Sosialtjenester - Økonomisk sosialhjelp

Havner du i en økonomisk eller sosialt vanskelig situasjon, har vi flere organiserte hjelpetiltak i kommunen

Noen av tjenestene gir vi i samarbeid med andre, som NAV Narvik og Husbanken. Her kan du lese mer om kommunale boliger, bostøtte og startlån. Du finner også den viktigste kontaktinformasjonen til NAV Narvik.

Beskrivelse

Økonomisk sosialhjelp skal sikre at du har nok midler til et forsvarlig livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder.

Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær. Denne hjelpen vil være den vanligste formen for hjelp. Men du kan også motta hjelp i form av lån eller garanti for lån. Dette vil først og fremst være aktuelt hvis det antas at du vil være i stand til å tilbakebetale lånet.

Kriterier

Vi vil gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov. Økonomisk sosialhjelp er en rettighet som i utgangspunktet gis uten vilkår. Du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt: 

  • Om du har søkt om bostøtte

  • Om du har benyttet dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger

  • Om du har kontakt med Nav og tar imot tilbud om arbeid eller kurs

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Økonomisk stønad utbetales som regel som en kontantytelse, og det er i utgangspunktet opp til deg å disponere midlene. Sosialhjelpsatser - 2017

Behandling

Nav-kontoret skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til Nav innen klagefristen for vedtaket utløper.

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å få søknadsskjema.

Hvis du trenger hjelp til å skrive søknaden kan NAV-kontoret hjelpe deg.

Se mer informasjon om Økonomisk sosialhelp på NAV's nettsider

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Nav innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Referanser

Staten har utarbeidet veiledende satser for livsopphold for kommunene, men kommunen kan vedta egne satser. Nav har likevel plikt til å vurdere den enkelte søknaden individuelt.

Interne opplysninger

Husk: 
veiledningsplikten, jf. lov om sosiale tjenester i Nav  § 17 og fvl. § 11

sammensetningen av tjenestetilbudet skal fastsettes i samråd med søkeren, og det skal legges stor vekt på søkerens mening, jf. lov om sosiale tjenester i Nav § 42

innhenting av opplysninger skal så langt som mulig skje i samarbeid med søkeren eller slik at søkeren har kjennskap til innhentingen, jf. lov om sosiale tjenester i Nav § 43

retten til innsyn, jf. fvl. §§ 18 og 19

reglene om underretning og begrunnelse av vedtaket, jf. fvl. §§ 27 og 25

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS