Bosetting av flyktninger som er innvilget asyl

Narvik kommune har siden 1987 bosatt flyktninger etter kommunale vedtak fra bystyret.

Bystyret i Narvik kommune har 27. august 2015 vedtatt at kommunen bosetter 30 flyktninger i 2015 og 30 flyktninger i 2016. I tillegg kommer familiegjenforening.  Bystyret vedtok at Narvik kommune vil øke bosettingen til 50 flyktninger i 2016 under forutsetning av full statlig finansiering, men denne forutsetningen er så langt ikke på plass.

Hva gjør kommunene?

Kommunene mottar informasjon fra UDI når direktoratet er i dialog med potensielle drivere av akutt transittmottak og asylmottak. Dersom UDI oppretter akuttinnkvartering i en kommune, tar direktoratet kontakt med den politiske ledelsen i kommunen så fort de får et tilbud fra en driftsoperatør som vurderes som aktuelt å gå videre med. Driftsoperatøren trenger nødvendige tillatelser, men ingen politisk godkjenning fra kommunen for å opprette en akuttinnkvartering.
Det vil si at prosessen med oppretting av akuttplasser i liten grad involverer kommunene. 

Kommunene godkjenner bygg som skal brukes til akutt transittmottak og asylmottak. Dette skjer i tråd med plan- og bygningsloven. 

Kommunene er ikke ansvarlig for akutte transittmottak og asylmottak, men er ansvarlige for å yte nødvendige helsetjenester som helsesøster og lege. 

Kommunene mottar anmodninger fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om bosetting av flyktninger som er innvilget asyl. Deretter fattes det poltiske vedtak i den enkelte kommune. I Narvik kommune er det Flyktningkontoret hos NAV Narvik  som har ansvaret for at bystyrets vedtak om bosetting av flyktninger iverksettes. 

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger er en kommunal tjeneste.

Faktainformasjon om mottak av asylsøkere og flyktninger som er kommet til Norge

Siden kommunene har en nøkkelrolle når det gjelder asylsøkere og bosetting av flyktninger har Utlendingsdirektoratet opprettet en egen informasjonsside rettet mot kommuner og fylkesmenn om asylsituasjonen, se UDI

Det er mange aktører som er involvert i arbeidet med flyktninger og asylsøkere, og det kan derfor være vanskelig å få oversikt over hvem som har ansvar for hvilke oppgaver.
På denne siden forklares noen sentrale begreper og ansvarsfordeling knyttet til flyktningarbeidet. 

Informasjon om kommunenes ansvar, plikter og rettigheter i forbindelse med flyktninger og asylsøkere ved Fylkesmannen i Nordland

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS