Drift og vedlikehold av kommunale veier

Enhet Veg og park i Narvik kommune har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier, mens fylkeskommunene sørger for fylkesveier og staten for riksveiene.

Tjenesten skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Drift- og vedlikeholdsoppgavene omfatter vegoppmerking og skilting, klipping av vegetasjon, feiing og renhold, asfaltering, brøyting og strøing.  

Ansvars- og arbeidsoppgavene innenfor veidrift omfatter:

 • Veiholder og -myndighet
 • Drift- og vedlikehold av det kommunale kjøre- og gangveinett, som omfatter
  kjørebane, bankett/vegskulder, skråninger og derneringssystem
 • Drift- og vedlikehold av fortausarealer iht. politivedtekten
 • Gravemelding /Søknad om graving
 • Avkjørselssøknader
 • Dispensasjon fra bestemmelsene om byggeavstand langs offentlig kommunal vei
 • Søknad om aktivitet i offentlig kommunalt vegareal
 • Melding om skader på kommunal vei
 • Offentlige trafikkskilt
 • Tekniske planer for vei- og trafikkformål
 • Trafikksikkerhet
 • Utbygging av vei- og trafikkformål
 
 
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS