Boligkontorets tjenester

Boligkontoret tildeler kommunal utleiebolig etter søknad og forvalter Husbankens virkemidler

Du finner god informasjon om Husbankens virkemidler på Husbankens nettside husbanken.no.

Tjenester som tilbys ved boligkontoret:

Kommunal bolig
De kommunale utleieboligene er et virkemiddel for å bistå personer som er uten fast eller egnet bolig, og er uten mulighet til å fremskaffe seg alternativ bolig. Med kommunale boliger menes alle boliger som kommunen disponerer til utleie for privatpersoner.

Tilskudd etablering og tilpasning av bolig

Tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning er Husbankens virkemidler for sikre vanskeligstilte en mulighet til å etablere seg i egnede boliger og beholde sin bolig. Boligkontoret videreformidler tilskuddet for tilpasning til enkeltpersoner etter overføring fra Husbanken. Kommunen kan ikke gi tilsagn utover disse rammen.

 Startlån

 Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller bli boende i nøkterne og gode helårsboliger. Boligens pris og størrelse skal være i samsvar med husstandens størrelse og samlede inntekt. Boligen må ligge i Narvik kommune. Boligkontoret videreformidler startlån til enkeltpersoner etter overføring fra Husbanken. Kommunen kan ikke gi tilsagn utover disse rammen.

Søkeren må kunne betjene boutgiftene over tid, og låneutmålingen vil kunne variere ut fra betalingsevne og behov.

Bostøtte

Bostøtte er en statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Gjeldende regler som ble innført i 2009 gjør nå at mange flere har rett til bostøtte enn tidligere.

Kommunene og Husbanken samarbeider om ordningen. Søknadene registreres hos Narvik kommune mens det er Husbanken som fatter vedtak og utbetaler støtten.

Det er også mulig å søke om bostøtte  elektronisk via Husbankens nettside husbanken.no/bostøtte

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS