Organisasjonskart

Narvik kommune er administrativt organisert med følgende formelle beslutningsnivåer:

1. Rådmannen 
2. Kommunalsjefer

2. Enhetsledere, til sammen 42 enheter. Enhetene er inndelt i 13 sektorer.

Enhetene rapporterer direkte til rådmannen/kommunalsjefer. Rådmannen rapporterer pr. sektor til politisk nivå.

Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon og har ansvar for at de tjenestene som ytes til befolkningen, er i tråd med den vedtatte kvaliteten på tjenestene. Rådmannen leder administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har ansvar for å gjennomføre og iverksette de politiske beslutningene.

Enhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innenfor rammen av de fullmakter som er videredelegert fra rådmannen. Dette innebærer at enhetslederne har den myndighet som er nødvendig for å sikre enhetenes totale drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold.

Organisasjonskart

Politisk ledelse

Ordfører Rune Edvardsen,ordforer@narvik.kommune.no telefon 908 92 666

Varaordfører Geir-Ketil Hansen geir.ketil.hansen@narvik.kommune.no  telefon 76 91 21 33 / 971 58 295

Rådmannen

Rådmann Lars Skjønnås, telefon  932 13 919
E-mail: larss@narvik.kommune.no

Assisterende rådmann Lars Normann Andersen, telefon 959 85 439
E-mail: lars.norman.andersen@narvik.kommune.no

Kommunalsjef Randi Randal, telefon 977 82 523
E-mail: randi.randal@narvik.kommune.no

Kommunalsjef Heidi Eriksen Laksaa, telefon  950 26 897
E-mail: heidi.eriksen.laksaa@narvik.kommune.no

Leder for rådmannens stab Gro Monsen, telefon 959 85 437
E-mail: gro.monsen@narvik.kommune.no

Rådgiver Aud Peggy Nordmo, telefon 481 96 190
E-mail: aud-peggy.nordmo@narvik.kommune.no

Formannskapssekretær Inger Normann,  telefon 76 91 21 38
E-mail: inger.normann@narvik.kommune.no

Politisk sekretær Mette Nergaard telefon 76 91 21 39
E-post: mette.nergaard@narvik.kommune.no

E-post Narvik kommune: postmottak@narvik.kommune.no

Administrasjon

Fag og forvaltning Fungerende enhetsleder Michael Morgan, 76 91 25 62
E-mail: michael.morgan@narvik.kommune.no

• Kommuneadvokat

• Kommuneoverlege

• Tildelingskontoret; vedtak innen tjenesteområdene helse og omsorg

• Boligkontoret • Bevillingssaker • Miljørettet helsevern

• Tilsynsfunksjoner

• Koordinering, rådgiving, utvikling innen helse/omsorg/sosial, skole og barnehage

HR Enhetsleder Randi Randal (konstituert enhetsleder) 97 782 523
E-mail: randi.randal@narvik.kommune.no

IT drift og utvikling Enhetsleder Per Jakobsen 76 91 22 21
E-mail: per.jakobsen@narvik.kommune.no

Samfunnskontakt og service Enhetsleder Iris Bartholsen 76 91 20 41
E-mail: iris.bartholsen@narvik.kommune.no

– Sentralt arkiv / postmottak 76 91 20 02
– Servicetorg 76 91 20 43

Økonomi Enhetsleder Sølvi Anita Simonsen 911 40 945
E-mail: solvi.anita.simonsen@narvik.kommune.no

– Kemneren i Narvik 76 91 22 40

E-post Narvik kommune: postmottak@narvik.kommune.no

Grunnskoler og voksenopplæring

Ankenes skole 76 91 28 50
Rektor/enhetsleder Evald Skogvoll    76 91 28 53

Beisfjord skole 76 91 28 80
Rektor/enhetsleder Heidi Fagerjord Liljebakk (konstituert)  76 91 28 82

Bjerkvik skole og barnehage 76 91 24 00
Rektor/enhetsleder Tove Fagerjord  76 91 24 04

Frydenlund skole 76 91 26 00
Rektor/enhetsleder Stein Roar Jakobsen    76 91 26 02

Håkvik skole 76 91 28 20
Rektor/enhetsleder Heidi Olsen Sværd    76 91 28 22

Narvik ungdomsskole 76 91 25 00
Rektor/enhetsleder Åshild Amundsen    76 91 25 32

Skistua skole 76 91 29 00
Rektor/enhetsleder Ørjan Halvorsen   76 91 29 02

Skjomen skole og barnehage 76 91 28 00
Rektor/enhetsleder Kari Wilgohs-Knudsen    76 91 28 02

Narvik voksenopplæring 76 91 26 84 / 76 91 26 85
Kst. rektor/enhetsleder Karin Irene Rognmo  76 91 26 80

E-post Narvik kommune: postmottak@narvik.kommune.no

Barnehager og spesialpedagoger

Barnebo barnehage 76 91 27 20
Styrer/enhetsleder Kristin Olsen Bones 76 91 27 21

Bjerkvik skole og barnehage 76 91 27 30
Styrer/enhetsleder Turid Leirvik
Bjerkvik barnehage, Lill-Tove Jansson  977 90 746

Emmenes barnehage 76 91 29 20
Styrer/enhetsleder Sissel Helene Nordgård    76 91 29 21

Flåklypa barnehage 76 91 29 30
Styrer/enhetsleder Cecilie Lindgren Brandsæggen 76 91 29 30

Måseveien barnehage 76 91 27 95
Styrer/enhetsleder Oddrun Andreassen 76 91 27 95

Rallar’n barnehage 76 91 29 50
Enhetsleder Ragnhild Opdahl    76 91 29 50

Skarpen barnehage 76 91 27 50
Styrer/enhetsleder Rut Guri Langseth Nilsen 76 91 27 56

Skistua barnehage 76 91 27 40
Styrer/enhetsleder John Arne Haugen 76 91 27 41

Skjomen skole og barnehage 76 91 28 00
Rektor/enhetsleder Kari Wilgohs-Knudsen 76 91 28 02
-  Barnehage og SFO-base  76 91 28 06

Spesialpedagogisk team 
Enhetsleder Tonje Trældal   76 91 25 45

E-post: postmottak@narvik.kommune.no​​​​​​​

Kultur

Enhetsleder Randi Melgaard, 918 56 867

–Narvik bibliotek

–Narvik kulturskole 

  • Musikkopplæring og danseopplæring, distriktsmusikernes tjenester

–Allmenn kultur

  • Ungdomsklubber, Verdensteatret, ungdomsrådet, Aktivitetssenter for eldre, folkehelsekoordinator

E-post: postmottak@narvik.kommune.no​​​​​​​

Hjemmetjenester

Bjerkvik Omsorgsdistrikt 76 91 31 30 
Enhetsleder Jon Ivar Sandnes 76 91 31 32

E-post: postmottak@narvik.kommune.no​​​​​​​

Hjemmesykepleie

Hovednummer, resepsjon Sykehusveien 3a    76 91 20 50
Enhetsleder Sanel Gabela    76 91 34 28
•    Sone Ankenes    76 91 20 54
•    Frydenlund sone I    76 91 20 60 Fag: Lise Nystrand. Personal: Hege Åsli.
•    Frydenlund sone 2    76 91 20 62 Fag: Gry Hagholt. Personal: Linda Trondsen.
•    Frydenlund sone 3    76 91 20 65 Fag: Vivi-Ann Nikolaisen. Personal: Silje Storlien.
•    Sone Oscarsborg    76 91 20 57
•    Narvik REO    76 91 20 80

E-post: postmottak@narvik.kommune.no

Funksjonshemmede og avlastning barn og unge

Enhetsleder Gunn Binde Andersen    76 91 30 89
-  Koordinator for fritid med bistand/BPA    76 91 32 77
-  Skistua avlastningsbolig for barn og unge    76 91 31 90 / 975 27 779
-  Villaveien  avlastningsbolig for barn og unge    941 69 970
-  Villa Solborg 76 91 24 78 / 957 75 991

E-post: postmottak@narvik.kommune.no​​​​​​​

UH-tjeneste

UH-tjenesten 930 81 689
Enhetsleder Jørn Fridfeldt 930 81 689

E-post: postmottak@narvik.kommune.no

Omsorgsinstitusjoner

Ankenes bo- og servicesenter 76 91 29 60
Enhetsleder Elise Hindahl    76 91 29 62

Bjerkvik Omsorgsdistrikt 76 91 31 30
Enhetsleder Jon Ivar Sandnes    76 91 31 32 / 469 21 876
- Ellas Minne bo- og servicesenter    76 91 31 30
- Hjemmetjenesten i Bjerkvik    76 91 31 35

Furumoen sykehjem 76 91 33 00
Enhetsleder Åse Berit Vrenne   76 91 33 03

Oscarsborg bo- og servicesenter 76 91 30 70
Enhetsleder Cecilie Woll Johansen 76 91 30 86
- Villa Solborg 76 91 24 78 / 957 75 991

Felleskjøkkenet
Fung. enhetsleder Thomas Larsen    
76 91 34 00

Sosial og flyktning    
NAV Narvik 55 55 33 33
Enhetsleder Kolbjørn Karlsen    900 60 042

E-post: postmottak@narvik.kommune.no​​​​​​​

Helsetjenester og miljø

Barn, unge  og familie
Fungerende enhetsleder Hege Nysæter Østnes 76 91 34 23
Fagavdelinger:    
- Barnevernet 76 91 34 16
- Ressursteamet 76 91 20 00 / 910 06 846

Rus og psykisk helse 76 91 32 70
Enhetsleder Ellen Renee Olsen (frem til 01.12.2018)  76 91 34 34

Helsetjenester 992 37 122
Enhetsleder Kari Plener
Fagavdelinger:
- Helsesøstertjenesten 76 91 32 00
- Helesøstertjenesten Heidi Instøy 76 91 32 08

E-post: postmottak@narvik.kommune.no​​​​​​​

Areal- og samfunnsutvikling

Areal- og samfunnsutvikling 76 91 35 00
Enhetsleder Marianne Dobak Kvensjø    76 91 35 19
Fagavdelinger:    
- Kart og oppmåling -fagleder Steinar Langnes    76 91 35 24
- Plan og byggesak -fagleder Anne Elisabeth Evensen    76 91 35 14

E-post: postmottak@narvik.kommune.no​​​​​​​

Veg og park

Veg og park 76 91 35 50
Enhetsleder Trond Solberg    76 91 35 54

E-post: postmottak@narvik.kommune.no​​​​​​​

Eiendom

Renhold
Enhetsleder Morten Fredheim Hanssen telefon 909 23 397
E-mail: morten.fredheim.hanssen@narvik.kommune.no

Eiendomsforvaltning Morten Fredheim Hanssen telefon 909 23 397
E-post: morten.fredheim.hanssen@narvik.kommune.no

E-post: postmottak@narvik.kommune.no