Hvis det er behov for undersøkelse, vil det avtales et tidspunkt for undersøkelse på LuftveisLegevakt.

 • Ikke møt direkte på legevakten eller LuftveisLegevakten, pasienter som henvises får en avtale med tidspunkt de skal møte på LuftveisLegevakten.
 • Vent i bilen, man blir kontaktet om når man skal komme inn til undersøkelse

LuftveisLegevakten er tiltenkt pasienter med luftveissymptomer som har behov for lege og helsetjenester, men ikke får møte på fastlegekontoret av smittevernhensyn.
Dette gjelder også pasienter som er i karantene eller isolasjon.

Dette er en forutsetning for at både fastlegene og legevakten skal kunne gi forsvarlige tjenester, spesielt til pasienter med kroniske sykdommer. Sårbare pasientgrupper har en økt risiko for alvorlige følger av koronavirus.
 

Vi trenger mer smittevernutstyr!

Forbruksmateriell for smittevern er akkurat nå mangelvare i Narvik, Norge og resten av verden.

Kan du bidra?

Fortsatt forbereder både Narvik kommune og hele Narvik seg på eventuelle tilfeller av koronavirus. 

I den spesielle situasjonen vi nå er i er smittevernutstyr til medisinsk personell en kritisk faktor.

Narvik kommune har allerede både kjøpt og samlet inn en stor mengde smittevernutstyr, men behovet er stort.

Nå stiller Norsk Folkehjelp Ofoten opp for å oppsøke og samle inn donasjoner av utstyr fra både privatpersoner og bedrifter.

- Vi har ressursene, vi har mannskap, og vi kommer til å lete høyt og lavt etter egnet utstyr, sier Trond Thoresen i Norsk Folkehjelp Ofoten.

Klikk for stort bildeNorsk Folkehjelp og Heidi E. Holtet. 

Alle hverdager vil det være mulighet for å levere inn utstyr i Norsk Folkehjelps lokaler på Parkhalltaket i sentrum av Narvik, mellom klokken 11.00 og 13.00.

- Vi kan også komme og hente utstyret, sier Trond Thoresen.

Norsk Folkehjelp Ofoten har også en egen Facebook-gruppe hvor man kan melde fra hvis man har egnet utstyr - https://www.facebook.com/groups/884249582018429/

Norsk Folkehjelp Ofoten kan også kontaktes på telefon 93 82 24 33.

Lege Heidi E. Holtet har ansvaret for faglig gjennomgang av utstyret. Det som kan benyttes vil fordeles alt etter hvor behovet er størst. Holtet vil også bidra til at utstyret lagres forsvarslig.
Vi trenger mer av alt, for å være best mulig forberedt til den spesielle situasjonen vi som samfunn nå er i. Dette er en nasjonal dugnad, og vi er veldig takknemlige for at Norsk Folkehjelp stiller opp for å samle inn smittevernutstyr, sier Heidi E. Holtet.

Det foregår nå tre parallelle løp for å skaffe mer smittevernutstyr:
Nasjonal anskaffelse via Fylkesmannen
Ulike leverandører 
Donasjoner og innsamling

Leverandører bes kontakte Narvik kommunes innkjøpsavdeling ved Kjetil Sønvinsen:
kjetil.sonvisen@narvik.kommune.no
Telefon 414 10 930

Her finner du oppdatert informasjon om korona-situasjonen. https://www.narvik.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsehjelp/informasjon-om-koronaviruset/

Vi ønsker spesielt å komme i kontakt med aktører som har følgende utstyr:
Åndedrettsvern FFP2 og FFP3
Munnbind kirurgisk klasse II eller IIR
Frakk med lange ermer
Hansker
Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 

Nå kan du melde fra om symptomer på koronavirus

Folkehelseinstituttet har 22.mars sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.

Du må logge deg inn som bruker av løsningen for å melde fra om du har symptomer.

Nasjonal løsning

- Hensikten med denne løsningen er å gi helsemyndighetene en bedre oversikt over utbredelsen av smitte og dermed også kunne bidra til å håndtere utbruddet. Vi setter stor pris på at alle som har symptomer som kan være koronavirus som hoste, pustebesvær eller feber melder fra om dette, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Løsningen bruker allerede etablerte løsninger på Helsenorge.no. Gjenbruk av nasjonale komponenter og infrastruktur har gjort at man raskt har fått opp en teknisk løsning som ivaretar krav til sikkerhet og personvern på en god måte.

Den er nasjonal, og alle innbyggere kan registrere sine og barnas symptomer. Opplysningene vil gjøres tilgjengelige for helsemyndighetene som ett av flere virkemidler, slik at man kan få bedre oversikt over koronavirusinfeksjoner i Norge, og tilrettelegge for forskning.

Kan jeg dra på hytta hvis jeg er i karantene? Kan jeg dra på hytta hvis jeg ikke er i karantene?

Narvik kommune er en stor kommune i areal, vi er også en stor hyttekommune, med mange hytter både til fjells og ved havet.

Enkelt og kort - nei. Oppfordringen fra Narvik kommune er å holde seg hjemme!

Kommunen anbefaler folk om å ikke være på sine hytter i disse dager, spesielt ikke på hytter som ikke har brøytet bilvei frem til hyttedøren. 

Selv om man er på hytte med brøytet bilvei må man dra hjem ved den minste antydning til symptomer som feber eller luftveisproblemer, hoste eller liknende.

Velger man å være på hytta kan man ikke forvente å få medisinsk hjelp like rask og effektivt som om man befinner seg i mer sentrale strøk av kommunen.

Du kan lese om det nasjonale forbudet her.

Forbudet gjelder overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn der du er folkeregistrert. Det er unntak fra forbudet for personer som er i karantene fordi de deler husstand med noen som er smittet. Disse kan overnatte på fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon.

Kommunene har ikke adgang til å gi dispensasjon. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften.

Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates. Men regjeringen oppfordrer folk til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid og tilsyn.

Les hele forskriften her.

Kan jeg lufte hunden? - Veterinærinstituttet har oppdaterte råd om kjæledyrene våre - publisert 19.03.20
Koronavirus i Harstad - reisende fra Gran Canaria bes være oppmerksomme

20. mars fikk Harstad kommune melding fra Folkehelseinstituttet at en person i Harstad er smittet av korona. Personen ankom Harstad med fly fra Gran Canaria 12. mars.

Alle medpassasjerer på flyet som ankom Evenes 12. mars klokken 14.00 DK 1517 bes overholde reglene om karantene, og være ekstra oppmerksomme på eventuelle symptomer.

Personer som har vært i nærheten av den smittede kontaktes direkte, i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Her finner du mer informasjon om karantenereglene. (LENKE)

Opplever du symptomer som kan være på grunn av koronavirus? 

Da skal du ta kontakt med din fastlege på telefon.

Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015
Du kan også kontakte Narvik kommune: koronakontor@narvik.kommune.no
 

Utvidet krisestab er satt - alle offentlige deler av Narvik samarbeider

Klikk for stort bildeFlest mulig møter i det offentlige foregår nå på video.Alle nødetatene og offentlige deler av Narvik kommune møtes jevnlig - på video.

 

Krisestaben i Narvik kommune har jevnlige møter. Narvik kommune har også daglige møter mellom kommunen og UNN Narvik.

Det er også satt utvidet krisestab mellom Narvik kommune, politiet, Heimevernet, Sivilforsvaret, Ofoten Brann og Narvik Havn.

Alle møtene foregår i størst mulig grad på video, nettopp for å bidra til å redusere smitterisiko.

Alle nødetatene og alle deler av det offentlige apparatet i Narvik tar både alle forhåndsregler og forbereder seg i størst mulig grad på koronavirus.

Reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder fra 14. mars 2020 alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig.

Dette er den strengeste form for reiseråd som kan gis.

Les flere reiseråd på Helsenorges sider.

Utenriksdepartementet har også informasjon om reiser og koronavirus.

Folkehelseinstituttet har også fyldig informasjon om smittevernråd ved reiser.

Alle som kommer fra reiser i utlandet skal i hjemmekarantene i 14 dager. Dette har tilbakevirkende kraft. Det vil si at karantenen gjelder 14 dager fra den dagen du kom hjem.

Fra 17.03.20 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft.

Se mer informasjon under karantene blant annet på Narvik kommunes hjemmesider.

Lanserer Skype-tilbud til engstelige barn og unge

Psykolog Line Iren Kaspersen er ansvarlig for det nye tilbudet i regi av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. 

Interesserte kan ta direkte kontakt på telefon 77 75 57 01 alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00. Deretter blir det satt opp et tidspunkt hos en fagperson, og man kan velge mellom telefon- eller Skype-samtale.

COVID-19 har endret hverdagen til mange i Norge. Barn og unge er hjemme fra skolen og mange voksne har hjemmekontor. Noen familier er satt i karantene. I media rapporteres det om mange konsekvenser av pandemien.

For barn og unge kan dette være skremmende, og de voksne kan bli usikre på hvordan de best kan snakke med barna.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling tilbyr derfor, sammen med Habilitering for barn og unge ved Universitetssykehuset Nord-Norge, barn og unge under 18 år - samt foreldre - veiledning og rådgivning via Skype og telefon.

Tilbudet gjelder personer bosatt mellom Ofoten i sør og Nordreisa i nord, samt på Svalbard, der UNN har sitt ansvarsområde for barne- og ungdomspsykiatri.

- Vi registrerer at den nye situasjonen har endret hverdagen for mange, og ønsker derfor å utnytte våre ressurser nå som det meste av annen aktivitet hos oss er stoppet opp. Våre ansatte kan ikke svare på spørsmål om koronaviruset, men kan veilede de som har behov for å råd om hvordan de skal håndtere den nye hverdagen, sier avdelingsleder ved BUPA Børge Mathiassen.

 

Koronakontoret i Narvik - slik får du svar på alt du lurer på om korona - publisert 08.03.20

Narvik kommune har opprettet et koronakontoret for å svare på spørsmål og saksbehandle henvendelser til Narvik kommune, i forbindelse med tiltak rundt koronavirus.

Les mer om koronakontoret her.

Koronakontoret kontaktes på koronakontoret@narvik.kommune.no

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Narvik kommune har også etablert en smitteverngruppe, et samarbeid mellom personell fra UNN Narvik, fastlege-representant og Narvik kommune.

 

Nordkraft sikrer strømforsyningen - publisert 17.03.20

Dette er meldingen fra Nordkraft:

Samfunnet er helt avhengig av trygg strømforsyning nå.
Det gjelder både sykehusene og de mange som må oppholde seg hjemme i karantene, med hjemmekontor eller med barn.
Mens du må holde deg hjemme, må flere av våre ansatte være på jobb. Vi er godt rustet for å sikre strømforsyningen, også om egne ansatte blir syke.
 

Ingen hjemmebesøk:
Det Lokale Eltilsyn (DLE) og vår måleravdeling har utsatt alle hjemmebesøk fremover. Det betyr at vi heller ikke ber om å få tilgang til måleren hjemme hos deg. Av erfaring vet vi at i perioder som dette er det dessverre useriøse aktører som gir seg ut for å være andre. Ikke slipp disse inn i huset.

Vi er selvfølgelig like tilgjengelige som før. Har du spørsmål til DLE, kontakt oss gjerne på telefon 76 96 11 75 eller e-post.

Om noen ber om tilgang til måleren din, ber vi om at du varsler oss via kundeservice@nordkraft.no eller +47 76 96 11 75

Les mer om Nordkraft og korona-tiltak på www.nordkraft.no/korona

Polar Kraft har stengt publikumsmottaket for fysisk besøk, du kan lese mer om hvordan du kan kontakte Polar Kraft her

 

Forskrift om forebygging av koronasmitte - publisert 16.03

På grunn av situasjonen med raskt økende smitte av koronavirus er alle barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæringen i Narvik kommune stengt fra og med 13. mars 2020. Helsedirektoratet traff 12. mars 2020 vedtak om møteforbud og stenging av virksomheter, som gjelder for hele landet og som dels supplerer og dels overlapper kommunens vedtak.

Narvik kommune oppfordrer kommunens innbyggere og besøkende til å respektere og overholde alle forebyggende tiltak så vel anbefalinger som vedtak truffet med hjemmel i smittevernloven, av kommunen eller av nasjonale myndigheter.

For å ytterligere begrense smittespredning er det den 16. mars vedtatt forskrift om forebygging av koronasmitte i Narvik kommune som sammenfatter vedtatte tiltak.

Forskriften kan også leses i sin helhet på Lovdata.no

Hjemmel: Fastsatt av kommuneoverlegen i Narvik kommune 16. mars 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 2 bokstav c og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 8-1.

§ 1.Forskriftens formål
Forskriftens formål er å stoppe spredning av Covid-19, bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester i kommunen, samt begrense smittespredningen.

§ 2.Virkeområde
Forskriften gjelder i Narvik kommune.

§ 3.Definisjoner
Med luftveissymptomer menes hoste, sår hals, feber og pustevansker.

Med kollektivtransport menes blant annet flybuss, rutebuss, tog, hurtigbåt, ferge og andre transportmidler som ikke er private transportmidler.

Med sårbare grupper menes eldre over 65 år, voksne med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.

§ 4.Kollektivreiser
Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet i forhold til å følge de personlige hygienerestriksjonene, og ta særlig hensyn til medreisende. Det innebærer blant annet at man skal holde avstand på 1 meter til alle medreisende, og at man så langt det lar seg gjøre skal legge reisen til utenfor rushtiden.

§ 5.Samlinger
Det skal ikke avholdes arrangementer/forsamlinger. Dette gjelder også organisert sport og trening inne og ute. De nasjonale myndigheters til enhver tid gjeldende beslutninger om avstand gjelder, for tiden 1 meter.

§ 6.Besøk til sårbare grupper
Det gjelder besøksforbud i sykehjem og bofellesskap med heldøgns pleie og omsorg i Narvik kommune. Etter en individuell vurdering vil det kunne gjøres unntak for terminale pasienter og i andre særlig krevende situasjoner. Besøk må da skje etter avtale med institusjonens enhetsleder, og da med særlige smitteverntiltak.

§ 7.Karantene
Personer som er ilagt karantene eller andre begrensninger i bevegelsesfriheten iht. smittevernloven § 4-1, 1. ledd bokstav d) skal etterleve nasjonale myndigheters gjeldende karanteneregler. Innbyggere i Narvik kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig. Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene. Arbeidsgivere har ansvar for å ivareta egne ansatte på arbeidsreise som blir satt i karantene i Narvik.

Alle som ankommer Narvik etter reiser i fylkene Vestland, Innlandet, Vestfold og Telemark, Viken, Rogaland, Agder og Oslo, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst til Narvik kommune.

Transittopphold på flyplass i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

Reisende med luftveissymptomer skal umiddelbart i isolering og kan ikke benytte offentlig transport.

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder nasjonale myndigheters føringer om konvertering av karantene til isolasjon.

§ 8.Personlig hygiene
Alle som oppholder seg i Narvik kommune skal ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal unngås. Alle foresatte og voksne med ansvar for andre bør jevnlig veilede om personlige hygienetiltak.

§ 9.Hjemmekontor og møtevirksomhet
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Vurderingen av hvem som skal arbeide hjemmefra skal vektlegge virksomhetens egenart og hvorvidt kritiske funksjoner for liv og helse rammes. Møtevirksomhet, kurs og seminarer med fysisk tilstedeværelse bør ikke gjennomføres med mer enn 5 personer til stede. Elektroniske løsninger bør benyttes som alternativ der det er tilgjengelig.

§ 10.Ansvar
Narvik kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 11.Overtredelse
Forsettlig eller uaktsom overtredelse kan straffes etter smittevernloven § 8-1.

§ 13.Ikrafttredelse og varighet
Forskriften er truffet av kommuneoverlegen i Narvik kommune. Forskriften trer i kraft straks med tilbakevirkende kraft for karantenebestemmelsene i § 7 andre ledd fra og med 10. mars 2020, og gjelder inntil videre.

Kan barn leke med hverandre eller være sammen? Publisert 13.03.20

Alle bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

Les flere råd for barn og gravide på HelseNorges sider.

 • Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
 • Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.
 • Samvær bør begrenses (få timer).

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.

 • Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
 • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene
Hva er samfunnskritiske funksjoner? Oppdatert 17.03.20

I forbindelse med stengte barnehager og skoler på grunn av koronaviruset, er det utarbeidet en liste over hvilke ansatte innenfor de 14 samfunnskritiske funksjonene som ved behov bør ha tilbud om skole (skolefritidsordning) - eller barnehageplass for sine barn.

Listen er utarbeidet av regjeringen, og kan leses i sin helhet på deres sider.

Et av formålene med listen over personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon er at de skal kunne få tilbud om barnehage og skole for sine barn. Også barn med særskilte behov ivaretas.

Det er i utgangspunktet opp til leder i din virksomhet/bedrift å definere om din rolle er en samfunnskritisk funksjon, og du dermed har rett på barnehageplass og SFO for ditt barn.

Du som foresatt skal da kontakte din barnehage eller skole, som igjen gjør en vurdering. 

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satelittbaserte tjenester

Vi gjør oppmerksom på at forsyningssikkerhet omfatter personell som jobber med både til eksempel matforsyning.

Les mer om stengingen av barnehager og skoler her.

Les mer om samfunnskritiske funksjoner på nettsidene til KS her

Dåp, begravelser, bryllup og andre kirkelige handlinger - oppdatert 19.03.20

Den norske kirken avlyser alle planlagte gudstjenester og annen organisert aktivitet i kirkene og på menighetshus..

Les mer på den norske kirkes hjemmesider.

For tilreisende til begravelser gjør spesielt vi oppmerksom på karantenebestemmelsene for innenlandsreisende som gjelder i Narvik kommune. Du kan lese mer om disse her

Narvik kommune fraråder alle samlinger av mennesker i større antall.

Ved spørsmål ta kontakt på koronakontor@narvik.kommune.no

Begrenset tilgang på vaksine for lungebetennelse Publisert 12.03.20

Det er begrenset tilgang på pneumokokkvaksinen Pneumovax i Norge. Vaksinedoser prioriteres kun for personer med høyest risiko for sykdommer.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider.

Narvik kommunes interne tiltak for å begrense smittespredning - publisert 12.03.20

Internt i egen organisasjon innfører Narvik kommune følgende tiltak for å begrense smittespredning og beskytte sårbare og utsatte grupper:

 • Tilrettelegge for økt fleksibilitet knyttet til arbeidstid og arbeidssted for våre ansatte
 • Øke antall hjemmekontorløsninger i tiden fremover
 • Vi reduserer møteaktivteten der det er mulig. Bruk alternative møteformer der det er mulig, som telefon- og videomøter.

Vi anbefaler andre bedrifter å vurdere liknende tiltak.

Vi ber spesielt de av våre ansatte på sykehjem, institusjoner og alle som jobber med sårbare og utsatte grupper om å vise ekstra forsiktighet. Vi anbefaler at man generelt ikke deltar på arrangement der det er stor tetthet med andre personer - der dette kan unngås.

Ikke håndhils! Håndvask! - publisert 08.03.20

Vi er nå inne i influensasesongen, og vil anbefale alle å ha fokus på hygiene.

Et av tiltakene kommuneoverlegen i Narvik kommune har innført er å begrense kroppskontakt, for eksempel håndhilsing. I forbindelse med Junior-VM 2020 i Narvik har de startet å hilse med albuer, heller enn å håndhilse.

Også Helsedirektoratet anbefaler alle aktører i helse- og omsorgstjenesten å finne alternative løsninger til håndhilsing, og utvise forsiktighet med klemming.

Klikk for stort bildeVaner som forebygger smitte 

Reiseråd - oppdatert 16.03.20

Skal du reise i nærmeste fremtid? Da anbefaler vi at du sjekker de nye reiserådene på Folkehelseistituttets nettsider her

Narvik kommune ber spesielt de av våre ansatte på sykehjem, institusjoner og alle som jobber med sårbare og utsatte grupper om å vise ekstra forsiktighet. 

Når - og hvordan søke hjelp hos helsevesenet. - publisert 08.03.20

Din egen fastlege er første kontaktpunkt - på telefon.

I Norge er det Folkehelseinstituttet som står for den oppdaterte og offisielle informasjonen. Lurer du på noe er nettsidene FHI.no det beste stedet å finne svar.

Her kan du lese mer om testkriterier.

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Første kontaktpunkt er din egen fastlege. Det er viktig at man ved mistanke om Koronavirus tar kontakt med sin fastlege på telefon, og ikke møter opp hos legen.

Oversikt over legekontor i Narvik.

Symptomene på Koronavirus minner om vanlige influensasymptomer: hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Det er svært viktig at du tar kontakt med fastelege per telefon. Får du ikke kontakt med ditt legekontor, kan du ta kontakt med legevakten.

Kontaktinformasjon legevakten:
Telefon 116 117

Slik hindrer vi smitte - publisert 08.03.20

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde 1-2 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Helst bør man også hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken.

 

Klikk for stort bildeVaner som forebygger smitte 

 

 

Råd til befolkningen om koronavirus - fra kommuneoverlegen - publisert 08.03.20

I Norge er det Folkehelseinstituttet som står for den oppdaterte og offisielle informasjonen. Lurer du på noe er deres nettsider det beste stedet å finne svar.

Det er to måter alle nå kan bidra på:

Ring din fastlege ved mistanke om smitte. Ikke oppsøk legekontoret personlig.
Forebygg smitte gjennom god hverdagshygiene.

Les alle rådene fra kommuneoverlegen her.

Nå er tiden for dugnad - meld deg som frivillig! - publisert 16.03

Lenke til skjema for å registrere seg som frivillig.

Vi vet ikke hva vi kan komme til å trenge hjelp til, eller om vi blir å trenge hjelp. Men nå er tiden for dugnad, og for å være der for hverandre.

Narvik kommune rigger om hele organisasjonen.

De kritiske oppgavene innen helse og omsorg, oppvekst og infrastruktur er de viktigste oppgavene nå. Nå ønsker vi å samle en oversikt over de som kan og vil stille seg til disposisjon som frivillige i tiden fremover.

Vi er på utkikk etter alle gode krefter i Narvik, fra Bjerkvik i nord til Kjøpsvik i sør.

- Vi vet ikke når vi kan trenge hjelp, eller om vi blir å trenge hjelp. Men vi må være klar for å trø til. Jeg oppfordrer alle som kan og vil om å melde seg som frivillig, sier ordfører Rune Edvardsen.

- Det kan handle om å hjelpe til med de små tingene, og det kan handle om å hjelpe til med de store tingene.

Narvik kommune har opprettet et koronakontor for å svare på spørsmål og saksbehandle henvendelser til Narvik kommune, i forbindelse med tiltak rundt koronavirus.

Koronakontoret kontaktes på koronakontor@narvik.kommune.no

Folkehelseinstituttet har også en egen informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015.

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset? - publisert 16.03

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme.

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet. Et viktig tiltak nå for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser til fordel for alvorlig syke og sårbare grupper.

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Informer legen om du har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i land som omfattes av karantenebestemmelsene de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 14 dagene.
Søndagsåpne butikker i Narvik - oppdatert 20/03

Natt til søndag 15. mars tillot Narvik kommune bruk av den store butikken ved søndagsåpen butikk.

Dette for å få bedre plass mellom kundene, mindre smittefare, og bedret sikkerhet og ivaretakelse av helsen for våre innbyggere.

Nå har vi fått fra Fylkesmannen at dette tillates ikke. 

Da er det ikke annet å gjøre enn å si at butikker kan dessverre ikke holde den store butikken åpen på søndager, kun den lille hvis butikkene velger å holde åpent.

Vi beklager det, da vi fremdeles mener at det beste er å holde størst mulig avstand mellom kundene for å redusere smittefaren.Ideelt sett skulle alle matbutikkene holde åpent lengst mulig i størst mulige lokaler. 

Men vi må rette oss etter pålegg fra Staten / Fylkesmannen.

Har du en henvendelse til Narvik kommune om koronavirus? Ta kontakt med vårt koronakontor@narvik.kommune.no

Det kan være litt lengre svartid i helgen og etter arbeidstid - men Narvik kommune jobber bokstavelig talt døgnet rundt med å både begrense smittespredning og forberede kommunen og samfunnet rundt oss.

Innfører strengere grensekontroll i Norge Publisert 14.03.20

Narvik kommune har iverksatt en lang rekke tiltak for å begrense spredning av koronavirus. Under følger en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet om strengere grensekontroll inn i Norge.

Narvik kommune vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan det vil fungere i praksis i vår kommune.

Regjeringen vil stenge grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven. I tillegg blir det innført midlertidig inn- og utreisekontroll på indre Schengen-grense.

– I den situasjonen vi er nå, må vi konsentrere oss om å stoppe spredningen av smitte i Norge. Da er det helt essensielt at vi ikke importerer ytterligere smittefare fra utlandet. Likevel vil regjeringen sørge for at nordmenn som er i utlandet og de som bor eller arbeider i Norge, fortsatt slipper inn i landet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

For å sikre dette, jobbes det med en ny forskrift med hjemmel i smittevernloven (§ 7-12) med regler om bortvisning for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. Det vil fastsettes unntak for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt i Norge. Det legges opp til unntak også for EØS-borgere som jobber i Norge.

– I tillegg kommer det en pakke med tiltak for grensekontroll som det i dag er hjemler til å gjennomføre, blant annet gjeninnføring av indre grensekontroll og bistandsanmodning fra helse til politiet, sier justisministeren.

Midlertidig grensekontroll
Politiet iverksetter midlertidig inn- og utreisekontroll på indre og ytre Schengen-grense, men ingen grenseovergangssteder stenges.

For å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra andre land innføres det ustrakt grensekontroll med virkning fra mandag 16. mars kl. 08:00.

- Dette vil ikke gå utover innenlands flytrafikk, og det er heller ingen grunn til å hamstre. Transport og forsyning av varer, inkludert samfunnskritiske varer som medisiner, vil fortsette, sier justisministeren.

Grensekontroll - Narvik kommune med forespørsel om bistand fra Heimevernet Publisert 14.03.20

Narvik kommune har besluttet at man ønsker å innføre grensekontroll på alle adkomstveier inn til kommunen. Dette for å begrense og helst stoppe spredning av smitte av Covid-19.

Narvik kommune ønsker å innføre kontroll av alle som tenker å krysse kommunegrensen til Narvik kommune, stoppe alle kjøretøy og besøkende.

Formålet er å informere både fastboende og besøkende om karantenereglene som er innført i hele Norge.

Informasjonen vil til enhver tid følge de føringer vi løpende får fra sentrale myndigheter. 

Denne forespørselen er sendt lørdag 14. mars fra Narvik kommune til Fylkesmannen i Nordland.

Les mer om forespørselen her.

Informasjon til pårørende for de som mottar tjenester fra hjemmesykepleien Publisert 13.03.20

Vi trenger alle ansatte friske for å kunne ivareta våre forpliktelser overfor hjemmeboende personer med tjenester fra hjemmesykepleien.

Tjenesten for hjemmesykepleie i Narvik kommune ønsker å beskytte våre brukere i størst mulig grad. 

Våre brukere har på grunn av høy alder og sammensatte helseutfordringer økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av koronavirus.

Vi trenger hjelp av dere pårørende/besøkende til å hindre smitte.

Hjemmesykepleien er kanskje den enheten i Narvik kommune som har kontakt med flest eldre. For å hindre smittekjeden og begrense spredning av koronavirus anbefaler vi at besøkende og pårørende tar noen forhåndsregler i tiden fremover:

 • Ikke dra på besøk dersom du har vært i nær kontakt med en som er smittet av koronavirus
 • Har vært på reise (innenlands og utenlands) og vurderer at du kan ha vært utsatt for smitte på reisen
 • Er i karantene på grunn av reise utenfor Norden etter 27.02.20

Vi har stor forståelse for at bekymrede pårørende lurer på hva vi som helsepersonell gjør for å hindre å spre smitte.

 • Vi følger nøye med på og iverksetter alle tiltak som kommer fra Folkehelseinstituttet, regjeringen og kommuneledelsen.
 • Internt i enheten har vi innskjerpet og utvidet våre rutiner for smittevern og desinfeksjon av utstyr og berøringsflater inne i lokalene våre og i bilene.
 • Vi er bevisste på nærkontakt og håndhilsning, og vil redusere dette i så stor grad som mulig.
 • Alle ansatte som har vært ute og reist i henhold til retningslinjene blir satt i karantene for å forebygge smitte.

Dersom noen pårørende ønsker å redusere eller forhindre besøk av ansatte fra hjemmesykepleien i en periode, ta kontakt med oss for avtaler rundt dette.
Jeg oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksomme slik at vi sammen kan hindre spredning av smitte i Narvik så lenge og lite som mulig

LKAB har iverksatt følgende tiltak ved mottak av malmskip Publisert 13.03.20

Mannskapsbytter
Dette opphører nå i Narvik. Mannskapsbytte innebærer at mannskap flys inn til Narvik av rederiet. Vi har meddelt rederne at dette skal opphøre som en del av våre tiltak for å begrense faren for Coronasmitte

Kontakt mellom ansatte og skipenes besetning
Her er det innført begrensninger i aktiviteter som medfører direkte kontakt mellom våre ansatte og mannskap.
Det er opprettet egen stasjon på land for håndtering av dokumenter som tidligere innebar at våre ansatte måtte gå om bord. Øvrig kontakt med skipenes besetning gjøres vi telekommunikasjon eller på sikker avstand. Vi har også åndedrettsvern og beskyttelsesklær som kan benyttes. Rutiner er etablert for å sikre minimal direkte kontakt med mannskap.

Begrensning i adgang til å gå i land
Landlov over LKABs industriområde er forbudt. Nå er det også fra myndighetene lagt inn forbud mot landlov uten at påbudt karantenetid er oppfylt.

Øvrige tiltak
LKAB har en rekke eksterne aktører som leverer ulike tjenester på vårt industriområde. Her er det innført begrensninger og barrierer for å unngå direkte kontakt med våre ansatte.

Driftssentraler i havn og jernbaneterminal er låst og adgang til disse områdene har kun våre egne akkrediterte ansatte.

Reiseaktiviteter er underlagt restriksjoner- også innenlandsk og vi har lagt inn sterk begrensning på fysiske møter, også interne.

Vi følger situasjonen kontinuerlig og følger opp med nye tiltak dersom det blir påkrevd.

Vennlig hilsen
Jacob J. Steinmo
Daglig leder
LKAB Norge AS

Barn og unge under 18 år som står uten omsorgspersoner grunnet koronavirussykdom Publisert 13.03.20

Dersom barn/ungdom under 18 år står uten omsorgspersoner som følge av sykdom som skyldes koronavirus, hvor omsorgspersonene er helt ute av stand til å ta seg av barnet og hvor barnet/ungdommen ikke kan ivaretas ved bruk av private løsninger i familie/nettverk i sykdomsperioden, kan barneverntjenesten kontaktes for bistand. Dette kan gjøres enten i kontorets åpningstid hverdager 08.00-15.30 på 76913416 eller på døgnbemannet vakttelefon 909 84 500 ellers i døgnet".

Sykemelding, permittering - informasjon fra NAV Oppdatert 16.03.20

NAV har en samleside med informasjon i forbindelse med koronavirus.

Den finner du her:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

Hvem testes for korona i Narvik? Oppdatert 20/3

I Narvik gjelder de samme kriteriene for testing for koronavirus som i resten av Norge.

Smitteverntiltakene i Norge og resten av verden handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette.

WHO anbefaler at alle med luftveissymptomer testes. Norge er blant de landene som tester flest i forhold til innbyggertall. Blant de som er testet i Norge til nå, har 95 prosent fått negativt prøvesvar.

For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes. Videre presiseres det nå at helsepersonell med milde symptomer kan se an symptomene i to døgn før de testes. Gruppen av sårbare personer er også bedre definert.

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

 • Har behov for innleggelse. 
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Hvem bør ikke prioriteres?

 • Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.
 • Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen. 

Det gjøres unntak og lokale tilpasninger.

Forkjølet?

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Det er ikke kapasitet til å teste hele denne store gruppen, og de aller de fleste har ikke covid- 19.

