Sildvikmidlene

  Husk Sildvikmidlene - søknadsfrist 1. februar 2023

Hvert år fordeler Narvik kommune et årlig tilskudd fra konsesjonæren Nordkraft Magasin AS, øremerket tiltak som styrker fiske-, fritids- og rekreasjonsmulighetene innenfor kommunen og dens omkringliggende distrikter. Søknad skal fremmes på skjema som er utarbeidet av Narvik kommune.

Sildvikmidler - Beskrivelse 

Sildvikmidler er en tilskuddsordning som oppstod da Sildvik kraftverk ble utbygd. Hvert år fordeler Narvik kommune et årlig tilskudd fra konsesjonæren Nordkraft Magasin AS, øremerket tiltak som styrker fiske-, fritids- og rekreasjonsmulighetene innenfor kommunen og dens omkringliggende distrikter. Narvik Bystyre har i 1994 vedtatt regler for hvordan tilskuddet skal brukes. Reglene er stadfestet av Direktoratet for naturforvaltning ved brev av 21. februar 1995.

Regnskaps- og rapportplikt

Bruker som har mottatt Sildvikmidler er pålagt regnskaps og rapportplikt. Frist for innsending av rapport er den samme som søknadsfristen. For prosjekter som søkes finansiert for flere år på rad, skal det årlig fremlegges foreløpig regnskap/rapport ved søknadsfrist.

Krav til dokumentasjon

Vedrørende krav til dokumentasjon vises til søknadsskjemaet og rapportskjemaet.

Behandlingstid

Fordeling av Sildvikmidler avgjøres av Narvik bystyre i løpet av vårhalvåret etter søknadsfristen.

Klageadgang

I henhold til Forvaltningsloven kap. VI §28-§36 kan vedtak påklages. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klageinstans er Formannskapet.

Kontaktinformasjon

Servicetorget Narvik Rådhus 1. etasje. Åpningstid Kl. 08:00 - 15:30 mandag til fredag, Kongens gate 45, 8514.
E-post: postmottak@narvik.kommune.no
Postadresse: Narvik kommune, enhet Kultur, postboks 64, 8501 Narvik.

Nærmere informasjon kan fås fra enhet kultur v/Thomas Breivik, telefon: 472 33 988