– Fordi vi ikke kan vite sikkert hvem som er smittet, anbefaler vi at alle holder seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet, sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Se også kapittel i koronaveilederen: Testing og diagnostikk

HRS henter avfall som normalt - stenger miljøstasjoner 17.03.20

Vi henter avfallet ditt som normalt.

HRS opprettholder sitt samfunnsansvar og henter avfallet hos våre innbyggere. 

Avfallshåndtering er en samfunnskritisk tjeneste som kan få store konsekvenser dersom den ikke blir gjennomført. Vi i HRS har fokus på å holde smitterisikoen for våre ansatte så lav som mulig og må derfor gjøre tiltak for å redusere smittefaren. 

Endringer hos HRS:
Vi må skjerme våre ansatte som driver med samfunnskritiske oppgaver. Vi vil derfor fra 16. mars stenge alle våre kundetorg, miljøstasjoner og administrasjon. Dette vil i første omgang gjelde fram til mandag 30. mars, men kan bli forlenget avhengig av utviklingen av smitten. Dette gjør vi etter anbefaling fra vår bransjeorganisasjon, Avfall Norge. 

Vi blir fortsatt å hente avfallet hjemme hos privatpersoner. Vi anbefaler at man prøver å holde avfallsmengdene nede ved å komprimere avfallet så mye som mulig. Dette kan du som innbygger gjøre for å være behjelpelig for våre sjåfører: 

Hva med bedrifter? 
For våre kunder som har henting av avfall i dag, vil vi fortsette med dette. Kunder som til daglig kommer innom oss med avfall, vil ikke kunne gjøre dette om det ikke er særskilte behov. Dette må avklares på forhånd med oss via telefon eller epost. For å hindre mest mulig transport inn og ut våre porter. 

Vi vil holde vår nettside oppdatert med utviklingen. Se gjerne der om informasjon, før du tar kontakt med oss på telefon eller epost.   

Skolehelsetjenesten i Narvik kommune har stengt - men du kan ringe! - publisert 17.03

Skolehelsetjenesten i grunnskolen er stengt for å bidra til å redusere spredning av smitte.

Elever, foresatte og lærere som har spørsmål eller ønske om samtale med oss, kan ringe oss på telefon:

BARNESKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Line Bergan,       mobil:  994 33 230
Helsesykepleier Lisbeth Jensen, mobil:   954 92 275
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier  Mona Uppheim  tlf:  76929239

UNGDOMSSKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Kjersti Halset,      mobil: 910 06 139
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier Helene Myklevold mobil: 909 67 602

VIDEREGÅENDE SKOLE:
Helsesykepleier Elisabeth Mohn, mobil: 971 95 601

Vi har dessverre noe redusert kapasitet, men vi vil svare så langt vi kan.

 

Information in english

Quarantene- Information in english Published March 13th 2020

Information about quarantine and isolation after travelling outside the Nordic countries

Based on the Infection Control Act § 4 – 1, the Government have enacted new
measures to prevent transmission of the coronavirus 

The new measures include the following:

• All who have been outside the Nordic countries are to stay at home for 14 days after

arriving home to Norway, regardless of whether they have symptoms.

• Travellers from countries outside the Nordic region who are not residents of Norway

will be asked to return. The alternative for these travellers is quarantine. Travellers

with symptoms will be isolated.

• This means that everyone presently staying in Norway and who has been in a

country outside the Nordic region in the past 14 days is to be quarantined.

Home quarantine applies to people who have been outside the Nordic countries

for the last two weeks

If you are quarantined in a hotel or other types of lodging you are to:

• Have all meals in your room

• Avoid all public transport

• Avoid places where you may come into contact with others

Home isolation applies to people with symptoms of respiratory infection.

If you are in home isolation in a hotel or other types of lodging you are to:

• Stay in your room at all times until recovery and minimum two weeks total

• Call +47 116 117 if you need medical attention

If people share a room, guests without symptoms are to comply with the restrictions of

home quarantine.

Violation of the above may be pursued by police.

Costs related to the above mentioned are at your own expense.

Public health officer

Municipality of Narvik

Information in english - published March 8th 2020

Info and advices on Corona viral disease: Covid-19
Testing for corona-viral-disease for Non-Norwegian citizens will be done at Legevakta (the municipality emergency department), at the University Hospital. Those who suspect that they can be infected by this virus is asked to call in advance. Please do not show up without an appointment. For advice and appointment, call (+47) 116 117.

Who will be tested?

Persons with signs of acute respiratory tract infection who have been in an area with ongoing transmission in the last 14 days OR has been in contact with someone who has been diagnosed with corona-viral-disease (covid-19).

For more information about coronavirus covid-19, see information from the World Health Organization (WHO)

Visit also the information page hosted by the Norwegian Institute of Public Health